Hotărârea nr. 51/2021

HCL 51 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 51 din 25 februarie 2021

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind

aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr.63764/7225/28.10.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind completarea H.C.L. nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

  • c) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local;

În temeiul Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, prevederile Legii nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane,

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș.

Art. 2. Se aprobă documentația aferentă inventarului Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Registrul local al spațiilor verzi să fie adus la zi până la data de 31 decembrie 2021 și menținut în această stare în viitor.

Art. 4. Se va asigura accesul online tuturor cetățenilor, la Registrul local al spațiilor verzi cu drept de vizualizare.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrarea Serelor, Parcurilor și Zonelor verzi, Serviciul Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public, Serviciului Administrarea Serelor, Parcurilor și Zonelor verzi și Direcției Arhitect Șef.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”)