Hotărârea nr. 54/2021

HCL 54 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 774/1972 din terenul în suprafaţă de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 54 din 25 februarie 2021

privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 774/1972 din terenul în suprafață de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 77.511/8779/29.12.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 774/1972 din terenul în suprafață de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș. În conformitate cu prevederile:

  • Art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Art. 41, alin. (5A2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a“ și ale art. 243, alin. (1), lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 774/1972 din terenul în suprafață de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44, identificat în CF nr. 131026 Târgu Mureș, cad: 3155/2, top:4760/4/2/3/2, 4915/4/2/2/2.

Art. 2. Restul cotelor vor rămâne după cum urmează:

- Cota de 1198/1972- proprietar Arhistudio Fărcășan SRLși cota de 1/1 din C1.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Impozite și Taxe Locale- Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Administrația Domeniului Public, Direcției Impozite și Taxe Locale- Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice și d-lui Fărcășan Sergiu, administrator al SC ARHISTUDIO FĂRCĂȘAN SRL.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika