Hotărârea nr. 5/2021

HCL 5 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice,prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 5 din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 66.923 din 11.11.2020 inițiat de Primar prin Direcția Impozite și Taxe Locale, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș.

 • b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.

 • c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Municipal Târgu Mureș.

 • d) Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 2020/972/02.07.2020,

 • Ordonanței de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,

 • art.9 alin.2 din Legea nr. 346/2004, privind stimularea și înființarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,

 • Legii concurentei nr. 21/1996,

 • art. 456, alin. 2 lit. „l” si art. 464 alin. (2) lit. „k” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • Avizul favorabil nr. 15.058 din 13.01.2021 emis de către Consiliul Concurenței,

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 87 alin. (3), art. 129 alin.(1), alin. (4) lit. „c”, alin. (14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă schema de ajutor de minimis pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei, prevederile HCL nr. 259/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș, își încetează valabilitatea.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția impozite și taxe locale.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Impozite și Taxe Locale.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri)

ANEXA 1 la HCL nr.


din


PROCEDURA

de acordare a unor scutiri/reduceri de plata impozitelor pe cladiri si teren, respectiv de aprobare a Schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice a Municipiului Târgu Mureș

I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie „Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Târgu-Mureș”.

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme de sprijin se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407 din 18.12.2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJL 352 din 24.12.2013, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 2020/972/02.07.2020.

 • (3) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mures și va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures.

 • II - OBIECTIVUL SI SCOPUL SCHEMEI

Art. 2. Acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor locale pentru persoane juridice în vederea atragerii de investiții în municipiul Târgu-Mureș are ca obiective:

 • - dezvoltarea regională;

 • - susținerea dezvoltării sectorului I.M.M.-urilor în municipiul Târgu-Mureș;

 • - creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;

 • - dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor municipiului Târgu-Mureș;

 • - stimularea agenților economici care dezvoltă procese economice cu efecte multiplicatoare în plan economico-social;

 • - realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade îndelungate de timp;

 • III - BAZA LEGALĂ

Art. 3. La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere dispozițiile următoarelor acte normative:

 • - Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din.Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/24.12.2013, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 2020/972/02.07.2020 de modificarea a Regulamentului UE nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante;

 • - OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015;

 • - Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare și conținutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 456 alin. (2) lit. l și art. 464 lin. (2) lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 185 , alin. 1 lit b și alin. 6 și 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • IV - DOMENIU DE APLICARE AL SCHEMEI

Art. 4. (1) Prezenta schemă de minimis se aplică pentru dezvoltarea și modernizarea

microintreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii.

 • (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:

 • a) . Ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în în sectoarele pescuit și acvacultura, conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 104/2000 publicat în Jurnalul Oficial al UE L 17/21.01.2000;

 • b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c)ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i)atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii)atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

 • d) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

 • e) ajutoare destinate activităților legate de export către state terțe sau state membre și anume: ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • f) ajutoarele acordate pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă de către întreprinderile care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în numele terților sau contra cost

 • (3) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate mai sus (intervalul cuprins între literele a - f), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei măsuri, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca furnizorul de ajutor de minimis și beneficiarul de ajutor de minimis să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei măsuri nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate prin această schemă.

 • V - DEFINITII

Art. 5. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

 • - ajutor de minimis reprezintă facilitatea fiscală acordată unei întreprinderi, pe o perioadă de maxim trei ani, și care nu depășește valoarea de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul societăților care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier de mărfuri

 • - întreprindere - orice persoana juridica înființată conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - facilitate fiscală - scutire/reducere de la plata impozitelor pe clădiri și teren stabilite prin H.C.L., care poate fi acordată unor persoane juridice în cadrul prezentei proceduri

 • - întreprinderi mici și mijlocii - se definesc și se clasifică în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 364/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 63/2004, ale Legii nr. 346/2004 cu modificări și completări ulterioare,

 • - întreprindere mijlocie este întreprinderea care are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro;

 • - întreprindere mică este întreprinderea care are între 10 și 49 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală netă de până la 10 milioane de euro echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;

 • - microintreprinderea este intreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

 • - investiție - valoarea capitalizată a clădirilor construite/extinse/modernizate în baza autorizațiilor de construire, în condițiile legii. Valoarea investiției trebuie să fie de minim 250.000 euro, dovedită prin procedul verbal de recepție a lucrărilor și prin înregistrări contabile, la poziția imobilizări corporale - clădiri în contabilitatea investitorului care a recepționat obiectivul de investiții conform standardelor internaționale de contabilitate și prevederilor fiscale;

 • - investitor - persoană juridică română organizată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

 • - locuri noi de munca create ca urmare a finalizarii investiei - locuri de munca aferente investitiei si activitatii economice nou create. Crearea locurilor de munca trebuie sa reprezinte o crestere neta a numarului de salariati angajati pe perioada nedeterminata, la momentul depunerii cererii, față de numarului de salariati pe perioada nedeterminata existenți în luna eliberării autorizației de construire.

 • - profil de activitate - reprezintă activitatea principală desfășurată de investitor, corespunzător clasificației activităților din economia națională, înscrisă în situațiile financiare ale investitorului

 • - cheltuieli eligibile - sunt cheltuieli legate de investiția inițială, constând în imobilizări corporale, respectiv cheltuieli legate de clădiri;

 • - recepția lucrărilor - în înțelesul prezentei scheme prin această expresie se înțelege întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termenul și condițiile prevederilor legale în vigoare, în cazul clădirilor executate integral înaintea expirării autorizației de construire, precum și a clădirilor executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire;

 • - finalizarea lucrărilor de construcții - realizarea tuturor elementelor prevăzute în autorizația de construire, cu condiția întocmirii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termenul și condițiile prevederilor legale în vigoare;

 • - administratorul schemei - furnizorul de ajutor de minimis - Consiliul local al municipiului Târgu-Mureș.

 • - intreprindere in dificultate :

 • (a) societatea cu răspundere limitată - în cazul în care mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;

 • (b) societatea comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății - în cazul în care mai mult de jumătate din capitalul propriu (așa cum figurează în contabilitatea societății) a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;

 • (c) indiferent de tipul societății comerciale în cauză - în cazul în care îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență.

 • - - întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus, sunt considerate întreprinderi unice;

VI - CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Art. 6. Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de prezenta Schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) funcționează legal în România;

 • b) nu se află în stare de faliment, insolvență lichidare, dizolvare, activitatea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • c) nu desfășoară activități exceptate de prezenta schemă;

 • d) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă

 • e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări in ultimii 3 ani, de către nici o instanța de judecata, din motive profesionale sau etic profesionale

 • f) nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetul local

 • g) nu au litigii cu Consiliul local al municipiului Târgu-Mureș sau cu Municipiul Târgu-Mureș;

 • h) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false prin solicitarea de acordare a ajutorului de minimis;

 • i) nu sunt întreprinderi în dificultate;

 • j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • k) sunt înregistrate și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt încadrate în categoria microintreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, au sediul și își desfășoară activitatea în România;

 • l) efectuează investiții pe teritoriul municipiului Târgu-Mureș de minim 250.000 euro, inclusiv investiții de natura locuințelor cu valoare de minim 250.000 euro;

 • m) în momentul depunerii cererii sunt deja create noi locuri de muncă în municipiul Târgu-Mureș, ca urmare a realizării investiției, astfel:

 • - întreprinderi mijlocii - cel puțin 10 locuri noi de muncă

 • - microintreprinderi si întreprinderi mici - cel puțin 3 locuri noi de muncă;

 • n) investițiile să fie recepționate începând cu data de 01.01.2020.

 • o) îndeplinesc și alte condiții specificate în Schemă

Art. 7. (1) Numărul locurilor de muncă nou create, ca urmare a realizării investiției, de către solicitantul ajutorului de minimis trebuie să fie ocupate efectiv, cu contract de muncă pe durată nedeterminată.

 • (2) În vederea verificării îndeplinirii condiției de la alin. 1, solicitantul va depune documente din care rezultă acest fapt, respectiv

 • - Declarația 112 depusă la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, pentru luna în care s-a eliberat autorizația de construire

 • - Declarația 112 depusa la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș la data depunerii cererii de obținere facilități (ultima lună încheiată),

 • - extras din Registrul de evidenta a salariatilor REVISAL, pentru luna în care s-a eliberat autorizația de construire,

 • - extras din Registrul de evidenta a salariatilor REVISAL la data depunerii cererii (ultima lună încheiată)

 • (3) Echivalentul în euro al valorii investiției va fi stabilit prin raportarea valorii capitalizate în lei a investiției finalizate, la cursul de schimb al monedei euro, comunicat de BNR la data procesului verbal de recepție de terminare a lucrărilor.

 • (4) Valoarea capitalizată în lei a investiției se stabilește conform definiției de la art. 5.

 • (5) Acordarea ajutorului de minimis pentru investiția efectuată este condiționată de menținerea proprietății și destinației acesteia pentru o perioadă de minim 3 ani de la data finalizării investiției, cu excepția investițiilor constând în blocuri de locuințe, și menținerea locurilor de muncă nou create.

Art. 8 Pentru fiecare contribuabil care depune dosarul de obținere facilități, Biroul de inspecție fiscală va întocmi Raport de inspecție fiscală, prin care se va constata dacă este eligibil pe schema de ajutor de minimis.

VII - CATEGORII DE FACILITĂȚI FISCALE

Art. 9. (1)Facilitățile fiscale care se pot acorda investitorilor persoane juridice, sunt următoarele:

 • - scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și pentru terenul aferent (pentru investițiile nou realizate de minim 250.000 de euro) pe o perioadă de 3 ani, în intervalul de valabilitate a prezentei scheme și în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 de euro acordate unei întreprinderi unice, respectiv 100.000 de euro în cazul societăților care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier de mărfuri, de la data de întâi ianuarie a anului următor depunerii dosarului de facilități;

 • (2) Criteriile de acordare a facilităților fiscale și cotele de reducere a impozitului pe clădiri și terenul aferent investițiilor de minim 250.000 euro și crearea a cel puțin 3 locuri noi de muncă sunt următoarele:

  Nr. crt.

  DENUMIRE CRITERIU

  COTE DE REDUCERE

  1.

  C1 Valoarea investiției

  C11: 40% - de la 5 mil. Euro

  C12: 30% - de la 2,0 - pana la 5,0 mil. Euro

  C13: 20% - de la 1,0 - pana la 2,0 mil. Euro

  C14: 10% - de la 0,25 - pana la 1,0 mil. Euro

  2.

  C2 Numărul de noi locuri de muncă generate de investiția realizată

  C21: 40% - peste 101 persoane C22: 30% - între 26 - 100 pers. C23: 20% - între 11 - 25 pers.

  C24: 10% - între 3 - 10 pers.

  3.

  C3 Profil de activitate

  C31: 20% - productie

  C32: 10% - servicii

  C33: 0% - comert

Ajutorul de minimis acordat în baza prezentului regulament reprezintă:

 • - impozitul pe cladire rezultat prin aplicarea cotei de reducere prevăzute de prezentul regulament

 • - impozitul pe teren rezultat prin aplicarea cotei de reducere prevăzute de prezentul regulament.

Procentul total al reducerii/scutirii impozitului pe clădiri si terenul aferent se calculează prin încadrarea investiției și a celorlalte date ale investiți ei/investitorului în criteriile C1, C2 si C3 menționate mai sus si însumarea procentelor de reducere aferente acestor criterii.

(3)Exemplu de calcul a facilității:

Un contribuabil - persoana juridica cu profil de activitate productie, finalizează construirea unei clădiri în valoare de 1.000.000 euro, respectiv 4.900.000 lei, la curs de schimb 4,9 lei/euro.

Terenul aferent cladirii este de 2.000 mp, situat in zona B.

La data finalizării investiției, contribuabilul - persoană juridică depune declaratia cu numarul de persoane angajate la data finalizarii investitiei (declaratia angajării a 80 salariati, deci mai mult de 5) .

Cota de impozitare cladiri pe anul 2020 este de 1,3%.

 • A. Impozit pe cladiri datorat pe anul 2020, nefacilitat :__________________________________________

Valoarea clădirii X     Cota de impozit =         Valoare impozit pe clădiri /an

4.900.000 lei X         1,3%       =                  63.700 lei

Procent de reducere:

C31 +C22+ C13 = 20%+30% +20% = 70%

\

Valoarea facilității acordate:

Valoare impozit /an X       Valoare reducere

Facilitate acordată

63.700 lei        X         7 0%         =

44.590 lei (facilitate acordata)

Impozit pe cladiri de plata pe anul 2020 :

(9.100 euro/an x 3 ani = 27.300 euro în trei ani))

Valoare impozit nefacilitat -   Valoare facilitate =

Impozit de plată

63.700 lei    -          44.590 lei          =

19.110 lei (impozit de plata)

 • B. Impozit pe teren datorat pe anul 2020, nefacilitat :

Suprafata terenului X     Nivel/ha/zona B

Valoare impozit pe teren /an


2.000 mp


X       5.923lei/ha


1.185 lei


Procent de reducere:

C31 +C22+ C13 = 20%+30% +20% = 70%

Valoarea facilității acordate:

Valoare impozit /an X      Valoare reducere

Facilitate acordată


1.185 lei         X          7 0%

Impozit pe teren de plata pe anul 2020 :

=            830 lei (facilitate acordata)

(169 euro/an x 3 ani = 507 euro în trei ani)

Valoare impozit nefacilitat -   Valoare facilitate

=

Impozit de plată

1.185 lei        -      830 lei        =               355 lei (impozit de plata)

 • (4) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul unei hotărâri a Consiliului local.

(5)Echivalentul în euro al valorii facilității acordate/fiecare an la impozitul local pentru clădire și teren, va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către Consiliul local al municipiului Târgu-Mureș.

 • (6) Scutirea/reducerea la plată a impozitului pe clădiri, respectiv pentru terenul aferent, se acordă doar pentru acele clădiri care au fost recepționate în perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis și a căror contravaloare se regăsește în cheltuielile eligibile aferente investițiilor în imobilizări corporale.

 • (7) Scutirea/reducerea la plată a impozitului pe clădiri, respectiv pentru terenul aferent nu se acordă în cazul în care lucrările de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire, chiar dacă s-a încheiat proces-verbal la data expirării autorizației de construire în care este consemnat stadiul lucrărilor.

 • (8) Ajutoarele de minimis acordate în baza Schemei cumulează facilitățile la impozitul pe clădire cu cele de la impozitul pe teren.

 • (9) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis.

 • (10) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (11) Ajutorul de minimis sub forma scutirilor/reducerilor prevăzute la alin. (1) se acordă într-un an fiscal o sigură dată.

 • (12) Ajutorul de minimis sub forma scutirilor/reducerilor prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza Hotărârii Consiliului Local aprobată în acest sens, începând cu data de întâi ianuarie a anului următor depunerii cererii prin care s-a solicitat facilitatea.

 • (13) În cazul în care, valoarea clădirii se modifică ca urmare a reevaluării, facilitatea se aplică ținând cont de noua valoare impozabilă, stabilită prin raportul de evaluare.

Art. 10. (1) Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Municipiului Târgu-Mureș reanalizează în fiecare an menținerea acordării facilităților pentru fiecare investitor în parte, pe baza documentelor prezentate de aceștia. Menținerea acordării facilităților fiscale este condiționată de prezentarea, până la data de 1 martie a fiecărui an, din perioada de acordare a ajutorului de minimis, a următoarelor documente aferente anului precedent:

 • - Declarația 112 depusa la ANAF aferentă lunii anterioare depunerii documentelor pentru reanalizarea anuală în vederea menținerii facilităților, la care se anexeaza si extras din Registrul de evidenta a salariatilor REVISAL intocmit pe ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii.

 • - balanța contabilă pe luna decembrie a anului precedent;

 • - certificat fiscal privind obligațiile de plată față de bugetul de stat, din care să rezulte că solicitantul de ajutor de minimis nu are obligații de plată restante;

 • - certificat fiscal privind obligațiile de plată față de bugetul local dacă societatea are sediul în altă localitate decât Târgu Mureș

 • - pentru scutirea/reducerea de impozit pe clădiri de natura locuințelor - prezentarea dovezilor privind valoarea rămasă a investiției după vânzarea unora dintre unitățile locative componente

 • - declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății/întreprinderii unice, potrivit căreia persoana juridică/întreprinderea unică nu a beneficiat de ajutor de stat în cadrul altor scheme, de la alți furnizori de ajutor de stat, precum și o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare

 • - declaratie pe propria raspundere privind activitatea desfășurată de investitor cu ponderea cea mai mare, corespunzător clasificației activităților din economia națională, înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

 • (2) În cazul nedepunerii documentelor menționate mai sus, de către fiecare contribuabil în parte, până la data de 1 martie a fiecărui an, facilitatea nu mai se acordă, începând cu anul fiscal respectiv.

 • (3) După prezentarea documentelor de către agenții economici beneficiari de facilități fiscale, se va proceda la verificarea încadrării în prevederile prezentei scheme, iar în urma verificării, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice va propune Consiliului local menținerea facilitățile reglementate.

Art. 11. (1) Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri si pentru terenul aferent, pentru investiții de natura locuințelor si pentru terenul aferent, se acordă pentru obiectivele de investiții (condominiu de locuințe) pe o perioadă de 3 ani și în limita plafonului de 200.000 de euro pentru o întreprindere unică, respectiv 100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri. Acordarea facilității se revizuiește anual, scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și teren acordându-se pentru valoarea impozabilă și pentru suprafața de teren, rămase a obiectivului de investiții în urma vânzării unora dintre unitățile locative.

 • (2) În cazul închirierii unităților locative, întreprinderea nu mai beneficiază de scutire/reducere la plata impozitului pe clădiri pentru unitatea locativă închiriată, începând cu data de întâi ianuarie a anului urmator încheierii contractului de închiriere. În acest sens, beneficiarul ajutorului este obligat să înștiințeze Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice cu privire la aceste modificări și totodată să transmită o copie a contractului de închiriere înregistrat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, în vederea înregistrării modificărilor în evidențele fiscale.

 • (3) Facilitatea nu se acordă nici în cazul unităților locative pentru care se încheie contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, contract de împrumut, comodat, leasing sau orice altă formă de utilizare a spațiului de către terți, începând cu data de întâi ianuarie a anului urmator încheierii acestor acte.

 • (4) În cazul în care proiectul de investiții de natura locuințelor cuprinde, pe lângă clădiri cu destinația de locuințe, și clădiri reprezentând spații comerciale sau birouri, iar valoarea investiției aferentă spațiilor comerciale sau a spațiilor cu destinația de birouri, împreună cu valoarea aferentă locuințelor, este de minim 250.000 euro, se acordă scutire/reducere la plata impozitului pe clădiri, și pentru terenul aferent.

VIII - CONDITII DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE

Art. 12. Pentru a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute la art. 9, referitoare la impozitul pe clădiri și teren, persoanele juridice trebuie să depună la Registratura Municipiului Târgu-Mureș, următoarele documente:

 • A. Documente cu caracter general:

 • a) să prezinte actele de înregistrare și funcționare a societății, respectiv certificat de înmatriculare, statutul sau contractul de asociere, după caz, și certificatele de înregistrare la organele fiscale;

 • b) să prezinte certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte că nu sunt în stare de faliment, reorganizare judiciară, alte situații înscrise la art. 6, lit. b), f) și g) din prezenta Procedură de acordare de facilități fiscale;

 • c) să prezinte cazierul fiscal eliberat de organul fiscal în a cărui rază teritorială își are sediul contribuabilul - persoană juridică;

 • d) în cazul contribuabililor înregistrați în alte localități decât municipiul Târgu-Mureș, să prezinte certificatul fiscal din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local al localității în a cărui rază teritorială își are sediul contribuabilul - persoană juridică;

 • e) să prezinte o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea nu este în dificultate și că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

 • f) să prezinte o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, potrivit căreia societatea/întreprinderea unică nu a beneficiat de ajutor de stat în temeiul altor scheme, de la alți furnizori de ajutor de stat, precum și o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis acordate societății în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare;

 • g) să prezinte ultimul bilanț contabil, împreuna cu anexele aferente;

 • h) să prezinte extrase C.F. pentru imobile actualizate;

 • i) să prezinte o adeverință din care să reiasă faptul că societatea nu este în litigii cu Consiliul local al municipiului Târgu-Mureș sau cu Municipiul Târgu-Mureș

 • j) declaratie pe propria raspundere privind activitatea desfășurată de investitor cu ponderea cea mai mare, corespunzător clasificației activităților din economia națională, înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

 • B. Documente cu caracter specific:

Pentru acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădiri respectiv pentru terenul aferent, pentru investițiile realizate de minim 250.000 euro:

 • - să depună autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții realizat;

 • - să prezinte procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare;

 • - să depună declarația cu valoarea reală a lucrărilor

 • - să facă dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiției, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • - să depună o declarație a reprezentantului legal al societății, prin care să se ateste faptul că prin investiția pentru care se acordă facilitatea au fost create noi locuri de muncă, conform art. 6, lit. o), pe raza administrativ-teritorială a municipiului Târgu-Mureș, care vor rămâne în proprietate cu destinația inițială pe întreaga perioadă pentru care au fost acordate facilitățile, la care se vor anexa documentele justificative în acest sens, și anume:

 • - Declarația 112 depusă la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, pentru luna în care s-a eliberat autorizația de construire

 • - Declarația 112 depusa la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș la data depunerii cererii de obținere facilități (ultima lună încheiată),

 • - extras din Registrul de evidenta a salariatilor REVISAL, pentru luna în care s-a eliberat autorizația de construire,

 • - extras din Registrul de evidenta a salariatilor REVISAL la data depunerii cererii (ultima lună încheiată)

 • - să depună ultima situație financiară anuală/semestrială în vederea stabilirii activității preponderente, codificată CAEN

 • - să depună ultima balanță contabilă încheiată

Documentele de la pct. A și B vor fi cuprinse într-un opis, care va fi anexat cererii de acordare a facilității - Formularul 1.

Art. 13. În cazul persoanelor juridice nerezidente în România, cu filiale în România, documentele prezentate trebuie să conțină informațiile similare solicitate contribuabililor -persoane juridice române.

Art. 14 (1) În vederea acordării facilităților fiscale prevăzute în prezenta procedură, persoanele juridice vor depune la Registratura Municipiului Târgu-Mureș, o cerere tip de acordare a facilităților sub forma scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădiri și teren, conform Formularului nr. 1 la prezenta procedură, însoțită de toate documentele prin care își demonstrează eligibilitatea, prevăzute la art. 11.

 • (2) Cererea se completează în limba română prin tehnoredactare și poartă semnătura în original a reprezentantului legal al societății.

 • (3) Direcția Impozite și Taxe Locale, prin Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice, acordă asistență întreprinderilor solicitante pentru întocmirea și completarea Cererii-tip de finanțare. Cererea va fi înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de minimis -Formularul nr. 2, menționându-se data și numărul de înregistrare. Cererile vor fi analizate și selectate în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis, în funcție de data și numărul înregistrării documentelor, urmărindu-se conformitatea cu prevederile prezentei scheme.

 • (4) Pe baza raportului și a constătărilor efectuate de Biroul de inspecție fiscală, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice, va finaliza procesul de evaluare a cererii pentru acordarea facilităților fiscale în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazul în care investitorul se încadrează în prevederile prezentei scheme de minimis, se va întocmi Referat de aprobare și proiect de hotărâre, în vederea înaintării către Consiliului local al municipiului Târgu-Mureș, spre analiză și aprobare.

 • (5) Acordarea facilităților fiscale individuale în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va aproba prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Târgu-Mureș în mod individual, pentru fiecare investitor în parte.

 • (6) În cazul în care cererea este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice va transmite solicitantului o înștiințare prin care îi va solicita completarea cererii sau a documentației. În acest caz, termenul de evaluare prevăzut anterior curge de la data la care documentația este considerată completă. Societatea solicitantă va transmite documentația în completare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea înștiințării.

 • (7) În cazul în care actele în completare nu se transmit în termenul prevăzut mai sus, dosarul se clasează.

 • (8) Hotărârea de aprobare a acordării ajutorului de minimis va conține, cel puțin, informații cu privire la valoarea fixă maximă a ajutorului, la perioada de acordare a ajutorului și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 2020/972/02.07.2020.

 • IX. Anularea, încetarea acordării facilităților fiscale

Art. 15. (1) În cazul în care s-au acordat scutiri/reduceri de la plata impozitului pe clădiri și teren, la data constatării nerespectării obligațiilor, facilitatea acordată se anulează, cu recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv cu calculul majorărilor de întârziere aferente, conform prevederilor legale, dacă:

 • - se constată, cu ocazia revizuirii anuale, că societatea figurează în evidențele fiscale ale Municipiului Târgu-Mureș cu obligații de plată restante față de bugetul local, bugetele speciale și către bugetul de stat;

 • - societatea a beneficiat de ajutor de stat sau de minimis pentru aceleași costuri eligibile, fie din surse ale statului și/sau din surse comunitare, cu depășirea plafoanelor legale.

 • (2) În cazul nedepunerii la termen a documentației, în vederea revizuirii anuale a facilităților fiscale, beneficiarii își vor pierde facilitatea începând cu anul fiscal pentru care nu și-au depus în termen solicitarea.

 • (3) În situația în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis (echivalentul în lei a 200.000 de euro, acordat unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, respectiv echivalentul în lei a 100.000 de euro, acordat unei întreprinderi unice care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier), facilitățile acordate încetează de drept, fără vreo altă formalitate. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Municipiului Târgu-Mureș va înștiința în scris beneficiarii ajutorului de minimis despre încetarea facilității fiscale.

Art. 16.  (1) Ajutorul de minimis acordat în baza Schemei reprezintă valoarea

scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădire și/sau teren în condițiile reglementărilor legale aplicabile.

 • (2) Numărul cazurilor și valoarea facilităților se prezintă anual într-o anexă la hotărârea de consiliu local privind execuția bugetului local.

 • (3) Administratorul schemei are obligația ca, prin aparatul propriu, să facă publică pe site-ul primăriei epuizarea bugetului alocat prin această schemă și data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea de facilități fiscale.

 • (4) După aprobarea de către Consiliul Local, Municipiul Târgu Mureș, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, va informa beneficiarii ajutoarelor de minimis despre cuantumul ajutorului acordat, baza legală comunitară conform căreia s-a efectuat acordarea ajutorului, și tipul de ajutor acordat.

 • X - DURATA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

 • Art. 17. Prezenta schemă se implementează pe perioada: de la data intrării în vigoare a hotărârii în condițiile legii până la data de 31 decembrie 2023.

 • (2) Cererile privind acordarea de facilități fiscale în cadrul prezentei scheme se vor înregistra la Registratura Municipiului Târgu-Mureș, pentru întocmirea proiectului de hotărâre de acordare de facilități, în limita bugetului alocat schemei.

 • XI - BUGETUL SCHEMEI SI BENEFICIARII

Art. 18. (1) Valoarea totala estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, este de 750.000 euro, defalcată după cum urmează:

AN

2021

2022

2023

TOTAL

EURO

250.000

250.000

250.000

750.000

 • (2) Numărul maxim estimat al beneficiarilor este de 15.

XII - DISPOZIȚII FINALE

Art. 19 Schema de ajutor de minimis va fi publicată pe site-ul Municipiului Târgu-Mures.

Art. 20 (1) Autoritatea locală, prin serviciul de specialitate, are obligația de a furniza Consiliului Concurenței toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor în fața Comisiei Europene.

 • (2) Autoritatea locală, prin serviciul de specialitate, are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin Schemă sau prin legislația naționala ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (3) Beneficiarul are obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurențe, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de stat sau de minimis primite.

Art. 21. Autoritatea locală, prin serviciul de specialitate, va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.

Art. 22 Prezenta schemă de ajutor de minimis, înlocuiește prevederile schemei de minimis aprobată prin HCL Târgu-Mureș nr. 259 din 28 septembrie 2017.

Formularul 1

Către,

Municipiul Târgu-Mureș

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice

Subscrisa,..........................................................având datele de identificare menționate în secțiunea

A, reprezentată legal prin dl/dna................................................................................... având calitatea de....................................., solicit acordarea scutirii/reducerii de plată a impozitului

pe clădiri și terenul aferent, în condițiile prevederilor schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții și susținerea dezvoltării economice în municipiul Târgu-Mureș.

SECȚIUNEA A

Prezentarea solicitantului

Denumirea întreprinderii.........................................................................

Adresa................................................................cod poștal......................

Telefon.........................Fax...............................E- mail.............................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/data.......................

Codul de identificare fiscală..........................

Forma juridică.........................Capital social......................deținut de :

 • - Persoane fizice: ..................................%

 • - Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii*1)..........................%

 • - Societăți comerciale mari*2).......................%

Obiectul principal de activitate.........................................................................

Cod CAEN..................................................

Obiectul secundar de activitate*3).............................................................

Cod CAEN.................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior.........................

Cifra de afaceri conform ultimului bilanț contabil anual aprobat.......................lei

Valoare active totale, conform ultimei situații financiare aprobate1 24)............................lei

Numele si prenumele reprezentantului legal .................................

Funcția.......................................................

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului 25)

Data semnării.................................

SECȚIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită ajutorul de stat în cadrul schemei de ajutor de minimis:

Denumirea Activității

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită ajutorul de stat

Valoarea cheltuielilor eligibile (lei) fără TVA

An  An     An

I       II              III

Valoarea ajutorului de stat solicitat (lei impozit clădiri și/sau impozit teren) An   An     An

I        II              III

Realizarea de investiții în imobilizări corporale

CLĂDIRI

TEREN

SECȚIUNEA B3

Crearea de noi locuri de muncă:

 • 1. Număr de personal existent în luna eliberării autorizației de construire...........................

 • 2. Număr de personal la data depunerii cererii de obținere facilități..........................................

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Se va lua în considerare creșterea numărului de personal numai în situația în care este cel puțin 10 locuri noi de muncă pentru întreprinderi mijlocii și cel puțin 3 locuri noi de muncă pentru microintreprinderi si întreprinderi mici, și se referă la locurile de muncă create în municipiul Târgu-Mureș prin punerea în funcțiune a obiectivelor pentru care s-a solicitat ajutorul de stat prin schema de ajutor de minimis (scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și / sau teren).

În acest sens, se va anexa :

 • - Declarația 112 depusă la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, pentru luna în care s-a eliberat autorizația de construire

 • - Declarația 112 depusa la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș la data depunerii cererii de obținere facilități (ultima lună încheiată),

 • - extras din Registrul de evidenta a salariatilor REVISAL, pentru luna în care s-a eliberat autorizația de construire,

 • - extras din Registrul de evidenta a salariatilor REVISA la data depunerii cererii (ultima lună încheiată)

SECȚIUNEA C

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnatul (a),...........................................................identificat(ă)    cu B.I/ C.I

seria................nr...............................eliberat(ă) de..........................la data de............................. cu

domiciliul în localitatea............................., str...................... nr.............,    bl................,

sc................,ap....................., sectorul/ județul......................

În calitate de reprezentant legal al întreprinderii.........................................declar pe propria

răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 • 1) Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanțarea prin prezenta schemă de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat sau comunitar, cu depășirea plafoanelor legale.

 • 2) Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

I  I   nu am beneficiat de ajutor de stat

I  I   am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

Nr.

Crt.

Anul acordării ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Furnizorul

Actul normativ in baza căruia a beneficiat de finanțare

Cuantumul ajutorului de stat

Numele si prenumele reprezentantului legal ..............................................

Funcția....................................................................

Data semnării........................................................

NOTĂ IMPORTANTĂ: solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea cererii.

*toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Formularul 2

ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ

REGISTRU SPECIAL DE EVIDENȚĂ a beneficiarilor schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții și susținerea dezvoltării economice în cadrul municipiului Târgu-Mureș

Nr. crt/ data

Numele solicitantului/

CUI

Denumirea investiției

Valoarea investiției (euro)

Număr locuri de munca nou create

Proces verbal de recepție nr. și data

Ajutor acordat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

*1) Microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca societăți comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 ( inclusiv) raportat în anul anterior și realizează o cifră de afaceri anuală netă ce nu depășește 50 milioane de euro, echivalent în lei sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate: prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

*2) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250( inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deține active totale care depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

*3) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

*4) Prin active totale se înțeleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2

5) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

SECȚIUNEA B

Descrierea obiectivelor pentru care se solicită ajutorul de stat în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea economică a municipiului Târgu-Mureș prin atragerea de investitori.

SECȚIUNEA B1

Descrierea succintă a clădirilor și terenurilor pentru care se solicită scutirea/reducerea de la plata impozitului.