Hotărârea nr. 48/2021

HCL 48 privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului,f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 48 din 25 februarie 2021

privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 72.252/ I.D.2 din 04.12.2020 inițiat de Primar prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând în considerare amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a“ și ale art. 243 alin. (1), lit. „a“, precum și art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă documentația de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, identificat în CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad. 130208, conform anexelor 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prețul de pornire la licitație este de 35 euro/mp la care se adaugă TVA, valoare determinată în conformitate cu prevederile art. 363 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 3. Se abrogă art. 2 din HCL nr. 119 din 28.05.2015.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, Direcția Economică prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției economice

 • - Serviciului Public Administrației Domeniului Public

 • - Direcției Arhitect Șef.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru“ și 5 voturi „abținere“)


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări

CAIET DE SARCINI

privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru valorificarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

Denumirea si sediul autorității administrației publice care organizează licitația: Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei, nr. 3, jud. Mureș.

 • 1. INFORMAȚII GENERALE:

Prezentul Caiet de sarcini constituie anexă la hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru valorificarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, precum și la procedura de licitație în sine.

 • 1.1. Atribuirea terenului liber de sarcini, se face prin licitație publică.

 • 1.2. Terenul care face obiectul vânzării nu are cale de acces direct la un drum public,

asigurarea accesului la teren se va realiza de către adjudecatarul licitației, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

 • 1.3. Motivația vânzării: Venit la bugetul local al Municipiului Târgu Mureș, prin încasarea contravalorii terenului.

 • 1.4. Terenul face parte din intravilanul Municipiului Târgu Mureș, liber de construcții, construibil în baza unui PUZ aprobat, conform Certificatului de Urbanism nr. 693 /25.05.2020.

 • 2. OBIECTUL LICITAȚIEI:

  • 2.1. Vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș înscris în CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad/top 130208.

  • 2.2. Forma de licitație: licitație publică, în conformitate cu dispozițiile art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrative teritoriale se face prin licitație publică..."

Poate participa la licitație, în număr nelimitat, orice persoană fizică sau juridică, în condițiile în care este declarat calificat de către Comisia de evaluare a licitației, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2.3. Suprafața terenului supus vânzării este de 1.804 mp, identificat în CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad./top 130208 situat pe str. Mureșului f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

 • 3. ELEMENTE DE PREȚ

  • 3.1 Prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului este de 35 euro/mp (la care se adaugă TVA). ’                      ’

  • 3.2. Criteriul de adjudecare utilizat este: prețul cel mai mare ofertat.

  • 3.3. Poate depune ofertă, orice persoană fizică sau juridică.

  • 3.4. Perioada de valabilitate a ofertei financiară este de 60 de zile, perioadă în care prețul ofertei este ferm.

 • 4. CONSIDERATII TEHNICE:

  • 4.1. În vederea participării la licitație este obligatorie prezentarea de către ofertant a următoarelor documente de capabilitate:

 • I. Documente de calificare:

 • a) Dovada depunerii garanției de participare la licitație;

 • b) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • c) Certificatul de înregistrare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului - după caz;

 • d) Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată datorate către Bugetul consolidat de stat de la sediul autorității contractante;

 • e) Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată datorate către Bugetul Local de la sediul autorității contractante;

 • f) Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în insolvență, faliment sau lichidare - conform pag. 2, anexa 3;

 • g) Buletin/Carte de identitate a persoanei fizice/reprezentantului legal al societății;

 • h) Împuternicire - dacă este cazul;

 • i) Declarație pe proprie răspundere a ofertanților prin care declară că nu sunt în litigiu cu autoritatea contractantă la data ținerii licitației - pag. 5, anexa 3.

 • II. Documente financiare:

 • a) Oferta financiară.

 • 4.2. Un ofertant poate depune o singură ofertă financiară.

 • 4.3. În termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației, se va achita contravaloarea terenului și se va încheia contractul de vânzare cumpărare în formă autentică în fața notarului public.

 • 4.4. Predarea-primirea bunului se face prin proces verbal în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data încasării prețului.

 • 5. GARANȚIA DE PARTICIPARE:

  • 5.1. Pentru participarea la licitație, ofertantii ofertantii vor constitui garanția de participare, în cuantum de 30.000 lei, reprezentând aproximativ 10% din prețul contractului de vânzare, fără TVA.

  • 5.2. Garanția se depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Târgu Mureș, cod fiscal 27563332, cont nr. RO90TREZ476502205X015287 deschis la Trezoreria Târgu Mureș, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația publică pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp, situat pe str. Mureșului, f.n.

  • 5.3. Garanția de participare la licitație se va restitui în contul bancar, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare autentic de către ofertantul câștigător, în baza unei solicitări scrise în acest sens și cu indicarea unui cont bancar.

  • 5.4. Garanția de participare se pierde în cazul în care ofertantul câștigător își retrage oferta, în cazul în care nu semnează contractul de vânzare cumpărare în formă autentică în termen.

 • 6. DISPOZITII FINALE:

  • 6.1. Anunțul de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală și pe pagina proprie de internet, conform art. 335 alin. (1) din OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

  • 6.2. Caietul de sarcini și toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei.

  • 6.3. Nu vor participa la licitație ofertanții care:

 • a) - au debite restante față de bugetul local și/sau către bugetul consolidat al statului de la sediul autorității contractante;

 • b) - sunt în litigiu cu autoritatea contractantă la data ținerii licitației;

 • c) - sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

d)- nu au dreptul să participe la licitație persoanele care au fost desemnate câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 6.3. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, cumpărătorul pierde garanția de participare la licitație și dreptul de a participa la o nouă licitație, iar proprietarul va reorganiza procedura de licitație în vederea vânzării terenului.

Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. În acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare garanția de participare la licitație, în baza unei solicitări scrise în acest sens, cu precizarea contului bancar.

În urma intrării în vigoare a H.C.L. prin care se aprobă vânzarea terenului prin licitație publică, autoritatea contractantă are obligația să publice anunțul de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice, conform art. 335 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, confom art. 335 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 -privind Codul administrativ.

Autoritatea publică are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire, conform art. 341, alin. (21) din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini, fișa de date a procedurii și anunțul de participare, se consideră însușite de ofertant.

 • 7. DATA LICITAȚIEI : va fi comunicată prin anunțul de participare la licitație.

 • 8. PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI: 50 Lei.


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BIROUL CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI ȘI VÂNZĂRI

FIȘA DE DATE INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru valorificarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

 • 1. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

Denumire oficială: Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei, nr. 3, jud.

Mureș. tel. 00-40-265-268.330, int. 274

email: concesiuni@tirgumures.ro, pagină web: www.tirgumures.ro

 • 2. LEGISLAȚIE APLICABILĂ:

Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • 3. OBIECTUL LICITAȚIEI:

Obiectul licitației îl constituie vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.804 mp, identificat în CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad/top 130208, situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

CALENDARUL LICITAȚIEI :

 • - Lansarea anunțului publicitar în data de ________

 • - Caietele de sarcini se pot procura începând cu data de ____________

 • - Data limită pentru solicitarea clarificărilor: ___ora 1200, se vor trimite prin email la

adresa: concesiuni@tirgumures.ro

 • - Termenul limită de depunere a ofertelor este data de ___________, ora 12, cam.15

 • - Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea loc în data de, ora 12, cam.45

 • - Comunicarea rezultatului licitației până la data de ________________

 • - Încheierea contractului de vânzare-cumpărare : în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației și încasarea prețului.

 • 4. CONDIȚIILE VÂNZĂRII:

Suprafața terenului este de 1 . 804 mp și aparține domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

Prețul de pornire la licitație este de 35 euro/mp ( la care se adaugă TVA)

Criteriul de adjudecare utilizat este: prețul cel mai mare ofertat

 • 5. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE:

Poate participa la licitație, orice persoană fizică sau juridică.

Pentru admiterea la licitație, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să aibă îndeplinite la zi obligațiile exigibile de plată datorate către Bugetul local de sediul autorității contractante;

ANEXA nr. 2 la HCL nr. ___/_____2021

 • b) să aibă îndeplinite la zi obligațiile exigibile de plată datorate Bugetului de stat de la sediul autorității contractante;

 • c) să nu se afle în litigiu cu autoritatea contractantă la data ținerii licitației;

 • d) să nu se afle în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • e) nu au dreptul să participe la licitație persoanele care au fost desemnate câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 6. MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTEI:

Documentele ofertei:

I. Documente de calificare:

 • a) Dovada depunerii garanției de participare la licitație;

 • b) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • c) Certificatul de înregistrare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului - după caz;

 • d) Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată datorate către Bugetul consolidat de stat de la sediul autorității contractante;

 • e) Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată datorate către Bugetul Local de la sediul autorității contractante;

 • f) Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în insolvență, faliment sau lichidare - conform pag. 2 din anexa 3;

 • g) Buletin/Carte de identitate a persoanei fizice/reprezentantului legal al societății;

 • h) Împuternicire - dacă este cazul;

 • i) Declarație pe proprie răspundere a ofertanților prin care declară că nu sunt în litigiu cu autoritatea contractantă la data ținerii licitației - conform pag. 5 din anexa 3.

 • II . Documente financiare

 • a) Oferta financiară.

Documentele ofertei vor fi depuse într-un singur exemplar, în original sau copie (cu inscripția "CONFORM CU ORIGINALUL", precum și semnătura autorizată), se vor numerota, îndosaria, se va atașa ”OPIS-ul” (modelul aprobat, pag. 6 din Anexa nr. 3) și se vor depune în plic închis și sigilat.

Plicul va purta înscrisul "DOCUMENTE DE CALIFICARE ".

Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către Comisia de evaluare.

Oferta financiară se va depune pentru terenul licitat, în plic închis și sigilat, separat și va fi exprimată în euro, pentru întregul teren conform modelului aprobat - pag. 3 din Anexa 3 la H.C.L. nr. 48 / 25.02.2021.

Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului precum și sediul social al acestuia.

Plicul va purta înscrisul "OFERTA FINANCIARĂ".

Perioada de valabilitate a ofertei financiară este de 60 de zile, perioadă în care prețul ofertei este ferm.

IMPORTANT

Cele două plicuri "DOCUMENTE DE CALIFICARE" și "PROPUNERE FINANCIARĂ" vor fi depuse într-un plic mare și va fi însoțit de ”Scrisoarea de înaintare”, conform modelului aprobat, pag. 1 din Anexa nr. 3, la prezenta hotărâre.

Pe plicul mare se va menționa:

 • a) Autoritatea contractantă, adresa autorității;

 • b) Denumirea licitației;

 • c) “A nu se deschide înainte de data de de _________, ora 1200

Ofertanții vor depune plicul mare, care conține documentele de calificare și oferta financiară, la registratura Municipiului Târgu Mureș, camera 15, până cel târziu în data de ___________ora 12 00.

ATENȚIE!

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Lipsa unuia sau mai multor documente va conduce automat la eliminarea din procedură.

În situația în care ofertele se primesc cu întârziere față de termenul precizat mai sus, acestea nu mai participă la licitație.

Retragerea ofertei după înregistrarea acesteia precum si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

 • 7. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE :

Ofertanții au obligația să constituie garanția pentru participare la licitație, angajându-se astfel să semneze contractul de vânzare-cumpărare autentificat la notar, în cazul în care i se adjudecă terenul.

Garanția de participare se pierde în cazul în care ofertantul câștigător își retrage oferta sau în cazul în care nu semnează contractul de vânzare-cumpărare autentic în termen.

Garanția de participare la licitație se va restitui în contul bancar indicat, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare autentic de către ofertantul câștigător, în baza unei solicitări scrise în acest sens și cu indicarea unui cont bancar.

Garanția de participare este de 30.000 lei.

 • 8. REGULI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE :

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, precum și rudele sau afinii până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice, nu au dreptul de a fi ofertanți sub sancțiunea excluderii din procedura 9.   COMISIA DE EVALUARE:

Comisia de evaluare este aprobată prin H.C.L. nr. 13 din 09.11.2020

 • I. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;

 • - întocmirea listei cuprinzând ofertele admise;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - întocmirea proceselor-verbale;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

 • II. Modul de lucru al comisiei de evaluare :

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Comisia de evaluare deschide plicul cu "DOCUMENTELE DE CALIFICARE" și elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și datelor solicitate la punctul ” DOCUMENTE DE CALIFICARE ”.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicului ce conține "DOCUMENTELE DE CALIFICARE", cel puțin două oferte să întrunească considerațiile tehnice prevăzute la punctul 4.1. din caietul de sarcini.

Comisia de evaluare analizează ofertele din plicurile interioare putând solicita ofertanților precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

Poate fi exclus din procedură, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Nu și-a îndeplinit la zi obligațiile exigibile de plată datorate către Bugetul local de la sediul autorității contractante;

 • b) Nu și-a îndeplinit la zi obligațiile exigibile de plată datorate Bugetului de stat de la sediul autorității contractante;

 • c) Se află în litigiu cu autoritatea contractantă la data ținerii licitației;

 • d) Este în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • e) Nu a depus oferta împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentație.

 • f) Nu a constituit garanția de participare la licitație;

 • g) Nu au dreptul să participe la licitație persoanele care au fost desemnate câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Comisia are dreptul de a respinge o ofertă în oricare din următoarele cazuri:

 • a) - Oferta nu respectă în totalitate cerințele prevăzute în documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

 • b) - Explicațiile care au fost solicitate nu sunt concludente sau credibile.

După analizarea conținutului plicurilor cu "DOCUMENTE DE CALIFICARE", secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți, în care se va preciza rezultatul analizei documentelor de calificare.

În cazul în care există neconcordanțe între documentele de calificare depuse de ofertanți, comisia are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări pe aceste documente în ședința de deschidere a ofertelor în termenul legal prevăzut de Codul administrativ, situație în care ofertele financiare rămân sigilate, iar comisia va stabili o nouă întâlnire pentru deschiderea acestora, ulterior depunerii clarificăriilor, fapt ce va fi consemnat în procesele verbale ale procedurii.

ANEXA nr. 2 la HCL nr. ___/_____2021

Comisia de evaluare deschide plicurile cu "OFERTA FINANCIARĂ" și stabilește oferta câștigătoare conform criteriului de atribuire.

În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

Raportul prevăzut se depune la dosarul licitației.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, se va proceda în modul următor:

 • - Ofertanții care au ajuns în această situație vor face o nouă ofertă în plic închis,

semnat și ștampilat;

 • - Plicurile se vor deschide in prezența reprezentanților ofertanților;

 • - Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnată caștigatoarea licitatiei;

 • - În cazul in care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei în plic

închis.

 • - În cazul în care ofertanții nu sunt prezenți în sală, aceștia vor fi înștiințați în scris să

depună la registratura autorității contractante o nouă ofertă financiară, în termen de 3 zile de la primirea solicitării, în plic închis, semnat și ștampilat.

Criteriul de atribuire al terenului este prețul cel mai mare ofertat.

Pe baza evaluării ofertelor financiare, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal de adjudecare care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

În baza procesului-verbal de adjudecare, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite conducătorului autorității contractante.

Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de vânzare - cumpărare cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului de vânzare de bunuri proprietate privată, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de vânzare de bunuri proprietate privată.

În cazul în care terenul nu se va adjudeca, se va organiza o nouă licitație pe baza aceleiași documentații de atribuire, în condițiile legii.

 • 10.    DISPOZIȚII FINALE:

Anunțul de licitație se va publica cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, procedura de licitație se va anula și se va organiza o nouă licitație pe baza aceleiași documentații de atribuire, în condițiile legii.

În cazul în care există neconcordanțe între documentele de calificare depuse de ofertanți, comisia are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări pe aceste documente în ședința de deschidere a ofertelor în termenul legal prevăzut de Codul administrativ, situație în care ofertele financiare rămân sigilate, iar comisia va stabili o nouă întâlnire pentru deschiderea acestora, ulterior depunerii clarificăriilor, fapt ce va fi consemnat în procesele verbale ale procedurii.

Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

ANEXA nr. 2 la HCL nr. ___/_____2021

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

Clarificările se vor solicita conform modelului aprobat, pag. 4 din Anexa nr. 3, la prezenta hotărâre.

Comisia de evaluare deschide plicurile cu "OFERTA FINANCIARĂ" și stabilește oferta câștigătoare conform criteriului de atribuire.

În termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației, se va achita contravaloarea imobilului (teren și construcție) și se va încheia contractul de vânzare cumpărare în formă autentică în fața notarului public.

Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data încasării prețului.

După ședința de licitație, toate documentele licitației se vor arhiva la sediul autorității contractante.

Eventualele contestații ale licitației se vor depune în scris, la sediul autorității contractante.

În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de vânzare-cumpărare, procedura de licitație se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.

Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de vânzare -cumpărare determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o altă licitație ulterioară, organizată de autoritatea contractantă, de 3 ani.

Prețul caietului de sarcini este de 50 lei.

Documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei pot fi obținute personal de la sediul instituției, camera 87.

Pag. 1 - Model

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către:

Municipiul Târgu Mureș

Ca urmare a anunțului referitor la procedura privind organizarea licitației publice pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp, identificat prin CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad. 130208, situat pe str. Mureșului, f.n aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

Vă transmitem alăturat plicul sigilat și marcat în mod vizibil conform indicațiilor - ”Modul de prezentare al ofertelor”.

Pag. 2 - Model

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul (persoană fizică/juridică)____________________________________________,

identificat cu C.I./B.I., Serie_____ Nr._________, în calitate de administrator/reprezentant al,

______________________________________,cu           adresa/sediul           social           în _________________________________________________________________________________, Cod Fiscal__________________, în calitate de ofertant la procedura de Licitație publică, privind

vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp, identificat prin CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad. 130208, situat pe str. Mureșului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că:

 • 1) persoana juridică nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • 2) că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că, Comisia de licitație are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații (art. 326 Cod penal).

Data completării:

_____(zi)_____(lună)_________(an)

Pag. 3 - Model

PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul,(persoanăfizică/juridică)_________________________________________________,

CI/BI_____________


administrator/reprezentant     al     (denumire,      sediu,      CIF)

în conformitate cu prevederile și cerințele solicitate prin Caietul de sarcini, în calitate de ofertant la procedura de Licitație publică, privind vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp, identificat prin CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad. 130208, situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, fac următoarea prounere financiară:

__________________________________euro.

Valabilitatea ofertei este de 60 zile.

Subscrisa/Subsemnatul_______________________________________________________,

prin semnarea prezentei Oferte declar că avem o înțelegere completă a documentelor comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în Anunțul de participare și documentația de atribuire a contractului.

Data completării:

_____(zi)_____(lună)_________(an)

Nume și semnătură (semnătura autorizată)

Pag. 4 - Model

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către,

Municipiul Târgu Mureș

Referitor la procedura de atribuire prin Licitație publică, pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp, identificat prin CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad. 130208, situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș

vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Data completării: _____(zi)_____(lună)_________(an)

Nume și semnătură (semnătura autorizată)

Pag. 6 - Model

OPIS

Documente de calificare a ofertanților

Nr. crt.

Denumire document

Pagina

I.

Documente de calificare

1.

Dovada depunerii garanției de participare la licitație,

2.

Dovada achitării caietului de sarcini,

3.

Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului; -după caz

4.

Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată datorate către Bugetul consolidat de stat de la sediul autorității contractante;

5.

Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată datorate către Bugetul Local de la sediul autorității contractante;

6.

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că aceasta nu se află în insolvență faliment sau

7.

Buletin/Carte de identitate a persoanei fizice/reprezentantului legal al societății

8.

Împuternicire/ Procură, dacă este cazul

9.

Declarație pe proprie răspundere a ofertanților prin care declară că nu sunt în litigiu cu autoritatea contractantă la data ținerii licitației

II.

Oferta financiară

Ofertant, (semnătura autorizată)

Nume și semnătură

Pag. 5 - Model

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul (persoană fizică/juridică)____________________________________________,

identificat cu C.I./B.I., Serie_____ Nr._________, în calitate de administrator/reprezentant al,

______________________________________,cu           adresa/sediul           social           în _________________________________________________________________________________, Cod Fiscal__________________, în calitate de ofertant la procedura de Licitație publică, privind

vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp, identificat prin CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad. 130208, situat pe str. Mureșului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că:

- nu sunt în litigiu cu autoritatea contractantă la data ținerii licitației.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații (art. 326 Cod penal).

Data completării:

_____(zi)_____(lună)_________(an)

Ofertant, (semnătura autorizată) Nume și semnătura