Hotărârea nr. 4/2021

HCL 4 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Molnar Ervin

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 28 ianuarie 2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Molnar Ervin

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 1.266 din data de 7 ianuarie 2021 inițiat de Primar prin Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ervin Molnar,

  • b) Referatul constatator nr.77.020 din data de 28.12.2020 al Primarului municipiului Târgu Mureș,

  • c) Raportul Serviciul juridic, contencios administrativ nr. 5.160 din data de 22.01.2021, d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând act de demisia domnului Molnar Ervin, înregistrată la Municipiul Târgu Mureș cu nr. 77020/24.12.2020.

Ținând cont de prevederile art. 204, alin. (2), lit. „a”, alin. (3), (6), (7), (10) și (17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Molnar Ervin, consilier local ales pe lista de candidați ai Partidului Național Liberal - Filiala Mureș și se constată încetarea de drept a mandatului acestuia, începând cu data de 24 decembrie 2020.

Art. 2. Se declară vacant locul ocupat de domnul Molnar Ervin, în cadrul Consiliului local Târgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Domnului Molnar Ervin,

  • - Partidului Național Liberal - Filiala Mureș,

  • - Judecătoriei Târgu Mureș,

  • - Direcțiilor și serviciilor de specialitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika