Hotărârea nr. 61/2021

HCL 61 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Municipiului ,Târgu Mureş asupra terenului situat în str. Bega nr.2 si aprobarea contractului de superficie în formă autentică

O     .

I R O M Â N I A

■R JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 25 februarie 2021

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Municipiului Târgu Mureș asupra terenului situat în str. Bega nr.2 si aprobarea contractului de superficie în formă autentică

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de Aprobare nr. 14.160/1497/22.02.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Municipiului Târgu Mureș asupra terenului situat în str. Bega nr.2 si aprobarea contractului de superficie în formă autentică,

Având în vedere Hotărârea AGA SC Transport Local SA nr.1 din 09.02.2021,

Având în vedere prevederile

  • > Art.693 alin (1) si art. 695, alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil

  • > Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,

În temeiul prevederilor art. 108, lit. „e”, ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „b”, art. 139, alin. (1) și alin. (3), ale art. 243, alin. (1), lit. „a”, ale art. 354, alin. (2) și ale art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit în favoarea Municipiului Târgu Mureș asupra terenului situat în str. Bega nr.2, înscris în CF 132837/Târgu Mureș, nr. cadastral 132837, având suprafața de 16899 mp din totalul de 25682 mp, în vederea amplasării a 47 de stații de încărcare electrice lente și 6 stații de încărcare electrice rapide pentru autobuzele achiziționate în urma proiectelor finanțate în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.

  • (2) Durata dreptului de superficie este de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, cu acordul părților, în condițiile legii.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Mureș în vederea semnării contractului de superficie în formă autentică, împreuna cu Directorul general ,,SC Transport Local SA” - Tatar Bela.

Art. 3. Se aprobă ca taxele legate de autentificarea contractului de superficie să fie suportate din bugetul local.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Domeniului Public, Direcția Economică și SC. Transport Local SA.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Instituției Prefectului - Județului Mureș,

  • - Administrației Domeniului Public,

  • - Direcției Economice,

  • - SC. Transport Local SA.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“)