Hotărârea nr. 62/2021

HCL 62 privind neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru școli al României la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 62

din 12 martie 2021

privind neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 1280/07.01.2021 prezentat de Direcția Școli prin Serviciul coordonare, administrare, urmărire, aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

Având în vedere prevederile art.1 alin.(4) și alin.(5), art.3 alin.(1A1)#B din Ordonanța nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

În temeiul prevederilor nr.129  alin.(1), alin.(2) lit.”e”, art.139, alin. (1),

coroborate cu art.196 alin.(1), lit.”a “ și art.197 alin.(1), alin.(2) și (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1. Se aprobă neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art.252, alin. 1, lit.”c”, art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și art.3, alin.(1) din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

  • - Consiliului Județean Mureș;

  • - Direcției Școli.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi “pentru” și 2 voturi „abținere”)