Hotărârea nr. 43/2021

HCL 43 privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ,de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Târgu Mureş,pentru anul şcolar 2021-2022

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 43 din 25 februarie 2021

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Târgu Mureș, pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr.68/5808 din 25.01.2021, inițiat de Primar prin Direcția Școli - Serviciul coordonare, administrare, urmărire, aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pentru anul școlar 2021-2022;

În baza Hotărârii nr.45 din 21.12.2020, a Consiliului de administrație al Inspectoratul Școlar Județean Mureș, se acordă avizul conform nr.9155 din 22.12.2020, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din U.A.T. Municipiului Târgu Mureș, pentru anul școlar 2021-2022 și a Hotărârii nr.5 din 28.01.2021, a Consiliului de administrație al Inspectoratul Școlar Județean Mureș, se acordă avizul conform nr.369 din 02.02.2021, pentru includerea unității de învățământ particular Grădinița cu Program Prelungit “AMA” din municipiul Târgu Mureș, cu sediul în str. Călărașilor, nr.80, în rețeaua UAT din municipiul Târgu Mureș , pentru anul școlar 2021-2022;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8106 din 02.02.2021 a Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală - Serviciul Juridic, Contencios Administrativ;

Luând în considerare art. 24, art. 25 alin.(1) din Ordinul nr. 5.599 din 21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, coroborat cu dispozițiile art.19, alin.(4), art.20, art.61, alin.(2), alin. (2A1), art.63, alin.(1) din Legea nr.1/2011, legea educației naționale;

Ținând seama de prevederile art.80 și art.81 din Legea nr.24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.7, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere art.1 din Ordinul nr. 5323 din 28.08.2020 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Fundației “AMA Education” din municipiul Târgu Mureș pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit “AMA” din municipiul Târgu Mureș;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. „d“, alin.(7), lit. „a“, art.136, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. „a“ din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pentru anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă includerea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit “AMA” din municipiul Târgu Mureș, cu sediul în str. Călărașilor, nr.80, în rețeaua UAT din municipiul Târgu Mureș, pentru anul școlar 2021-2022;

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Inspectoratului Școlar Județean Mureș;

  • - Unităților de învățământ prevăzute în anexă

  • - Fundației “AMA Education” pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit “AMA” din municipiul Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ


MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

22. DEC 2020

Anex» Nr* 1 hi Avizul Conform Nr.9.155/

REȚEA ȘCOLARĂ 2021-2022

Nr*or± din rețea

Mediul de rezidențe

LUD................ IDENTITA TE FISCALĂ (CIFyeod

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mait

STRUCTURA ARONDATĂ

(AR}/NIVELURJ DE ÎNV./LOCALITATE

Observații - se specifică care unități se vor desființa/ comasa în unul școlar 2021-2022

18

Urban

4322939/

2661105261

Tg.Muraș

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILAR IAN", TG MUREȘ (GIM/LIC.TEO) Tg.Mureș , str. Bemady Gyorgy, nr. 12.cod: 540072; tel. 0365-882831; fax:0365-882831; office@papiu.ro

nu sc modifică

19

Urban

4322400/ 2661104226

Tg.Mureș

COLEGIUL NATIONAL "UNIREA", TG MUREȘ (PRI/GIM/LIC.TEO), Tg.Mureș, str. Mlhal Viteazul, nr. 17, cod; 540080; tel. 0365-882779; fax; 0365-882779; colegiul_unirea@yahoo.com

nu tic modifică

20

Urban

39617507/

2661100786

Tg, Mureș

LICEUL TEOLOGIC ROM AN O-C ATOLI C ’ll.

RAKOCZl FERENC, TG.MUREȘ (PRI/GIM/LIC), Tg.Mureș, str. Mihail Viteazul, nr.15,              str.

Piața Trandafirilor nr.61/PRI,

COd.540080, tel./fax. 0365- 431231 ;

I Icra mca1ms@yahoo.com

nu se modifică

21

Urban

4322483/ 2661103917

Tg.Muraș

COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SAVULESCU", TĂRGU MUREȘ (LIC.THE/PROF/POS), Tg.Mureș, Str. Călărașilor, nr. 108,             sir.Aleea Carpați

nr.15,                     str.Mureșului nr.B,

cod:540320; tel. 0365-882795;lagricol@yahoo.com

nu sc modifică

22

Urban

4322376/ 2661105313

Tg.Muraș

COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA", TG MUREȘ LIC/PROF/POS. Tg.Mureș, STR CALIMANULUI NR 1, str.Vulcan Nr. 6, cod.540074; tal. 0365-882796; fax:O365730975; ecojra nsllvania@yahoo.com

nu se modifică

23

Urban

4322862/

2661104909

Tg. Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL PERSU", TÂRGU MUREȘ (LlC.TEH;/PROF/POS), Tg.Mureș, str. Milcovului, Nr. 1-5, co 4640202; tel. 0365-730964;

fax:0365-730964; au re lpersu@yahoo.com

tiu se modifici

24

Urban

4323160/ 2661106307

Tg. Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU", TG

MUREȘ (LIC.TH./PROF/POS) , Tg.Mureș, str. Gh.

Doja, nr.15, tel. 0365-882487 ;

liceul, avrami a ncu@yahoo.com

tiu se modifică

25

Urban

4323446/

2661104375

Tg.Muraș

LICEUL TEHNOLOGIC “ELECTROMUREȘ", TG MURESț PREZ LIC.TEH), Tg.Muraș,str. Livezenî, nr..

5, tel .0365-730969; geteotromures@yahoo.com

nu se modifică

Tg.Muraș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "Paradisul Copilăriei'1, TG MUREȘ, STR PROGRESULUI NR 1, tel.0365730957/PRE

nu sc modifică

26

Urban

4323438/ 2661105062

Tg.Muraș

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE MARINESCU",TG.

MUREȘ (LIC.TEO/POS), Tg.Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 15,cod: 540142; tei. 0365-882498;san ita mns@yahoo. corn

nu isc modifică

27

Urban

4323331/ 2661105263

Tg.Muraș

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE SINCAI", TG MUREȘ (LIC.TEH/PROF/POS), Tg.Mureș ,B-dul 1848, Nr.55, cod;540376; fel. 0365-730962; fax;0365-

730962;slncaitgm@yahoo.com

nu sc modifică

28

Urban

4322666/

2661105444

Tg.Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC "ION VLAS1U", TG MURES(LIC,TEH/PROF/POS/), Tg.Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 62, cod;540136; tel. 0265215011;

fax:036573 09 90; l lc_l o n_vla sîu @ya hoo.com

nu se modifica

Tg.Muraș

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI", TG MUREȘ STR. VICTOR BABES NR,11;cod:540136; tel. 0365-739963/LIC.TEH/PROF/POS

nu se modifică

l lrh=in

4323365/

Tg,Mureș

LICEUL TEHNOLOGIC 'TRAIAN VUIA",TG MUREȘ(PRE/LIC.TEH/PROF/POS), Tg.Mureș, str.

ml se modifică

2661108144

Tg. Mureș

Gh. Doja, nr. 102, cod;540236; tel. 0365-730973; fax:. 0365-730973; trai anvuiams@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 09, TG MUREȘ, STR.GH.DOJA NR.102, teL 233962/PRE

nu se invdilîeil

30

Urban

4323560/

2661104036

Tg.Mureș

LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS’1, TG MURES(PRl/GIM/LlC.TEO), Tg.Mureș,       str..

Bolyai, nr. 3, cod: 540064; tel. 0365-862749; fax: 0365-882749; bolyal@bolyai.ro

nu 5C modificii

31

Urban

4323233/ 2661104259

Tg.Mureș

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "MIHAl EMINESCU", TG MURES(PRE/LIC.VOC), Tg.Mureș, str. Alexandru Papiu Hartan, nr. 37, cod.540075, tel.036-882694; fax:0365BB2694; pe dsg o gicm u res@yahoo. com

tiu se modifică

32

Urban

4322394/

2661104936

Tg. Mureș

LICEUL VOCATIONAL DE ARTA , TG MUREȘ (PRI/GIM/LiC.VOC), Tg.Mureș, str. Revoluțlel.nr. 9,                                  slr.

Mă răsti nr.8                                cod.

540043; tel. 0365-882693; fax: 0365B82687: Ilo_arta@yaho0.com

nu se modifică

33

Urban

16283140/

2661108169

Tg. Mureș

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT". TG MUREȘ (PRt/GHWUC.VOC), Tg.Mureș. str.. Pavel Chinezii nr. 9 A, tel. 0365-B82519; lpsmures@ya hoo, com

nu sc modifică

34

Urban

22715571/

2661104009

Tg. Mureș

LICEUL VOCATIONAL REFORMAT, TG MUREȘ(GIWLIC.VOC), Tg.Mureș, str. Bolyai, nr. 3, str.Revoluliei nr.B/PRI, str.MIhail Kogălnicsanu nr. 6/POS, str. Evreilor Martiri nr. 16-18 /PRE cod.540064; te1.0365-730919; fax:O365882749; refkollms@yahoo.com

nu se modifică

Tg.Mureș

nu se modifică

9S

Urban

24086674/

2661105512

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALA^ERAFIM DUICU" , TG MUREȘ (PRE/PRI/GIM), Tg.Mureș, str.Hunedoarei, nr.38,                           str.Budiului nr. 50

A/PRE/PRi/GIM,       cod.540220; tel. 0365-

882849; fax;0365- B B2854;serefi m dulcu@yahoo. com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 08, TG MUREȘ, Strada: Budlulul Nr. 50/A/PRE

nu âe modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12, TG MUREȘ , STR HUNEDOARA NR29, te1.0365-730951/PRE

nu se modifică

99

Urban

6263259/

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " Dr.Bemady Gyorgy TG MUREȘ(PRIZGIM), Tg.Mureș, slr.Gheorghe Doja, nr. 11, cod.540015; tel/fax:0365-882754;

sgsnsrala2@yahoo.com

nu se modifică

100

Urban

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ROMULUS GUGA", TG. MUREȘ(PRI/GIM), Tg.Mureș, str.Camavodă, nr, 2, str.Pășunii, nr.21, cod.540488; tei./fax: 0365-730931; glmn_guga@yaho o .corn

nu se modifică

Tg. Mureș

NR 20r TG MUREȘ, Strada: CERNAVODA NR.2/PRE, FUNDAȚIA CURCUBEU

nu mo modifiilu

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALA'GEORGE COȘBUC" TG MUREș(PRE/PRl/GIM), Tg.Mureș, str.Moldovaî, nr. 30,cod,540519; tel .0365-730934;

ggcosbuc@yahoo.co.uk

nu se modifică

101

Urban

29034362/

2661104556

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ''CODRISOR", TG MUREȘ , STR MOLDOVEI NR 1, teL 0365-730959/PRE

nu se modifică

Tg. Mureș

nit se modifică

102

Urban

25109756/

2661104461

Tg. Mureș

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂTUROPA'1, TG MUREȘ (PRI/GIM), TG.Mureș, str.Victor Babeș, nr.

11 ,cod.540051; tel./fax: 0365-882865;

scoala4@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'CASUTA DIN POVESTI". TG MUREȘ, STR GHEORGHE MARINESCU NR 9. te|,0365-730970/PRE

Tg. Mureș

nu se modifică

103

Urban

23015876/

2661104547

Tg.Mureș

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL", TG MUREȘ(PRIZGIM), TG.Mureș, str.Muncii, nr.17, cod.540473; tel/fax: 0365-730935;

gim_m_vlte aaul@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATA", TG MUREȘ , STR.MUNCII NR.17/A/PRE, tel 0365-73D936

nu se modifică

104

Urban

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALA'TUDOR VLĂDIMIRESCU", ȚG MUREȘ (PRE/PRI/GIM), Tg.Mureș, str-Cutezanjei, nr.51, cod.540455; tei. 0365-730937/PRE/PRI/GIM;tvladimirescu20@yahoo.oom

iui se modifică

105

Urban

29033065/

2661108456

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 7, TG MUREȘ(PRI/GIM), Tg.Mureș, str.Consfruotorrtor, nr. 49, str.Secuiior Martiri nr. 14/PRf/GIM, cod.540113; teL/fax:0365-882752;

SMafa7.tgm@gmail.com

nu so modifica

Tg, Mureș

nu se modifică

24189331/

2661105521

Tg. Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU IOAN CUZA", TG MUREȘțPRl/GIM). Tg.Mureș, str.Bărăganului, nr, 2B, tet/fax:. 0365-882836; gi m_cuza_ms@yahoo .ca m

ȘCOALA PRIMARÂ, TG MUREȘ NR.19

BESA/PRI, str. Remetea nr. 276

nu sc modifică

106

Urban

Tg. Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 11, TG MUREȘ, sin Bărăganului nr.

2B/PRE

nu se modific

Tg. Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 12, TG MUREȘ, str. REMETEA, nr. 276 /PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

nu se modifică

107

Urban

22237467/

2661108402

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,“DACIA" ,TG MUREȘ (PRI/GIM),Tg.Mureș, str. Panselelor, nr. 6, str.TudorVIadimirescu , nr.122/PRI/GIM, cod.540005; tel. 0365-730933; scgimdacia@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10, TG MUREȘ , STR. SECEREI NR. 2/B, teL0365^73095QZPRE

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, "PITIGOI" TG MUREȘ, Strada: BD 1 DECEMBRIE 1918 nr. 06/PRE

nu se modifică

108

Urban

29032116/

2661104773

Tg. Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALA’,NICOUE BALCESCU". TG MUREȘ (PRE/PRI/GIM), Tg.Mureș, str.ialomijei, nr.2,                                str. Libertății

nr.36/PRi/GIM,                   cotf.540197; tel./fax:

0365-730938; balcescums@yahoo.com

nu se modifică

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZtALA’FRIEDRICH SCHILLER", TG MUREȘ(PRE/PRI/GIM), TG.Mureș, str.aleea Carpați, nr. 23, cod.540303; tel. 0365882803;

gîmscNI I erJgm s@yahoo, corn

nu se modifică

109

Urban

21611431/

2661104416

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE", TG MUREȘ , STR ALEEA CARPATI NR 5, tel. 0365-730958/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

nu se modrftcă

110

Urban

7555327/

2661105503

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALAIIVIU REBREANU", TG MUREȘ(PRE;PRI;GIM), Tg.Mureș, str. Șurianu, nr.1-3, cod.540376; tel. 0365-882845;0365-882847;

rebreanums@yahoo.Mm

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "Rândunica'1, TG MUREȘ, STR. ION BUTEANU NR.16, tel. 0365-730953

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBINUTA", TG MUREȘ . STR, PARINGULUI NR.23, lei. 0365-730952

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGT "LICURICI", TG MUREȘ , STR.

LAMAITEI NR.18, tel. 0365-730949/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

nu.se mnditkfl

157

Urban

4322572/

2061104954

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6, TG MUREȘ (PRE), Tg.Mureș, str.Mărășeștl, nr. 1, tel. 0365-730940; gradinlta6targumures@yahoo.Mm

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT'Lumea Copiilor", TG MUREȘ, STR VOJNICENI NR 43, tel.0365 730955/PRE

jiu se modrfiuă

Tg.Mureș

grădiniță cu program prelungit "ARLECHfNO", TG MUREȘ , STR LEBEDEI NR 17. tsl.O365-730948/PRE

nu se modifică

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16, TG

nu se tmxliiîcii

158

Urban

29034036/

2661108366

Tg.Mureș

.MUREȘ (PRE), Tg.Mureș, str. Czako Jozsef, nr. 2, tel/fax; 0365-730955; rizescu2005@yahoo.Mm

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15, TG MUREȘ , STR MIHAJ VITEAZUL NR 26-28, tel. 0365-730954/PRE

nuse iiKkHtkil

159

Urban

29034052/ 2661105402

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MANPEL" , TG MUREȘțPRE), Tg.Mureș, str. Const. Roman VNu" nr. 2 „ tel/fax.0365-730939;

gradi nftamanpel@yahoo.com

nu sa modifică

Tg.Mureș

nu ic modifică

160

Urban

29032825/

2661104596

Tg.Mureș

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ȘTEFANIA", TG MUREȘ(PRE), Tg.Mureș, str. "Aurel Firtmon" NR 32, tel/fax. 0365-730942;

GRADINITACU PROGRAM NORMAL

NR 03r TARGU MUREȘ, Strada:

REPUBLICII NR.12/PRE

nu se inodifiuii

Tg.Mureș

2008stefan ia@gmail.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NRO4, TG MUREȘ, Strada: MIHAI EMJNESCU, NR.62-tel.0365-730947/PRE

na se modifică

Urban

Tg.Mureș

nu se modifică

Urban

Tg.Mureș

CLUBUL COPIILOR TIRNAVENI -TARNAVENl, STR REPUBLICII NR 44, t&l. 442139, 442139

nu .se modifică

Urban

Tg.Mureș

CLUBUL COPIILOR IERNUT - IERNUT, STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 45, tel. 470785

m se mod i fieri

1

Urban

Tg.Mureș

PALATUL COPIILOR, TARGU MUREȘ, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, nr, 93,tel.

CLUBUL COPIILOR SOVATA - 80VATA, STR LACULUI NR 3, tel. 57D205

nu tic iiujdifiuii

Urb^n

Tg.Mureș

CLUBUL COPIILOR, REGHIN, STR MIHAI EMINESCU NR 10, tel. 521509

nu.se mod ifi că

Urban

Tfl. Mureș

CLUBUL COPIILOR, SIGHIȘOARA, STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 30/17, tel. 779146

nu su modifică

Urban

Tg.Mureș

CLUBUL COPIILOR, LUDUȘ, STR

AVRAM IANCU NR 10, tel. 411141

nu se modifică

1

Urban

4322564/ 2661104919

Tg,Mureș

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, TG-MUREȘ, str.Viclor Babeș, nr,11, tel. 212135

nu rs modifică

secții

Urban

16283140/ 2661100189

Tg.Mureș

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT', TG MUREȘ , STR. PAVEL CHINEZU NR 9, tel. 0365-882518/PRI/GlM/LIC.VOC.

CSS Tg.Mureș - Secție pe lângă-LICEUL CU PROGRAM SPORTIV hrSZASZ ADALBERT" TG MUREȘ, STR.

PaVel ChmezU , NR 9

nu umdifiefi

Tg.Mureș

ÎVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

1

Urban

10302251

Tg.Mureș

GRĂDINIȚA CREȘTINĂ CREATIVĂ „PINOCCHIO”, TG.MUREȘ (PRE), Tg.Mureș, str, Gen Traian Moșoiu, nr. 16/A, tel. 0365438735, regnumchrlstlalap@gmail.com

acreditat

OM acreditare 3382/29.02.2012/

INV.PRE. ACREDITAT

3

Urban

31675661

Tg.Mutti!?

GRĂDINIȚA „PUKY", TG.MUREȘ (PRE), Tg.Mureș, str, Cuza Vodă, nr. 97, tel. 0749658817; mo 1 d on ico@yah o o. co m

OM autorizare 5194/11.09.2016/

INV.PRE.AUTORIAT

4

Urban

37294550

Tg.Mmeș

GRĂDINIȚA "MONTESSORI" TÎRGU MUREȘ, Str.Plutelor, nr. 2, tel./fax:0722267071, e-mail: crestem@montessorimures.ro

OM autorizare Nr. 5869/28/11/2016

5

Urban

Tg.Mureș

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSORI” TÎRGU MUREȘ, Str.Plutelor, nr. 2, tel./fax:0722267071, e-m a 11: c re ste m @ m on lessori m u res. ro

OM autorizare Nr.4414/04.07.2019

8

Urban

24213340

Tg.Mureș

GRĂDINIȚA PP "BAMBI", TG.MUREȘ (PRE), Tg.Mureș, str. Belșugului nr. 32, tei. 0365731514, gradinitabambi@yahoo.com

OM autorizare 5949/17.09.2013/

INV.PRE: AUTORIZAT

11

Urban

33514628

Tg.Mureș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OMEGA ", TG.MUREȘ, (PRE/PRI/GIM), Tg.Mureș, str. Transilvaniei, nr. 25, tel. 0265/255391, scoala_omega@yahoo.com

acreditat

OM acreditare 5941/14.11.2008 sl

5644/10.10,2011

13

Urban

26597280

Tg.Mureș

ȘCOALA POSTLICEALĂ "DIMITRIE CANTEMIR"

, TG.MUREȘ,[ POS, (Tg.Mureș, str. Bodoni

Sandor nr. 3-5, 0365/401129,

conta ct@cantemir.ro

acreditat

OM acreditare

6207/18.12.2009/1NV.POS.ACREDJTA

T

14

Urban

11992150

Tg.Mureș

ȘCOALA POSTLICEALĂ " STUDIA", TG.MUREȘ (POS), Tg.Mureș, str. T, Viadimlrescu nr. 81, tel. 0265/266220, umanltatea.studia@yahoo.com

OM acreditare 5942/14.11.2008/

INV.POS. ACREDITAT

15

Urban

lg. Mureș

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ", TG.MUREȘ, (POS), Tg.Mureș, str. Gh. Doja nr. 13, tel 0722817725, henricoandăm ures@yahoo.com

OM autorizare 5592/10.19.2011/

INV.POS.AUTORIZAT

16

Urban

31158001

Tg.Mureș

ȘCOALA POSTLICEALĂ "MED FARM

SPERANȚA", TG-MUREȘ, (POS), Tg.Mureș, str.

Libertății, nr.36/A, 0745131706, loa nrrad@yahoo.com

acreditat

OM autorizare 5073/17.09.2013/

INV.POS