Hotărârea nr. 46/2021

HCL 46 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire,Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B,aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș,pentru desfășurarea activității

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 46 din 25 februarie 2021

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B, aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, pentru desfășurarea activității

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 3413/324/15.01.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, pentru desfășurarea activității;

  • b) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 136, alin. (4) din Constituția României, republicată;

  • Art. 861, alin. (3), art. 866, art. 874-875 și art. 2146-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 40 din 26 ianuarie 2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B, aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, pentru desfășurarea activității;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. „d“, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c“ și alin. 6), lit. „b“, ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a“, ale art. 243, alin. (1), lit. „a“, art. 297, alin. (1), lit. „d“ și ale art. 349-352 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B, aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, pentru desfășurarea activității specifice instituției, pentru o perioadă de un an, conform actului adițional nr. 4, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Predarea-primirea imobilului se va face prin proces-verbal de predare primire între părți, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public;

  • - Agenției Naționale Antidrog-Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“)

Anexă la H.C.L.M. nr.


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ Primăria Municipiului Târgu Mureș

Piața Victoriei nr. 3 Târgu Mureș, România Tel. 0040265 268 330 Fax 0040265 266963

ACT ADIȚIONAL Nr. 4

LA CONTRACTUL DE COMODAT

Nr. 966208 din 27.02.2017

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în Piața Victoriei nr. 3, CUI 4322823, reprezentat prin Soâs Zoltan, având funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș, în calitate de comodant,

și

Agenția Națională Antidrog - Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș, CUI 28716329, cu sediul în București, Bul. Unirii 37 Bloc A4, reprezentat p. Director prin î. director adjunct comisar șef de poliție Rodica Mitoiu și doamna Comisar șef de poliție Timbuș Delia - contabil șef, în calitate de comodatar,

În baza art. 6 din Contractul de Comodat nr. 966208 din 27.02.2017 și a art. 1 din HCLM nr. 40 din 26.01.2017, au convenit completarea unor prevederi contractuale după cum urmează:

ARTICOL UNIC

Art. 6 se completează cu un nou alineat - alineatul 6.4, având următorul conținut:

Art. 6.4. Durata de valabilitate a prezentului Contract se prelungește până la data de 28.02.2022, în urma solicitării comodatarului înregistrată la Serviciul Public Administrația Domeniului Public sub nr. 78055/8831/31.12.2020.

Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în trei exemplare originale, două pentru comodant și un exemplar pentru comodatar.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data de 01.03.2021.

Din partea Municipiului Târgu Mureș,

Din partea Agenției Naționale Antidrog,

PRIMAR,

SOOS ZOLTÂN

P. DIRECTOR

Î. DIRECTOR ADJUNCT

Director comisar șef de poliție

Rodica MITOIU

Director Economic

Contabil Șef

ec. Ana Năznean

Comisar șef de poliție

Delia Timbuș

Director A.D.P., ing. Florian Moldovan

Șef Serviciu Logistică

Avizat pentru legalitate

Avizat pentru legalitate