Hotărârea nr. 44/2021

HCL 44 privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 ,administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 44 din 25 februarie 2021

privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 98 din 04.01.2021, inițiat de Primar prin Direcția activități social - culturale, patrimoniale și comerciale, privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.,

Având în vedere:

 • a) Raportul de specialitate nr.2579/239/13.01.2021 al Serviciului siguranța circulației, transport rutier și transport local din cadrul Serviciului public Administrația domeniului public;

 • b) Raportul de specialitate nr.741/06.01.2021 al Serviciului juridic, contencios administrativ din cadrul Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

 • c) Raportul de specialitate nr.65/06.01.2021 al Direcției Arhitect șef;

 • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

Luând în considerare amendamentul formulat în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), art.24-25, art.32, alin.(1) și art.36 din Hotărârea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, ale art.80-81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, și ale art.7, alin. (1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit. „d“, și alin.(14), al art.136, alin.(1), al art.139, alin.(1), al art.196, alin.(1), lit. „a“, al art.197 alin.(4) și al art.198 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

 • Ar t.1. Se avizează Regulamentul pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L., prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.2. Operatorul economic S.C. MONDO TRANS S.R.L. răspunde de îndeplinirea cerințelor de dotare a pieței și asigură buna funcționare a acesteia, cu respectarea condițiilor prevăzute în legislația specifică.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul autorizări activități economice din cadrul Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Serviciului autorizări activități economice din cadrul Direcției activități social - culturale, patrimoniale și comerciale;

 • -S.C. MONDO TRANS S.R.L., cu sediul social în Târgu Mureș, Str. Călărașilor nr.105.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)

---REGL LAMENT-CADRU

pentru funcționarea "Pieței LIBERTĂȚII"

CAP. 1. Prevederi generale

------Denumirea pieței: Piața -LIBERTALIL----------------- -------

.     2. Sediul pieței: Tg:Mures Str.LibertatifNr.114

 • 3. Denumirea administratorului pieței: S.C. MONDO TRANS S.R.L.

 • 4. Hotararea Consiliului local Nr. : din

 • ; 5. Autorizația de funcționare Nr. din                  acordata de autoritatea publica

locala.

CAP.2.Tipul pieței si categoria de mărfuri comercializate

 • 1. Tipul pieței: piața mixta.

 • 2. Natura produselor si serviciilor de piața care se comercializează: a) legume si fructe b) de uz gospodăresc c) alimentare d) flori e) nealimentare f) alimentație publica

 • 3. Periodicitatea pieței: permanent

 • 4. Orarul de funcționare:

Orar de vara (aprilie - octombrie):

 • - luni - sambata : 5 - 20

 • - duminica : 6 - 17

Orar de iama (noiembrie-martie)

 • - luni - sambata : 7 - 17

;             - duminica : 7 - 17

CAP.3 Planul pieței

— ।—Cafprincipale'de-accesdn-zonarStrLrbertatirsi-Str.Barajufu --------------------

 • - dinspre latura de Est din str. Libertății

 • - dinspre latura de Sud din str. Barabaj ului

 • - poarta de acces pentru operatorul de salubrizare

 • 2. Spatii de parcare: parcare proprie in incinta pieței pe platforma si parcare publica pe

;    _—str.Liberatii ----—--——.-----.—-------------------

 • 3. Sectofizăreă-platoului pieței pe specific de produse comerciălizăteicU indicarea amplasării punctelor de vanzare, de exemplu:

 • a) producători agricoli situati in zona nordica a pieței si in partea estica la intrarea dinspre str. Libertății                                                                                             î

 • b) spațiu de vanzare din mașini respectiv boxpaleti in partea sudica si centrala a platformei c) alimentație publica pe latura de Est a pieței

 • 4. Indicarea cailor de acces a cumpărătorilor la punctele de vanzare: intrarea dinspre str. Libertății si ieșirea pe str.Barajului cu dirijarea circulației.

 • 5. Amplasarea structurilor de vanzare pentru comercializarea produselor alimentare,nealimentare si de alimentație publica

 • a) mese din ciment in module pe o suprafața de 20 mp

 • b) chioșcuri modernizate

 • c) structura metalica din termopane

 • d) containere metalice cu frig respectiv cald in fucntie de anotimp:

 • e) unitate de alimentație publica                                  --------------

 • 6. Localizarea cântarului pieței grupurilor sanitare.etc.precum si a celorlalte servicii oferite in cadrul pieței:

raTcantarele de-controlyinclusiv cel cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântărire este

------------- —localizat in magazia de cantarc in clădirea administrativa --------------------------------

 • b) grupurile sanitare localizate in clădirea administrativa

 • c) dusuri si spălător in ultimul modul din extremitatea nordica a pieței

) d) spălătorul de legume,fructe este situat pe platforma pieței

'          7. Localizarea rețelelor de utilitari:

 • a) rețeaua electrica - asigura alimentarea cu energie electrica in birourile administrative, magazia de cantare,WC public, platoul pieței

 • b) alimentare cu apa si canalizare la rețeaua orașului

 • c) piața este prevăzută cu incalzire centrala a clădirii administrative

 • d) spălatul legumelor si fructelor pe platfoma pieței

 • 8. Spatiile de depozitare a deseurilo: spațiu cu sursa de apa special amenajat si ingradit

Cap.4. Prezentarea ansamblului pieței si a platoului

 • 1. Suprafața totala: 7400 mp

 • 2. Suprafața totala a platoului 6664 mp din care suprafața acoperita 736 mp

 • 3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței: asfalt

 • 4. Enumerarea sectoarelor existente in piața destinate desfacerii de produse, precum si numărul

} de locuri de vanzare aferent fiecărui sector:

f             a) sector comercianti autorizati : 50 locuri de vanzare de pe platforma mașini dotate cu

containere cu frig respectiv cald si de pe box paleti din mașini

 • b) sector producători agricoli - legume-fructe: 20 locuri

 • c) sector produse alimentare si neâlimeritare -

 • d) sector vanzare din boxe: 3 locuri

 • e) unitari de alimentație publica 1 loc

 • f) sector depozitare marfa : 15 locuri

~~       ’ 5 .'Descrierea mobilierului utilizat pcntrutrccarcsector al plătoulurpietei:

 • a) mese din ciment in module de 20 mp

 • b) chioșcuri modernizate

 • c) structura metalica din termopane

 • d) containere metalice cu frig vara si cu cald iarna

Cap.5. Serviciile prestate utilizatorilor pieței

 • 1. Tipul serviciului oferit de administartorul pieței:                                           p

 • a) spatii pentru depozitarea mărfurilor si a ambalajelor

 • b) spatii pentru depozitarea materialelor de intretinere si curățenie

 • c) locuri pentru amplasarea cântarelor de control

 • d) birou administrativ

 • e) locuri de parcare: 63 locuri

-------------0 punct dccolcctarc adeșeurilor rezultate din activitatea comerciala

 • g) punct de mijloace inițiale de intervenție pentru PSI

 • h) WC~uri publice femei/barbati

 • 2. Racordarea -pi etei -1 a rețeaua.. electri ca. Ia rețeaua de. apa sau la o sursa de apa potabila, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de gaz,incalzire centrala, grup sanitar, salubrizare zilnica a pieței

 Cap.6. Drepturile si obligațiile utilizatorilor pieței

—      — Drepturile:

 • 1. sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piața;

 • 2. producătorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administrația pieței ( f cantare verificate metrologic,.

 • 3. sa aiba acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singura cântărire;

 • 4. sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. sa aiba acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. sa fie informat asupra perioadei si orarului de funcționare a pieței;

Obligațiile:

 • 1. afișarea preturilorpentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale;

 • 2. respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

 • 3. etalarea instrumentelor de măsură;

 • 4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;

 • 5. inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care sa nu poate fi stearsa;

 • 6. menținerea permanenta a curățeniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrulpietei, ori de cate ori este cazul;

 • 1 )     7. sa nu expună mărfurile in afara locului de vanzare alocat;

 • 8. sa nu ofere spre vanzare mărfurile din mers;

 • 9. sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pieței si după includerea acesteia;

... ________ lO. sa respecte_preyederile_Legii nr,61/1991 privind sancționarea faptelor de incalcare a unor

norme de conviețuire sociala a ordinii si liniștii publice;

 • 11. sa nu savarseasca acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau sa provoace indignarea cetățenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora.

Cap.7. Drepturile si obligațiile administratorului pieței

Administartorul pieței are următoarele drepturi si obligatii:

 • _ 1. elaborează regulamentul pentru funtionarea. pieței si iLsupune spre aviz_are autoritarilor publice locale;

 • 2. verifica daca utilizatorii pieței au calitatea de producatori/comerciant, conform prevederilor legale si nu permite accesul altor comercianti;                                           '/

 • 3. verifica daca utilizatorii pieței au afișate numele si sediul social;

 • 4. afișarea la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum si tarifele practicate la piața;

 • 5. sprijină organele de control autorizate;

 • 6._nu admite in piața un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vanzare ___existente in sectorul de piața destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

 • 7. stabilește tarifele pentru serviciile prestate si asigura afișarea acestora; ,

 • 8. asigura evidenta locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producătorilor agricoli si comerciantilor produselor de uzgospodaresc in ordinea solicitărilor;

 • ” 9. controlează daca mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate din

punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilordegale in domeniu;

10. asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le Ț oferă spre inchiriat utilizatorilor pieteir —    —— ----------

------------H. asigura un număr de cantareinstaredefunctionare egalcucelal locurilordevanzare din piața destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor,cerealelor si semințelor;

 • 12. asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântarelor;

 • 13. asigura salubrizarea pieței zilnic si ori de cate ori este necesar;

 • 14. asigura, in mod gratuit, funcționarea unor cantare tip balanța sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare mărfurilor vândute in cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 15. ia masuri de sancționare a celor care nu respectă prevederile prezentului regulament/cadru, inclusiv măsură interdicției de a desfasura activitatea comerciala in perimetrul pieței, pe perioada limitata de timp;

 • 16. ia masuri de evacuare fortata din perimetrul pieței a celor care nu respecta ordinea si liniștea publica, care in mod frecvent savarsesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoacă indignarea cetățenilor ori lezeaza demnitatea si onoarea acestora.

— Instituțiile cu atribuții de control competente conform legislației in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligațiile rutilizatorilor pieței, asa cum sunt prevăzute in regulement-cadru.

ADMINISTRATOR,