Hotărârea nr. 42/2021

HCL 42 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale",cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Tazlăului- str. Crişului,Beneficiari: Stoica Viorica şi Bădescu Livia Adriana

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 42 din 25 februarie 2021

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan urbanistic zonal- parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale" cu regulamentul local de urbanism aferent str. Tazlăului- str. Crișului

Beneficiari: Stoica Viorica și Bădescu Livia Adriana

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 99 din 07.01.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef”,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 23/14.12.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L. nr. 239/17.12.2020 privind aprobare "P.U.G.-Municipiul Târgu Mureș",

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  • art.7, alin.(1)-(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan urbanistic zonal- parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale", cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru imobilele cu suprafața de teren de 9381mp situate în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Crișului nr. 5 evidențiat în cartea funciară nr. 129022-Târgu Mureș, nr. cad. 129022, cu suprafața de 6878mp(parțial edificat) și str. Tazlăului fnr, teren liber de construcții evidențiat în cartea funciară nr. 135379- Târgu Mureș, nr. cad. 135379 cu suprafața de 2503mp, imobile aflate în proprietatea lui Stoica Viorica și Bădescu Livia- Adriana(în cotă de 1/1), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 88.1/2020 elaborat de S.C." PROIECT"S.R.L.- arhitect urbanist Keresztes Geza, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele, declarațiile și acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin P.U.Z. respectiv UTR"LM"- zona mixtă conținând locuințe individuale și colective mici și activități productive și de servicii compatibile cu locuirea cu "LM"- subzona mixtă conținând locuințe individuale și colective mici și activități productive și de servicii compatibile cu locuirea, pentru zona construibilă și UTR"V"- zona spațiilor plantate cu "V5"- culoare de protecție față de infrastructura tehnică, zonă cu interdicție de construire, cu excepțiile prevăzute de lege, reglementări detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie.

Pentru emiterea autorizațiilor de construire, proprietarii imobilelor reglementate vor lua toate măsurile de protecție pentru viitorii locatari și vor elabora unui studiu de impact privind sănătatea populației, vor obține avizele reprezentanților autorităților competente responsabile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și vor depune anticipat o declarație pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarația ce se va depune la dosar, proprietarul își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5ani de la data aprobării.

Art. 4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)