Hotărârea nr. 47/2021

HCL 47 privind modificarea Structurii organizatorice ,a Aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș,Cabinet primar și cabinet viceprimari

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 47 din 25 februarie 2021

privind modificarea Structurii organizatorice

a Aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș, Cabinet primar și cabinet viceprimari

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 8342 din 02.02.2021 inițiat de Primar prin Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică, pentru Proiectul de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș, Cabinet primar și cabinet viceprimari

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

  • art. 544 alin 1, lit. h) și lit. j) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  • art. 545 alin. 3, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  • art. 546 lit. j) și k) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  • art. 11 alin. 1 din Lege-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  • Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș, Cabinet primar și cabinet viceprimari, anexa nr. 1.

  • (2) Pentru personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor se adaugă un coeficient în plus de 1,37 la nivelul de salarizare maxim aprobat prin hotărârile Consiliului local și Legea nr. 153/2017, raportat la nivelul studiilor.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul salarizare și resurse umane.

Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”)

ANEXA 1

Nr. crt.

Nr.

posturi

Funcția    vacantă

existentă și locul

Funcția propusă spre aprobare și locul -Modificare prin mutare și transformare

1

4

Muncitor la Serviciul public Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi

1 Director de cabinet conform art. 545 alin. 3 coroborat cu art. 544 din OUG 57/2019 și

3 Consilieri al primarului la Cabinetul primarului

2

2

Muncitor la Serviciul public Administrația complexului      de

agrement și sport Mureșul

Consilier al viceprimarului la Cabinetul viceprimarului 1

3

2

Muncitor la Serviciul public   de   utilități

municipale

Consilier al viceprimarului la Cabinetul viceprimarului 2

Notă: salarizare prin asimilare cu director II/ inspector de specialitate IA/ referent IA, conform Legii nr.153/2017 coroborat cu OUG 57/2019