Hotărârea nr. 52/2021

HCL 52 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017,referitoare la accesul liber în curţile şi pe terenurile de sport aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureş,administrate de şcolile primare,gimnaziale şi liceale

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 52 din 25 februarie 2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017, referitoare la accesul liber în curțile și pe terenurile de sport aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureș, administrate de școlile primare, gimnaziale și liceale

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 59.671 din 08.10.2020 a consilierului local Radu Bălaș, privind modificarea Hotărârii nr. 180 din 18.05.2017 referitoare la accesul liber și gratuit în curțile și pe terenurile de sport aparținând școlilor primare, gimnaziale și liceale,

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate nr. 64861/2020 al Direcției Școli, precum și Raportul de specialitate nr. 65067/2020 al Direcției Economice,

  • - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

  • - Amendamentele formulate în plenul Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (7) litera „a”, „c” și „f”, art. 136 alin. (1) și art. 139, alin. (1), din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017, prin eliminarea sintagmei „cu acordul a două treimi din membrii Consiliului de administrație al unităților de învățământ.”

Art. 2. Art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017 va avea următorul cuprins:  „Se aprobă accesul liber în curțile și pe terenurile de sport aflate în

proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureș, administrate de școlile primare, gimnaziale și liceale, după-amiaza, de luni până vineri, sâmbăta, duminica și în timpul vacanțelor școlare, conform orarului stabilit de Consiliul de administrație al fiecărei școli, cu acordul majorității simple din membrii Consiliului de administrație al unității de învățământ”.

Art. 3. Art. 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017 va avea următorul cuprins: „Se aprobă Regulamentul modificat privind accesul liber în curțile și pe terenurile de sport aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureș, administrate de școlile primare, gimnaziale și liceale, (Anexa 1), care face parte integrantă din prezenta hotărâre ”.

Art. 4. Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017 se modifică astfel:

Titlul - „Regulamentul privind accesul liber în curțile și pe terenurile de sport aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureș, administrate de școlile primare, gimnaziale și liceale ”;

  • - Art. 1 se completează cu următoarele: și stabilesc drepturile și obligațiile beneficiarilor și ale unităților de învățământ, care acordă accesul liber în curțile și terenurile de sport.

  • - Art. 3. Se completează: În lipsă de personal cali ficat de pază pentru perioada folosirii a terenurilor, unitatea de învățământ are dreptul de a condiționa deschiderea curților în funcție de asigurărea pazei de către Municipiul Târgu Mureș.

  • - Art. 6. Se completează cu următoarele: respectiv celor în cauză se interzice accesul în viitor în curțile și pe terenurile de sport.

  • - În art. 14 se introduce sintagma cu orarul accesului liber, astfel acest articol va avea următorul cuprins: Prezentul Regulament se completează cu orarul accesului liber și cu normele de comportament specifice fiecărei unități de învățământ, aprobate prin Regulamentul de organizare și  funcționare al acesteia.

  • - Se introduc în plus art. 15, 16 și 17, cu următorul cuprins:

o Art. 15: unitățile de învățământ au dreptul de a stabili taxe de folosire a terenurilor de sport, în concordanță cu prevederile și anexa Hotărârii 136 din 2015.

o Art. 16: unitățile de învățământ pot condiționa aplicarea prezentului Regulament de asigurarea de către Municipiul Tg.Mureș a sistemului de supraveghere video a curților și a terenurilor de sport, pentru care se acordă acces liber.

o Art. 17: unitățile de învățământ în cauză, în contextul articolului 3 alin. 1 din Legea educației fizice și sport nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor avea prioritate în dotarea acestor spații cu materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale.

Art. 5. Restul prevederilor din Hotărârea nr. 180 din 18.05.2017 rămân neschimbate.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Școli.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Școli,

  • - Dl. Consilier local Bălaș Radu.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika