Hotărârea nr. 59/2021

HCL 59 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021,în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020,modificat și completat prin HCL nr.37/2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 59 din 25 februarie 2021

privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020, modificat și completat prin HCL nr.37/2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 14.565/23.02.2021 inițiat de primarul Municipiului Târgu Mureș Soâs Zoltan, privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020, modificat și completat prin HCL nr.37/2021.

În conformitate cu prevederile:

 • > Art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 454, lit. „g“ și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • > Art. 6, alin. (1), lit. „k“, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • > Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

 • > OUG nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare;

 • > Legii nr. 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată

 • > Ordinului nr. 578 din 6 iunie 2006 al Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul art.129,art.(2),lit. „d“,alin. (7), lit. „n“,art. 139, alin (1),art. 196 alin (1) lit. „a“, art. 243,alin (1) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020, astfel:

 • 1. Articolul 4 aliniat (3) se modifică și va avea următorul conținut:

”(3) Pentru anul 2021 declarația fiscală se depune până la data de 31 martie 2021.

În cazul nedepunerii declarației fiscale până la această dată, taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, de către organul fiscal local, conform art.4 alin.(1).

 • 2. După alinatul (3) al articolului 4 se introduce un nou aliniat care va avea următorul cuprins:

”(4) În cazul Declarațiile fiscale depuse după data de 31 martie 2021, taxa specială de salubrizare se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declarației.

Taxa specială de salubrizare datorată și stabilită din oficiu, pentru perioada anterioară depunerii declarației, rămâne nemodificată.

 • 3. Articolul 10 se modifică și va avea următorul conținut:

”Articol 10. Sunt scutite de la plata taxei speciale de salubrizare următoarelor categorii de persoane fizice :

 • • Veteranii de război; văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • • Persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului - Lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art.1 din ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000 cu modificările și completările ulterioare;

 • • Persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate

Pentru situațiile apărute după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri scutirea se va acorda începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii documentelor doveditoare.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020 rămân în vigoare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivului Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Impozite și Taxe Locale și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Impozite și Taxe Locale,

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)