Hotărârea nr. 40/2021

HCL 40 privind modificarea art.2 pct. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/02.11.2020) privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 40 din 25 februarie 2021

privind modificarea art.2 pct. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/02.11.2020) privind organizarea

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 13.696 din 19.02.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția juridică, contencios administrativ și administrație publică locală,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 4 din 28 ianuarie 2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Molnar Ervin,

Încheierea civilă nr. 1.060 din 10 februarie 2021, pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș, în dosar nr. 1116/320/2021,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată nr. 182/02.11.2020) privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș,

Luând în considerare avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul prevederilor art. 114 alin.(2), art. 119 alin.(1), art.122, art.129 alin. (1), alin.(14), art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit. „a“ și ale art. 243 alin.(1) lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se modifică art.2 pct. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/02.11.2020) privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș, după cum urmează:

- la Comisia pentru administrație publică locală, protecție socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, domnul Molnar Ervin se înlocuiește cu domnul consilier local Șarlea Horea Arthur.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate, Instituției prefectului Județul Mureș și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika