Hotărârea nr. 39/2021

HCL 39 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Mureş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 39 din 23 februarie 2021

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 14.203 din data de 22.02.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, dnul Soâs Zoltan privind proiectul de hotărâre referitor la mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Companiei Aquaserv S.A.,

Având în vedere soluția pronunțată în dosar nr. 253/102/2021 al Tribunalului Mureș, Secția de contencios administrativ și fiscal prin Hotărârea judecătorească nr. 112 din 18.02.2021,

Ținând cont de prevederile art. 119 din Legea 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și de art.15 alin. (3) lit. „c” și Actul Constitutiv al Companiei Aquaserv SA,

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a”, ”d” , alin. (3). lit „d” și „e” , alin. (4). lit „e” și „f”, alin. (7). lit „n” , art. 134 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 132, art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Compania Aquaserv SA, dl. Kelemen Atilla - Marton, pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.02.2021, respectiv din data de 01.03.2021, după caz.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al Municipiului Târgu Mureș, Consiliului de Administrație al SC COMPANIA AQUASERV S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”, SC Compania Aquaserv S.A., dl. Kelemen Atilla - Marton, reprezentant al Municipiului Târgu Mureș în AGA SC Compania Aquaserv SA.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș și reprezentantul Municipiului Târgu Mureș în AGA a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika