Hotărârea nr. 41/2021

HCL 41 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale,str. Cetinei fnr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: MUREŞAN VALERIA

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 41 din 25 februarie 2021

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale, str. Cetinei fnr.

cu regulamentul local de urbanism aferent

Inițiator: MUREȘAN VALERIA

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 233 din 13.01.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef”,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 21/07.12.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2*), alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L. nr. 329/28.11.2019 privind aprobare "P.U.G.-Municipiul Târgu Mureș",

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  • art. 7 alin. (1)-(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

  • Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale, str. Cetinei fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru terenurile cu suprafața totală de 29121mp, înscrise în cărțile funciare: CF nr. 138547- Târgu Mureș, nr. cad. 138547(suprafața de teren de 3121mp aflată în proprietatea lui Mureșan Valeria(1/1)); CF nr. 128134- Târgu Mureș, nr. cad. 128134(suprafața de teren de 12800mp aflată în proprietatea lui Mureșan Valeria(1/1)); CF nr. 128200-Târgu Mureș, nr. cad. 128200(suprafața de teren de 13200mp aflată în proprietatea lui Mureșan Valeria și Mureșan Viorel), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 10/2019-2020 elaborat de SC"PROIECT"SRL- arhitect urbanist Keresztes Geza, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele, declarațiile și acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei studiate prin P.U.Z., respectiv UTR”Lz”- zonă de locuit cu „LV1z"- subzona locuințelor individuale, cu regim de înălțime P, P+1, situate pe versanți slab construiți, în condiții de densitate redusă, pentru zona construibilă și UTR”Vz”-zona spațiilor plantate cu „V1az”- parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scuaruri în ansambluri rezidențiale și fâșii plantate publice, pentru zona destinată spațiilor verzi, reglementări detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie.

Pentru emiterea autorizațiilor de construire, vor fi avute în vedere condițiile impuse de către ADP, Direcția Tehnică, Administrația Națională "Apele Române"- Administrația Bazinală de Apă Mureș și Ministerul Culturii iar proprietarii imobilelor reglementate vor depune anticipat o declarație pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarația ce se va depune la dosar, proprietarii își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

  • Art. 3. Se modifică limita intravilanului existent conform planșă S2 aferentă P.U.Z. privind reglementări urbanistice și se majorează cu suprafața de teren de 26000mp.

Art. 4. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5ani de la data aprobării.

Art. 5. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef, Administrația Domeniului Public, Direcția Tehnică, Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol, Direcția Impozite și Taxe Locale.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)