Hotărârea nr. 57/2021

HCL 57 privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ,„Zona Metropolitană Târgu Mureș”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 25 februarie 2021

privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr.13.810 din 19.02.2021 privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”,

Având în vedere solicitarea Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, înregistrată la sediul Municipiului Târgu Mureș cu nr. 11.817/12.02.2021, precum și Hotărârea nr. 98/22.12.2020 a Consiliului Local al Comunei Sântana de Mureș,

Ținând cont de prevederile art.11 din Statutul Asociației „Zona Metropolitană” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.24 din 24 februarie 2006 privind Aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației „Zona Metropolitană” Târgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimonial inițial al Asociației precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia; Ordonanța de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „e“, coroborate cu cele ale alin. (9) lit. „c“, precum și ale art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă aderarea Comunei Sântana de Mureș din județul Mureș la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Mureș, domnul Soâs Zoltân, reprezentantul Municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală a Asociației, să voteze în sensul dispozițiilor art. 1.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Primarului Municipiului Târgu Mureș,

  • - Instituției Prefectului Județul Mureș,

  • - Consiliului Județean Mureș,

  • - Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21voturi „pentru“)