Hotărârea nr. 58/2021

HCL 58 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,„Zona Metropolitană Târgu Mureș”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 25 februarie 2021

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 13.812 din 19.02.2021 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”

Având în vedere solicitarea Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, înregistrată la sediul Municipiului Târgu Mureș cu nr. 11.817/12.02.2021, precum și Hotărârea nr. 98/22.12.2020 a Consiliului Local al Comunei Sântana de Mureș,

Ținând cont de prevederile art.26 din Statutul Asociației „Zona Metropolitană” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.24 din 24 februarie 2006 privind Aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației „Zona Metropolitană” Târgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimonial inițial al Asociației precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 89 alin. (1)-(3), 129 alin.(1), alin.(2) lit. b, alin. (4) lit. e-f, alin. (6) lit., i, j, k, m, n, r, s, alin. (9) lit. a, c, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Mureș, domnul Soos Zoltân, reprezentantul Municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală a Asociației, să voteze aprobarea modificării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, în sensul dispozițiilor art. 1 și să îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta, inclusiv actualizarea actelor în cauză, cu toate modificările survenite de la înființarea Asociației.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Primarului Municipiului Târgu Mureș

 • - Instituției Prefectului Județul Mureș

 • - Consiliului Județean Mureș

 • - Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)

Anexa nr. 1

Propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv al Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”

Datele de identificare ale asociaților

Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” fondată potrivit Actului Constitutiv de către:

Consiliul Județean Mureș, în numele și pe seama Județului Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, cod 540026, reprezentat prin ....................................,  domiciliat în

................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, în numele și pe seama Municipiului Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr.3, cod 540026, , reprezentat prin.............., domiciliat

în................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Ungheni, în numele și pe seama Orașului Ungheni, cu sediul în Ungheni, str. Principală, nr.357, cod 547605, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., poseror al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Acățari, în numele și pe seama Comunei Acățari, cu sediul în Acățari, str. Principală, nr.100, cod 547005, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Ceuașu de Câmpie, în numele și pe seama Comunei Ceuașu de Câmpie, cu sediul în Ceuașu de Câmpie, str. Principală, nr.364 cod 547140, reprezentat prin

domiciliat în ................., str.............,  nr..............,  posesor al CI seria MS nr............,

CNP

Consiliul Local Corunca, în numele și pe seama Comunei Corunca, cu sediul în Corunca, str. Principală, nr.100, cod 547367, reprezentat prin..............,domiciliat în ................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Crăciunești, în numele și pe seama Comunei Crăciunești, cu sediul în Crăciunești, str. Principală, nr.298/B, cod 547175, reprezentat prin.............., domiciliat în

................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Cristești, în numele și pe seama Comunei Cristești, cu sediul în Cristești, str. Principală, nr.678, cod 547185, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Ernei, în numele și pe seama Comunei Ernei, cu sediul în Ernei, str. Principală, nr.428, cod 547215, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str............., nr

posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Gheorghe Doja, în numele și pe seama Comunei Gheorghe Doja, cu sediul în Gheorghe Doja, str. Principală, nr.6, cod 547260, reprezentat prin.............., domiciliat în

................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Livezeni, în numele și pe seama Comunei Livezeni, cu sediul în Livezeni, str. Principală, nr.76, cod 547365, reprezentat prin.............., domiciliat în ................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP....................

Consiliul Local Pănet, în numele și pe seama Comunei Pănet, cu sediul în Pănet, str. Principală, nr.191, cod 547450, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Sâncraiu de Mureș, în numele și pe seama Comunei Sâncraiu de Mureș, cu sediul în Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr.197/A, cod 547525, reprezentat prin

domiciliat în ................., str.............,  nr..............,  posesor al CI seria MS nr............, având

CNP

Consiliul Local Sângeorgiu de Mureș, în numele și pe seama Comunei Sângeorgiu de Mureș, cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, str. Principală, nr.166, cod 547530, reprezentat prin

domiciliat în ................., str.............,  nr..............,  posesor al CI seria MS nr............, având

CNP

Consiliul Local Sânpaul, în numele și pe seama Comunei Sânpaul, cu sediul în Sânpaul, str. Principală, nr.261, cod 547550, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Sântana de Mureș, în numele și pe seama Comunei Sântana de Mureș, cu sediul în Sântana de Mureș, Str. Morii, nr. 26, cod 547565, reprezentat prin.............., domiciliat în

................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Art.1. Denumirea Asociației

(1) Denumirea acesteia este Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”. Această

denumire va fi menționată în toate înscrisurile emanate de la Asociație.

 • (2) Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” este o asociație de dezvoltare

intercomunitară înființată prin voința liberă a membrilor fondatori, constituită și organizată în temeiul ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 • (3) Asociația își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut. Asociația este persoană juridică română de drept privat și are statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental și apolitic, constituită în vederea atingerii scopului și obiectivelor, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă, putând avea și însemne proprii. Asociația întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

 • (4) Asociația are calitatea de autoritate contractantă în sensul art.4 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Sediul

 • (1) Sediul Asociației se află în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2 județul Mureș, cod 540026.

 • (2) Schimbarea sediului sau deschiderea de filiale, în aceeași localitate sau în alte localități din țară, va putea fi hotărâtă de Adunarea Generală a Asociaților, în temeiul dispozițiilor legale și ale prezentului Statut, cu respectarea declarării la grefa Judecătoriei a noului sediu, prin act autentic, pentru a se opera mențiunile în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

Art.3. Durata de funcționare

Asociația se constituie și își desfășoară activitatea precizată în statut pe termen nedeterminat.

Art.4. Scopul Asociației

 • (1) Asociația are ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația, din perspectiva relațiilor economice, sociale, culturale, turistice și sportive, existente între autoritățile administrației publice locale componente ale zonei, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

 • (2) Asociația are ca scop și înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a Serviciului de transport public de persoane (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional.

 • (3) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii (denumit(e) în continuare contract(e) de delegare) atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

Art.5. Obiectivele Asociației

 • (1) Asociația își propune următoarele obiective generale:

 • a) asigurarea dezvoltării patrimoniului Asociației;

 • b) sprijinirea dezvoltării economico-sociale a zonei metropolitane;

 • c) identificarea căilor și mijloacelor de îmbunătățire a infrastructurii administrației publice locale;

 • d) valorificarea potențialului economic local și identificarea unor surse de finanțare interne și externe;

 • e) sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mici și mijlocii;

 • f) stimularea și atragerea capitalului străin;

 • g) promovarea imaginii și potențialelor de dezvoltare a zonei;

 • h) promovarea intereselor zonei metropolitane, precum și apărarea intereselor membrilor Asociației;

 • i) inițierea și derularea unor programe și proiecte proprii și în regim de parteneriat menite să conducă la dezvoltarea zonei metropolitane;

 • j) constituirea și atragerea de fonduri necesare activității asociației;

 • k) schimburi informaționale cu alte zone metropolitane;

 • l) elaborarea și promovarea de planuri și strategii de dezvoltare și implementarea acestora;

 • m) susținerea și sprijinirea implementării proiectelor în zona metropolitană;

 • n) atragerea de noi investiții și creșterea accesului la resurse;

 • o) accesarea de finanțări din fonduri nerambursabilă în domeniile de interes ale Asociației;

 • q) dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice;

 • (r ) dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar.

 • (2) Obiectivele specifice în domeniul Serviciului public de transport, sunt:

 • a) elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului;

 • b) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • c) elaborarea și aprobarea caietului/caietelor de sarcini și regulamentului/regulamentelor Serviciului;

 • d) elaborarea și aprobarea documentațiilor de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) încheierea contractului/contractelor de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art.30 din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (În funcție de specificul activităților care compun Serviciul, delegatar pot fi toți membrii Asociației pentru toate activitățile sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități.);

 • f) monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • g) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • h) îmbunătățirea planificării investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • (3) Pentru atingerea obiectivelor asociației, domeniile de colaborare avute în vedere, fără a se limita însă la acestea, sunt:

 • (a) amenajarea teritoriului zonal pe baza documentațiilor de urbanism și a strategiilor aprobate (PATJ, PUG-uri, Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane, etc.);

 • (b) politici și programe sectoriale privind dezvoltarea economică, locuințele, utilitățile și serviciile publice;

 • (c) finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;

 • (d) fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;

 • (e) mediul înconjurător;

 • (f) organizarea și asigurarea transportului public în zona metropolitană;

 • (g) organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;

 • (h) susținerea sistemului de sănătate;

 • (i) susținerea inovării și folosirea tehnicilor informaționale și a comunicațiilor;

 • (j) promovarea inovării sociale;

 • (k) îmbunătățirea indicatorilor de mobilitate a zonei.

Art.6. Patrimoniul inițial al asociației

 • (1) Asociații fondatori constituie, prin aport în numerar, activul patrimoniului Asociației, în valoare de 3.300 RON, sumă ce va fi depusă la bancă. Contul se va deschide la Raiffeisen Bank, cu sediul în Târgu Mureș, într-un cont separat, deschis în numele asociației.

 • (2) Cotizațiile membrilor se raportează la numărul de locuitori din fiecare unitate administrativ teritorială membră și a fost stabilită la 0,50 RON/locuitor/an, la care se adaugă aportul Consiliului Județean Mureș, raportat la numărul locuitorilor din toate unitățile administrativ teritoriale care fac parte din Asociația.

 • (3) Patrimoniul Asociației va fi majorat prin aportul în numerar sau în natură, provenind de la asociați sau de la terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, cu donații, sponsorizări, etc.

 • (4) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi utilizat pentru realizarea obiectivelor Asociației.

 • (5) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Art.7. Conducerea, administrarea și controlul asociației

 • (1) Organul suprem de conducere al asociației este Adunarea Generală a Asociaților, constituit din asociații întruniți corespunzător cvorumului statutar în nume propriu, în ședințe ordinare și extraordinare. Fiecare membru asociat are dreptul la un singur vot. Modul de funcționare și atribuțiile Adunării Generale a Asociaților sunt stabilite prin Statutul Asociației.

 • (2) Consiliul Director al Asociației este condus de un președinte și doi vicepreședinți, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților. Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală a Asociaților pe durata mandatului prevăzut de lege. Modul de funcționare și atribuțiile Consiliului Director sunt stabilite prin Statutul Asociației.

 • (3) Controlul financiar al asociației va fi exercitat de către 1 (un) cenzor. Atribuțiile cenzorului sunt stabilite prin Statutul Asociației.

Art.8. Modificarea sau completarea Actului Constitutiv se face în formă scrisă și cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și formă.

Art.9. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat într-un număr de.........exemplare.

Membrii:

Anexa nr. 1

Propuneri pentru modificarea Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”

Cap. I Datele de identificare ale asociaților

Asociația”Zona Metropolitană Târgu Mureș” fondată potrivit Actului constitutiv de către:

Consiliul Județean Mureș, în numele și pe seama Județului Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, cod 540026, reprezentat prin ....................................,  domiciliat în

................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, în numele și pe seama Municipiului Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr.3, cod 540026, , reprezentat prin.............., domiciliat

în................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Ungheni, în numele și pe seama Orașului Ungheni, cu sediul în Ungheni, str. Principală, nr.357, cod 547605, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Acățari, în numele și pe seama Comunei Acățari, cu sediul în Acățari, str. Principală, nr.100, cod 547005, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Ceuașu de Câmpie, în numele și pe seama Comunei Ceuașu de Câmpie, cu sediul în Ceuașu de Câmpie, str. Principală, nr.364 cod 547140, reprezentat prin

domiciliat în ................., str.............,  nr..............,  posesor al CI seria MS nr............,

CNP

Consiliul Local Corunca, în numele și pe seama Comunei Corunca, cu sediul în Corunca, str. Principală, nr.100, cod 547367, reprezentat prin..............,domiciliat în ................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Crăciunești, în numele și pe seama Comunei Crăciunești, cu sediul în Crăciunești, str. Principală, nr.298/B, cod 547175, reprezentat prin.............., domiciliat în

................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Cristești, în numele și pe seama Comunei Cristești, cu sediul în Cristești, str. Principală, nr.678, cod 547185, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Ernei, în numele și pe seama Comunei Ernei, cu sediul în Ernei, str. Principală, nr.428, cod 547215, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str............., nr

posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Gheorghe Doja, în numele și pe seama Comunei Gheorghe Doja, cu sediul în Gheorghe Doja, str. Principală, nr.6, cod 547260, reprezentat prin.............., domiciliat în

................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Livezeni, în numele și pe seama Comunei Livezeni, cu sediul în Livezeni, str. Principală, nr.76, cod 547365, reprezentat prin.............., domiciliat în ................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP....................

Consiliul Local Pănet, în numele și pe seama Comunei Pănet, cu sediul în Pănet, str. Principală, nr.191, cod 547450, reprezentat prin.............., domiciliat în ................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Sâncraiu de Mureș, în numele și pe seama Comunei Sâncraiu de Mureș, cu sediul în Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr.197/A, cod 547525, reprezentat prin

domiciliat în .................,  str.............,  nr..............,  posesor al CI seria MS nr............,

CNP

Consiliul Local Sângeorgiu de Mureș, în numele și pe seama Comunei Sângeorgiu de Mureș, cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, str. Principală, nr.166, cod 547530, reprezentat prin

domiciliat în .................,  str.............,  nr.............., posesor al CI seria MS nr............,

CNP

Consiliul Local Sânpaul, în numele și pe seama Comunei Sânpaul, cu sediul în Sânpaul, str. Principală, nr.261, cod 547550, reprezentat prin.............., domiciliat în................., str

nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

Consiliul Local Sântana de Mureș, în numele și pe seama Comunei Sântana de Mureș, cu sediul în Sântana de Mureș, Str. Morii, nr. 26, cod 547565, reprezentat prin.............., domiciliat în

................., str............., nr.............., posesor al CI seria MS nr............, având CNP

În momentul modificării oricăreia din datele înscrise în prezentul statut, asociatul are obligația înștiințării de îndată a Consiliului director pentru a fi operate modificările în baza de date a Asociației.

Cap. II. Denumirea, sediul și emblema asociației

Art.1. Denumirea asociației

 • (5) Denumirea asociației este Asociația”Zona Metropolitană Târgu Mureș”. Această denumire va fi menționată în toate înscrisurile emanate de la Asociație.

 • (6) Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș” este o asociație de dezvoltare intercomunitară înființată prin voința liberă a membrilor fondatori, constituită și organizată în temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Asociația își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut. Asociația este persoană juridică română de drept privat și are statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental și apolitic, constituită în vederea atingerii scopului și obiectivelor, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă, putând avea și însemne proprii. Asociația întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

 • (8) Misiunea asociației este bazată pe constituirea unui pol de dezvoltare urbană și rurală de stimulare și creștere a prosperității zonei și a bunăstării locuitorilor acesteia prin dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale și a zonei în domeniul de interes comun favorizând astfel progresul economic și social al localităților și coeziunea socio-economică a populației acestora.

 • (9) Asociația are calitatea de autoritate contractantă în sensul art.4 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. În cuprinsul prezentului Statut persoana juridică la care ne referim va fi intitulată “Asociația”.

Art.3. Sediul

 • (1) Sediul Asociației se află în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2 județul Mureș, cod 540026.

 • (2) Schimbarea sediului sau deschiderea de filiale, în aceeași localitate sau în alte localități din țară, va putea fi hotărâtă de Adunarea Generală a Asociaților, în temeiul dispozițiilor legale și ale prezentului Statut, cu respectarea declarării la grefa Judecătoriei a noului sediu, prin act autentic, pentru a se opera mențiunile în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

Art.4. Emblema asociației

Asociația are ștampilă, siglă și însemne proprii.

Cap. III. Durata de funcționare, patrimoniu, scopul si obiectivele Asociației

Art.5. Durata de funcționare

Asociația se constituie și își desfășoară activitatea pe o perioadă nedeterminată de timp.

Art.6. Patrimoniul Asociației

 • (1) Asociații fondatori contribuie prin aport în numerar, individual, activul patrimoniului Asociației în valoare de 3.300 RON, sumă ce va fi depusă la bancă. Contul se va deschide la Raiffeisen Bank,cu sediul în Târgu Mureș, în numele Asociației .

 • (2) Patrimoniul Asociației va fi dezvoltat prin donații, subvenții, contribuții, legate, bunuri mobile și imobile, fonduri obținute din țară și din străinătate (în moneda națională și în valută) de la persoane fizice sau juridice, organizații, din activități proprii și prin orice alte mijloace legale.

 • (3) Fondurile obținute vor fi utilizate pentru organizarea și susținerea activităților desfășurate de Asociație în concordanță cu scopul și obiectivele acesteia. O parte din fonduri vor primi o alta destinație, precum: achiziționarea de dotări pentru Asociație, plata salariilor personalului angajat, etc.

 • (4) Cotizațiile membrilor se raportează la numărul de locuitori din fiecare unitate administrativ teritorială membră și a fost stabilită la 0,50 RON/locuitor/an, la care se adaugă aportul Consiliului Județean Mureș, raportat la numărul locuitorilor din toate unitățile administrativ teritoriale care fac parte din Asociația.

Art.7. Scopul Asociației

 • (4) Asociația are ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația, din perspectiva relațiilor economice, administrative, educaționale, de sănătate, sociale, culturale, turistice și sportive, existente între autoritățile administrației publice locale componente ale zonei, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

 • (5) Asociația are ca scop și înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a Serviciului de transport public de persoane (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional.

 • (6) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii (denumit(e) în continuare contract(e) de delegare) atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publicenr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

Art.8. Obiective

 • (1) Asociația își propune următoarele obiective generale:

 • a) asigurarea dezvoltării patrimoniului Asociației;

 • b) sprijinirea dezvoltării economico-sociale a zonei metropolitane;

 • c) identificarea căilor și mijloacelor de îmbunătățire a infrastructurii administrației publice locale;

 • d) valorificarea potențialului economic local și identificarea unor surse de finanțare interne și externe;

 • e) sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mici și mijlocii;

 • f) stimularea și atragerea capitalului străin;

 • g) promovarea imaginii și potențialelor de dezvoltare a zonei;

 • h) promovarea intereselor zonei metropolitane, precum și apărarea intereselor membrilor Asociației;

 • i) inițierea și derularea unor programe și proiecte proprii și în regim de parteneriat menite să conducă la dezvoltarea zonei metropolitane;

 • j) constituirea și atragerea de fonduri necesare activității asociației;

 • k) schimburi informaționale cu alte zone metropolitane;

 • l) elaborarea și promovarea de planuri și strategii de dezvoltare și implementarea acestora;

 • m) susținerea și sprijinirea implementării proiectelor în zona metropolitană;

 • n) atragerea de noi investiții și creșterea accesului la resurse;

o) accesarea de finanțări din fonduri nerambursabilă în domeniile de interes ale Asociației;

 • q) dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice;

 • (r ) dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar.

 • (2) Obiectivele specifice în domeniul Serviciului public de transport, sunt:

 • a) elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului;

 • b) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • c) elaborarea și aprobarea caietului/caietelor de sarcini și regulamentului/regulamentelor Serviciului;

 • d) elaborarea și aprobarea documentațiilor de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) încheierea contractului/contractelor de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art.30 din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (În funcție de specificul activităților care compun Serviciul, delegatar pot fi toți membrii Asociației pentru toate activitățile sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități.);

 • f) monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • g) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • h) îmbunătățirea planificării investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • (3) Pentru atingerea obiectivelor asociației, domeniile de colaborare avute în vedere, fără a se limita însă la acestea, sunt:

 • (a) amenajarea teritoriului zonal pe baza documentațiilor de urbanism și a strategiilor aprobate (PATJ, PUG-uri, Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane, etc.);

 • (b) politici și programe sectoriale privind dezvoltarea economică, locuințele, utilitățile și serviciile publice;

 • (c) finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;

 • (d) fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;

 • (e) promovarea protecției mediul înconjurător;

 • (f) organizarea și asigurarea transportului public în zona metropolitană;

 • (g) organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;

 • (h) susținerea sistemului de sănătate;

 • (i) susținerea inovării și folosirea tehnicilor informaționale și a comunicațiilor;

 • (j) promovarea inovării sociale;

 • (k) îmbunătățirea indicatorilor de mobilitate a zonei.

Art.9. Atribuțiile Asociației

 • (1) Atribuții generale:

 • a) elaborează strategii de dezvoltare durabilă, studii, proiecte, metode și procedee concrete pentru realizarea programelor și prognozelor de dezvoltare economico-socială a zonei;

 • b) asigură cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români și parteneri străini;

 • c) stimulează și sprijină desfășurarea activităților promoționale la nivel regional;

 • d) organizează activități de informare, Consulting, publicitate, seminarii și simpozioane în domeniul dezvoltării economico - sociale;

 • e) acordă consultanță și organizează seminarii vizând promovarea inițiativei private și sprijinirea în afaceri a întreprinzătorilor;

 • f) contribuie la înființarea de filiale ale asociației și/sau a centrelor de consultanță în afaceri în localitățile județului;

 • g) accesează programele de finanțare naționale și internaționale din domeniile economic și social;

 • h) organizează programe de perfecționare profesională (inițiere, perfecționare, specializare, calificare, recalificare) pentru personalul administrației publice locale;

 • i) prestează servicii specifice domeniului de activitate în scopul realizării obiectivelor Asociației;

 • j) realizează și alte categorii de lucrări și servicii specifice activității de promovare a dezvoltării economico - sociale a județului;

 • k) realizează activități de cercetare dezvoltare în domenii relevante pentru membrii Asociației și terți;

 • l) acordă consultanță (cu excepția celei juridice), îndrumare sau asistență operațională pentru agenții economici, servicii publice, organizații fără scop patrimonial;

 • (m) organizează activități de strângere de fonduri;

(n) promovarea strategiei de dezvoltare a zonei și realizarea marketingului comun;

(o) atragerea de investiții directe autohtone și străine.

 • (2) În domeniul serviciului public de transport, Asociația îndeplinește următoarele atribuții legate de Serviciu:

 • a) asigurarea gestionării Serviciului astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de serviciu public;

 • b) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciului, inclusiv cu consultarea operatorilor, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

 • c) elaborarea și aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

 • d) încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane;

 • e) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;

 • f) elaborarea și aprobarea regulamentului serviciului, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la acest serviciu, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • g) stabilirea ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • h) restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

 • i) promovarea dezvoltării și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului și programe de protecție și conservarea mediului pentru activitățile și serviciile poluante;

 • j) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;

 • k) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului,  în conformitate cu prevederile legale.

Programele de transport pot fi stabilite și în baza unui studiu de mobilitate;

 • l) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale  populației  și în corelare cu  transportul public

interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și în regim de taxi, după caz;

 • m) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor publice de transport local și județean, în condițiile legii;

n) autorizarea transportatorilor, pentru realizarea de către aceștia a serviciului public de transport local, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

 • o) emiterea de licențe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze;

 • p) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor publice de transport local și județean, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • q) atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate;

 • r) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;

 • s) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării Serviciului și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;

 • t) medierea și soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • u) monitorizarea și controlarea modului de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor;

 • v) solicitarea de informații de la operator cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului;

 • w) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor;

 • x) sancționarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;

 • y) refuzarea, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;

z) rezilierea contractului de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale.

Cap.IV. Componența Asociației

Art.10. Asociația este compusă din membrii fondatori și membrii activi.

Art.11. Membrii fondatori

 • (1) Unitățile administrativ-teritoriale care se înscriu în Asociație înainte ca aceasta să fie înregistrată în Registrul Special al asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Târgu Mureș sunt considerați membrii fondatori.

 • (2) Membrii fondatori semnează, în nume propriu, actul constitutiv și statutul asociației.

Art.12. Membrii activi

 • (1) Poate deveni membru al Asociației orice unitate administrativ-teritorială din județul Mureș, aflată la o distanță de până la 30 km de municipiul Târgu Mureș, care:

 • a) recunoaște și își asumă statutul, înțelegând să acționeze dezinteresat pentru realizarea scopului și obiectului de activitate al Asociației;

 • b) aderă la ideile și mijloacele de acțiune promovate de Asociație;

 • c) are scopuri comune cu cele ale membrilor Asociației.

 • (2) Primirea de noi membri se face prin:

 • a) invitații de adeziune către potențiali membrii, prin identificarea unităților administrativ-teritoriale care pot contribui la atingerea scopului și a obiectivelor pentru care Asociația s-a înființat;

 • b) propuneri de adeziune din partea potențialilor membrii, care consideră că pot contribui la atingerea scopului și a obiectivelor pentru care Asociația s-a înființat;

 • c) depunerea unei cereri prin care se anunță intenția, precum și un memoriu prin care se expun motivele prin care urmărește să contribuie la atingerea scopului și a

obiectivelor pentru care Asociația s-a înființat.

 • (3) Consiliul Director al Asociației este obligat ca, în momentul în care la secretariatul Asociației sunt depuse cereri de admitere de noi membri, să convoace Adunarea Generală a Asociaților, care se va pronunța prin vot asupra admiterii.

Art.13. Orice membru al Asociației se poate retrage oricând, pe baza hotărârii consiliului local/județean, cu condiția să comunice decizia sa în scris Consiliului Director, fără a solicita să i se returneze contribuțiile sau alte pretenții materiale sau bănești.

Art.14. Prevederi speciale pentru serviciul public de transport

 • (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaților au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

 • (2) În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaților de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul Statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul Statutului.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile Statutului și ale Actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

 • (4) În situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

 • (5) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare a gestiunii Serviciului la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, aceasta va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociaților în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (6) Adunarea Generală a Asociaților va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui contract de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (6) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociaților în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea Generală a Asociaților va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului .

 • (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.

Art.15.(1) Adunarea Generală a Asociaților poate hotărî cu majoritate de voturi excluderea unui membru din asociație în următoarele situații:

 • a) prin comportament sau atitudine ce aduce atingere morală zonei metropolitane;

 • b) folosește prerogativele statutare în interes personal;

 • c) acționează în scopul defăimării de orice fel a Asociației, a membrilor săi și a activității acestei Asociații;

 • d) încalcă disciplina financiară impusă de legislația în vigoare;

 • e) aduce prejudicii materiale si financiare Asociației;

 • f) angajează acțiuni ce contravin legii și ordinii de drept;

 • g) neaprobarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului, în conformitate cu prevederile art.14 alin. (6),

 • (2) Asociatul exclus nu va putea pretinde restituirea taxei de înscriere, a cotizațiilor plătite sau donațiilor făcute anterior Asociației.

Cap. V. Drepturile si obligațiile asociaților

Art.16.(1) În condițiile prezentului Statut, asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere ale Asociației;

 • b) să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților;

 • c) să folosească și să participe la acțiunile organizate de Asociație și să propună organizarea diverselor manifestări;

 • d) să participe la activitățile, proiectele și programele Asociației;

 • e) să folosească dotările materiale ale Asociației conform misiunii acesteia;

 • f) să poarte însemnele și emblema Asociației;

 • g) să beneficieze de toate formele de apărare și sprijin de care dispune Asociația;

 • h) să-și exprime liberul punct de vedere cu privire la orice problemă;

 • i) să solicite motivat includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât cele anunțate;

 • j) să conteste deciziile Consiliului Director și să ceară convocarea Adunării Generale a Asociației dacă sunt susținuți prin semnături de 1/3 din membri;

 • k) să fie consultat în toate problemele de interes ale zonei;

 • l) să solicite și să primească sprijin pentru problemele ce țin de activitatea zonei;

 • m) să fie informat asupra programelor și proiectelor de dezvoltarea ale zonei.

 • (11) Fiecare dintre asociați are drepturi egale în exercitarea competențelor în următoarele domenii:

 • (a) Politica localităților

 • - dezvoltarea locală și zonală, precum și proiecte sociale și culturale de interes comun;

 • - ordinea publică din zona metropolitană;

 • - dezvoltarea resurselor umane și educația.

 • (b) Amenajarea teritoriului

 • - realizarea și actualizarea coordonată a planului urbanistic general și a planurilor de amenajare sectorială;

 • - inițierea și realizarea de planuri și proiecte urbanistice de interes comun;

 • - crearea identității urbanistice a zonei.

 • (c) Dezvoltarea economică

 • - promovarea zonei ca și destinație pentru investitori, în special în vederea atragerii de investiții străine directe.

 • - Acțiuni specifice de dezvoltare economică care urmăresc interesul comun.

 • (d) Serviciile și utilitățile publice

 • - organizarea transportului metropolitan al zonei;

 • - organizarea și gestionarea utilităților și serviciilor publice;

 • - Realizarea și gestionarea elementelor de patrimoniu imobiliar.

 • (e) Locuințele

 • - elaborarea de programe comune de locuințe;

 • - elaborarea de politici și programe pentru realizarea de locuințe sociale;

 • - activități de ameliorare a fondului existent de locuințe.

 • (f) Mediul

 • - elaborarea de programe comune de protejare și conservare a mediului natural;

 • - elaborarea și realizarea de programe de combatere a poluării apei, aerului și a solului;

 • - acțiuni de depozitare/valorificare a deșeurilor.

 • (g) Altele

 • - crearea și extinderea de cimitire;

 • - realizarea de unități agroindustriale, turistice, etc., de interes comun pentru localitățile zonei.

 • (2) Membrii Asociației au următoarele obligații:

 • a) să răspundă solicitărilor Asociației și să participe la orice acțiuni întreprinse de Asociație;

 • b) să-și achite obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și-le-au asumat;

 • c) să susțină activitatea Asociației și interesele ei;

 • d) să-și folosească priceperea și să acorde tot sprijinul în realizarea obiectivelor Asociației.

 • e) să cunoască, să recunoască și să respecte prezentul Statut, regulamentele și deciziile Adunării Generale a Asociaților și ale Consiliului Director;

 • f) să participe activ la acțiunile promovate de Asociație în interesul atingerii scopului propus;

 • g) să apere fără rezerve interesele Asociației, să susțină activitatea Asociației în diversele sale aspecte și să acționeze constant pentru creșterea prestigiului Asociației;

 • h) să nu întreprindă măsuri sau acțiuni care ar putea să prejudicieze interesele Asociației și ale membrilor săi.

Cap. VI. Organele de conducere, administrare și control ale Asociației

Art.17. (1) Organul suprem de conducere al Asociației este Adunarea Generală a Asociaților, constituită din reprezentanții membrilor asociați, întruniți corespunzător cvorumului statutar în ședințe ordinare și extraordinare.

 • (2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaților.

 • (3) Fiecare membru asociat are dreptul la un singur vot.

 • (4) Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaților sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.18.Membrii Adunării Generale a Asociaților nu sunt remunerați pentru activitatea depusă în cadrul Asociației.

Art.19.(1) Adunarea Generală a Asociaților îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art.21 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut în exercitarea competențelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut.

 • (2) Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • b) alegerea și revocarea membrilor din Consiliul director;

 • c) alegerea și revocarea cenzorului, precum și dacă este cazul, stabilirea cuantumului indemnizației cuvenite acestuia;

 • d) aprobarea raportului de activitate anuală al Consiliului Director pentru perioada anterioară, raportul comisiei de cenzori, situațiile financiare ale Asociației pentru exercițiul încheiat și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Asociației pentru următorul exercițiu financiar, acordând anual descărcare de gestiune Consiliului Director;

 • e) înființarea unui aparat tehnic, potrivit art.28 din Statut, pentru realizarea obiectivelor, finanțat din resursele Asociației.

 • f) aprobarea organigramei, statului de funcții și politica de personal al Asociației, cuantumul remunerațiilor ce se cuvin personalului angajat al Asociației;

 • g) aprobarea primirii de noi membrii și a retragerii unor membrii din Asociație, precum și a excluderii din Asociație a unui membru;

 • h) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de ................ euro;

 • i) aprobarea cotizației anuale;

 • j) înființarea de sucursale;

 • k) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • l) modificarea Actului constitutiv, Statutului sau a sediului;

 • m) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • n) orice alte atribuții prevăzute de lege sau în Statut.

 • (3) Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art.9 alin.(2) sunt:

 • a) aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea Serviciului, inclusiv cu consultarea operatorilor, utilizând principiul planificării strategice multianuale, cu supunerea sa avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate, cu supunerea sa avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • c) delegarea gestiunii Serviciului, cu supunerea sa avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • d) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii, cu supunerea sa avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;

 • e) aprobarea regulamentului Serviciului, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative referitoare la Serviciu, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu. Regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației, cu supunerea sa avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • f) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local și județean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a Serviciului, cu supunerea sa avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • g) refuzarea, în condiții justificate, a aprobării prețurilor și tarifelor propuse de operator, cu supunerea sa avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • h) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite și în baza unui studiu de mobilitate;

 • i) actualizarea periodică a traseelor și programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și în regim de taxi, după caz;

 • j) autorizarea transportatorilor, denumiți transportatori autorizați, astfel cum au fost definiți prin Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea de către aceștia a serviciului public de transport, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

 • k) emiterea de licențe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze;

 • l) aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor publice de transport local și județean, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • m) aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate.

 • n) adoptarea de hotărâri privind aplicării măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță

 • o) aprobarea rezilierii contractelor de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale.

 • (4) Exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(3) lit.„a-g” este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației în conformitate cu prevederile art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilitățipublicenr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) În temeiul art.19 alin.(3), Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • a) strategia de dezvoltare;

 • b) politica tarifară;

 • c) contractele de delegare.

 • (6) În legătură cu aspectele prevăzute la alin.(5), asociații convin:

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului;

 • b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor;

 • c) contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților/acelor asociați care deleagă împreună prin același contract de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;

 • d) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligațiilor care îi/le incumbă în temeiul contractului de delegare;

 • e) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.

Art.20. Membrii Asociației se pot întruni în următoarele cazuri:

 • a) ori de câte ori este nevoie din inițiativa Consiliului Director;

 • b) la cererea scrisă și motivată a cel puțin 10% din membrii Asociației.

Art.21. (1) Convocarea membrilor la ședințele Adunării Generale a Asociaților se face de către Consiliul Director prin poștă și/sau poșta electronică cu cel puțin 5 zile anterior datei fixate pentru ședință. În cazul adunărilor extraordinare, termenul fixat anterior va fi de numai 3 zile.

 • (2) În situația încetării mandatului membrilor Consiliului Director, în vederea constituirii organelor de conducere și administrare ale Asociației, convocarea va fi făcută de oricare din membrii Asociației.

 • (3) Convocarea va trebui să cuprindă data, ora, locul ședinței, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

 • (4) Prin convocarea pentru prima Adunare Generală a Asociaților se va putea fixa și data, ora și locul pentru cea de-a doua, în cazul în care cel dintâi nu s-ar putea ține.

 • (5) Ședințele Adunării Generale a Asociaților se vor ține la sediul Asociației.

 • (6) Ședințele Adunării Generale a Asociaților vor fi conduse de Președintele Asociației.

 • (7) În cazul în care, din diferite motive, ședințele nu se pot ține la sediul Asociației, locul unde se va întruni Adunarea Generală a Asociaților va fi menționat în convocatorul adunării.

 • (8) În situații excepționale, ședințele Adunării Generale a Asociaților se desfășoară în sistem de videoconferință, on-line.

 • (9) Situațiile prevăzute la alin.(6) se cuprind în actul de convocare a Adunării Generale a Asociaților cu justificarea corespunzătoare.

 • (10) Se stabilesc regulile de desfășurare a ședințelor Adunării Generale a Asociaților în situații excepționale în condițiile prezentei secțiuni, după cum urmează:

 • a) prezența reprezentanților membrilor Asociației se asigură prin înscrierea acestora în cadrul platformei/aplicației/site-ului la ora indicată în actul de convocare; Secretarul va efectua apelul nominal și va consemna aspectele privind prezența și cvorum în proces-verbal al ședinței.

 • b) votul deschis se exprimă prin apel nominal, iar rezultatul votului se consemnează în proces-verbal al ședinței întocmit de Secretarul Asociației;

 • c) hotărârile Adunării Generale a Asociaților pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Art.22. (1) În ziua și la ora arătate prin convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului Director, care va îndeplini rolul de președinte de ședință.

 • (2) Membrii asociați sunt reprezentați în Adunarea Generală a Asociaților de primarii aleși ai unităților administrativ-teritoriale membre și respectiv, președintele consiliului județean. Aceștia pot delega atribuțiile de reprezentare, în condițiile legii.

 • (3) Mersul dezbaterilor va fi consemnat într-un proces-verbal, semnat de Președintele și Secretarul Consiliului Director, care va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data, ora și locul adunării, membrii asociați prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

 • (4) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a membrilor.

 • (5) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor art.19 alin.(1), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (6) Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art.23. (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se iau prin vot deschis, toți membrii Asociației având drept de vot egal.

 • (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în numele cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței Adunării Generale a Asociaților, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaților adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.19 alin.(2) lit.„a”-„m” și lit.„o” se iau în prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală a Asociaților se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală a Asociaților este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaților adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.19 alin.(2) lit.„n” se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaților adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.19 alin.(3) lit.„h”-„o” se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală a Asociaților se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală a Asociaților este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezenți.

 • (5) Hotărârile Adunării Generale a Asociaților luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.19 alin.(2) lit.„n” și art.19 alin.(3) lit.„a”-„f” nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

(6)În oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(2)-(5), dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociaților privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociaților la care a fost convocat, va delega atribuțiile de reprezentare, în condițiile legii.

 • (8) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaților trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale a Asociaților pe propria pagină de internet.

 • (9) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociaților dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.19 alin.(3) din prezentul Statut poate promova acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (10) Adunarea Generală a Asociaților poate delega Consiliului Director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art.23 alin.(2), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Art.24.Consiliul Director - Componență și organizare

 • (1) Consiliul Director, este organul de administrare și de punere în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, fiind alcătuit din 3 (trei) membri - un președinte, un vicepreședinte și un secretar.

 • (2) Membrii Consiliului Director sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Asociaților, dintre reprezentanții asociaților, pe durata mandatului de ales local.

 • (3) Președintele este ales de Adunarea Generală a Asociaților pentru perioada mandatului de ales local. Pentru perioade limitate el poate nominaliza, spre a fi înlocuit în exercitarea atribuțiilor sale, de vicepreședintele Consiliului Director.

(4)Președintele Consiliului Director este și președintele Asociației, sens în care reprezintă Asociația în raporturile cu terții și în justiție. Președintele are drept de semnătură față de organismele bancare și financiare sau poate delega un vicepreședinte al Consiliul Director în acest scop.

 • (5) Vicepreședintele este ales de către Adunarea Generală a Asociaților pe perioada mandatului de ales local. Pentru perioade limitate, vicepreședintele îl poate înlocui pe Președinte în exercitarea atribuțiilor sale. Dacă postul de vicepreședinte rămâne vacant, Președintele va desemna un înlocuitor până la proxima ședință a Adunării Generale a Asociaților.

 • (6) Face excepție de la prevederile aliniatelor precedente primul Consiliu Director, care este ales de către membrii fondatori ai asociației.

Art.25.Consiliul Director - Funcționare

 • (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe trimestriale sau ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea problemelor curente ale Asociației și în vederea atingerii scopului propus de membrii.

 • (2) În fiecare ședință a Consiliului Director se va stabili data, ora și locul unde se va ține următoarea ședință.

 • (3) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului Director este necesară prezența a cel puțin 2 dintre membrii acestuia.

 • (4) Deciziile se iau cu votul a cel puțin 2 membrii ai Consiliului Director.

 • (5) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

 • (6) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

 • (7) În caz de vacanță temporară a unuia sau mai multor membri ai Consiliului Director, ceilalți membri procedează la convocarea Adunării Generale a Asociaților, care va numi cu titlu provizoriu alți membri, stabilind totodată și puterile care se acordă acestora.

 • (8) Membrul Consiliului Director care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Asociației, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe cenzori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operație.

 • (9) Aceeași obligație o are oricare membru al Consiliului Director în cazul în care, într-o anumită operațiune,are interese soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

 • (10) Membrul Consiliului Director care nu a respectat prevederile alin. (8) și (9) va răspunde de daunele ce au rezultat pentru asociație.

 • (11) Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (12) Consiliul Director își exercită atribuțiile cu sprijinul aparatului de lucru al Asociației, stabilit în condițiile prevăzute de Statut și numește Directorul Executiv al Asociației.

Art.26. Exercitarea operațională a atribuțiilor ce-i revin Consiliului Director va fi stabilită printr-un regulament intern de funcționare.

Art.27. (1) Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor prevăzute în Statutul Asociației;

 • b) conduce activitatea curentă a Asociației și organizează acțiunile prevăzute în statut, în vederea atingerii obiectivelor;

 • c) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli și răspunde de realizarea acestuia în fața Adunării Generale a Asociaților;

 • d) prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul anual de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectele programelor Asociației;

 • e) prezintă Adunării Generale a Asociaților rapoarte periodice privind activitatea desfășurată și orice alte rapoarte considerate necesare;

 • f) propune Adunării Generale a Asociaților cuantumul prestațiilor și cotizațiilor la care vor fi supuși membrii asociați;

 • g) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociaților și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • h) primește solicitările de aderare din partea unor potențiali membri și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;

 • i) stabilește sarcini și domenii concrete de activitate pentru personalul Asociației;

 • j) creează comisii speciale permanente sau cu caracter temporar;

 • k) răspunde de buna gestionare a patrimoniului și a investițiilor Asociației;

 • l) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut;

 • m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Asociaților.

 • (2) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art.9 alin.(2):

 • a) elaborează strategia proprie privind dezvoltarea Serviciului, inclusiv cu consultarea operatorilor, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

 • b) elaborează documentația de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate, cu supunerea sa avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și urmată de aprobarea de Adunarea Generală a Asociaților, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit.

 • c) propune modificarea contractelor de delegare a gestiunii;

 • d) elaborează regulamentul Serviciului, caietele de sarcini, contractele de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative referitoare la serviciu, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • e) propune stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local și județean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • f) propune refuzarea, în condiții justificate, aprobării prețurilor și tarifelor propuse de

operator;

 • g) informează Adunarea Generală a Asociaților asupra restrângerii ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

 • h) asigură protecția și conservarea mediului natural și construit.

 • i) asigură gestionarea Serviciului astfel încât să fie respectate obligațiile specifice ale acestuia;

 • j) consultă asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • k) informează periodic utilizatorii asupra stării Serviciului și asupra politicilor de dezvoltare a acestuia;

 • l) asigură medierea și soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • m) asigură monitorizarea și controlarea modului de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare;

 • n) evaluează fluxurile de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public, precum și anticiparea evoluției acestora;

 • o) propune stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale. Programele de transport pot fi stabilite și în baza unui studiu de mobilitate;

 • p) urmărește actualizarea periodică a traseelor și programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale  populației  și în corelare cu  transportul public

interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și în regim de taxi, după caz;

 • q) asigură întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor publice de transport local și județean, în condițiile legii;

 • r) urmărește și asigură autorizarea transportatorilor, denumiți transportatori autorizați, astfel cum au fost definiți prin Legea nr.92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea de către aceștia a serviciului public de transport, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

 • s) propune emiterea de licențe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze;

 • t) elaborează și înaintează spre aprobare normele locale și regulamentele Serviciului public de transport, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • u) propune aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate;

 • v) aplică măsurile corective și penalitățile prevăzute de contractul de delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;

 • w) propune rezilierea contractelor de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale.

 • (3) Consiliul Director, în exercitarea atribuțiilor sale, poate încredința sarcini unuia dintre membri sau directorului executiv

Art.28. Aparatul tehnic și operațional al Asociației

 • (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic și operațional.

 • (2) Aparatul tehnico-operațional reprezintă, prin personalul angajat în acesta, structura de activitate curentă a asociației, care lucrează în baza organigramei și fișelor de post cuprinse în cadrul unui Regulament de Organizare și Funcționare propriu.

 • (3) Aparatul tehnic va fi condus de un Director executiv numit de Consiliul Director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

 • (4) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) un consilier juridic;

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

 • (5) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

 • (6) Aparatul tehnic și operațional are în atribuțiunile sale:

 • a) reprezentarea interfeței permanente dintre Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director pe de o parte, respectiv terții pe de altă parte;

 • b) îndeplinirea sarcinilor specifice încredințate de către Consiliul Director;

 • c) redactarea și arhivarea documentelor asociației;

 • d) întocmirea și supunerea spre aprobarea Consiliului Director a Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru toate structurile componente ale asociației, respectiv a fișelor de post aferente personalului angajat.

Art.29. (1) Controlul financiar al asociației este exercitat de către un cenzor.

 • (2) Durata mandatului este de 4 ani. și remunerat cu o indemni

 • (3) Cenzorul trebuie să-și exercite personal mandatul lui.

 • (4) În caz de moarte, împiedicare fizică sau legală, încetarea sau renunțarea la mandat a cenzorului, Consiliul Director va convoca Adunarea Generală a Asociaților, care va numi alt cenzor.

 • (5) Despre modul de îndeplinire a atribuțiilor, precum și asupra propunerilor pe care le va crede necesare, cenzorul va prezenta Adunării Generale a Asociaților un raport amănunțit.

 • (6) Adunarea Generală a Asociaților nu va putea aproba bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorului.

 • (7) Cenzorul este obligat, de asemenea:

 • a) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea Asociației sau au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;

 • b) să convoace Adunarea Generală a Asociaților, când n-a fost convocată de Consiliul Director;

 • c) să ia parte la ședințele Adunării Generale a Asociaților, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le va crede necesare;

 • d) să vegheze ca dispozițiile legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociației să fie îndeplinite de membrii Consiliului Director sau lichidator, după caz.

 • (8) Cenzorul va aduce la cunoștința membrilor Consiliului Director și ai Adunării Generale a Asociaților orice neregularități în administrare și încălcări ale dispozițiilor legale și statutare pe care le constată.

 • (9) Cenzorul are dreptul să obțină în fiecare lună de la Consiliul Director o situație despre mersul operațiilor.

 • (10) Este interzis cenzorului să comunice membrilor asociați în particular sau terților datele referitoare la operațiile Asociației constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

 • (11) Cenzorul va trece într-un registru special constatările făcute în exercițiul mandatului său.

 • (12) Întinderea și efectele răspunderii cenzorului sunt determinate de regulile mandatului.

 • (13) Revocarea cenzorului se va putea face numai de Adunarea Generală a Asociaților, cu votul cerut la art.23 alin.(3).

 • (14) Pentru activitatea desfășurată, cenzorul poate beneficia de o indemnizație al cărei cuantum este stabilit de către Adunarea Generală a Asociaților.

Art.30. În realizarea competenței sale, cenzorul:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) verifică gestiunea Asociației, modul în care se execută bugetul de venituri și cheltuieli, respectarea dispozițiilor legale privind organizarea evidenței contabile, plata impozitelor, taxelor, drepturilor salariale, etc.;

 • c) întocmește periodic procese verbale de control în care se inserează constatările, concluziile și recomandările necesare, iar anual prezintă Adunării Generale a Asociaților un raport privind activitatea Consiliului Director și a aparatului de lucru în domeniul financiar contabil;

 • d) poate participa la ședințele Consiliul Director fără drept de vot;

 • e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Statut sau stabilite de Adunarea Generală a Asociaților.

Cap. VII. Modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației

Art.31. Modificarea Actului constitutiv, a Statutului sau sediului Asociației se decide de către Adunarea Generală a Asociaților, cu obligativitatea înscrierii mențiunii modificatoare în registrul special al asociațiilor și fundațiilor la grefa Judecătoriei Târgu Mureș.

Cap. VIII Veniturile Asociației

Art.32. Veniturile Asociației provin din:

 • - cotizațiile membrilor care se raportează la numărul de locuitori din fiecare unitate administrativ teritorială membră și a fost stabilită la 0,50 RON/locuitor/an, la care se adaugă aportul Consiliului Județean Mureș, raportat la numărul locuitorilor din toate unitățile administrativ teritoriale care fac parte din Asociația Zona Metropolitană Târgu Mureș;

 • - dobânzile bancare provenite din plasarea sumelor disponibile;

 • - accesarea de finanțări din fonduri nerambursabile în domeniile de interes ale Asociației;

 • - venituri realizate din activități economice directe și necesare îndeplinirii obiectului de

activitate principal al Asociației;

 • - resurse obținute de la bugetul de stat sau local;

 • - alte venituri prevăzute de lege.

Art.33. Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației, cu respectarea dispozițiilor art.47 și 48 din O.G. nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. IX Dizolvarea si lichidarea Asociației

Art.34. Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea organelor judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art.35. (1) Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale a Asociaților sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală a Asociaților sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

 • (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate.

Art.36. (1) Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b) când realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

 • (2) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Art.37. (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art.34 lit.„a” și „b”, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.

 • (2) În cazul dizolvării prevăzute de art.34 lit.„c”, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală a Asociaților, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

 • (3) Mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

Cap. X. Litigii

Art.38. Orice litigii sau dispute care s-ar ivi între membrii Asociației sau între Asociație și terțe persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. Când această modalitate este inoperantă sau imposibil de realizat, litigiul în cauză va fi deferit spre dreaptă soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost redactat în ___________ exemplare, după ce a fost adus la cunoștința

membrilor, care au subscris la prevederile lui, asumându-și responsabilitatea prin semnăturile lor. Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului devin operante la data autentificării lor.

Membrii: