Hotărârea nr. 53/2021

HCL 53 privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 53 din 25 februarie 2021

privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 78.025 din data de 30.12.2020 inițiat de consilierii locali Szabo Peter, Frunda Csenge Orsolya, Iszlai Tamas, privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș.

 • Rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate.

 • Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

 • Luând în considerare amendamentul formulat în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

 • a) Legii nr. 102 din 2016 privind incubatoarele de afaceri,

 • b) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

 • c) Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • d) art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș în baza Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, cu sediul în Casa de Cultură „Mihai Eminescu“, str. Nicole Grigorescu nr. 19.

Art. 2. Se aprobă realizarea finanțării investiției în conformitate cu programele de finanțare nerambursabile în domeniile de specializare inteligentă.

Art. 3. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Juridica, Contencios Administrativ și Administrație Publica Locala, Direcția Proiecte cu Finanțare Internaționala, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistica, Direcția Economică și Direcția Școli.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • - Direcția Juridica, Contencios Administrativ și Administrație Publica Locala,

 • - Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistica

 • - Direcția Economică,

 • - Direcția Școli.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru“, 2 voturi „împotrivă“ și 2 voturi „abținere“)