Hotărârea nr. 60/2021

HCL 60 privind împuternicirea d-lui primar SOÓS ZOLTÁN,în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș,să semneze Scrisoarea de ofertă în numele Municipiului Târgu Mureș pentru proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul programului EON Grant Guarantee

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 60 din 25 februarie 2021

privind împuternicirea d-lui primar SOOS ZOLTÂN, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș, să semneze Scrisoarea de ofertă în numele Municipiului Târgu Mureș pentru proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul programului EON Grant Guarantee

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare nr. 14.346/314 din 23.02.2021 inițiat de Primar prin Direcția/Serviciu Public privind împuternicirea d-lui primar SOOS ZOLTÂN, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș, să semneze Scrisoarea de ofertă în numele Municipiului Târgu Mureș pentru proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș”, depus în cadrul programului EON Grant Guarantee,

În conformitate cu prevederile :

  • HCL nr. 250/17.12.2020 privind aprobarea acordului de principiu pentru depunerea proiectului referitor la îmbunătățirea educației în municipiul Târgu Mureș cu realitatea virtuală și realitatea augmentată prin programul EON Grant Guarantee,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se împuternicește dl SOOS ZOLTÂN, primar, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș, să semneze Scrisoarea de ofertă în numele Municipiului Târgu Mureș pentru proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș”, depus în cadrul programului EON Grant Guarantee.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică, Direcția Școli, Direcția Arhitect Șef.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • - Direcției Economice;

  • - Direcției Școli;

  • - Direcției Arhitect Șef.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)