Hotărârea nr. 38/2021

HCL 38 privind încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020,încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureş şi Prestatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL şi asigurarea continuităţii serviciilor de salubrizare a Municipiului Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 38

din 15 februarie 2021

privind încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020, încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureș și Prestatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL și asigurarea continuității serviciilor de salubrizare a

Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 12162/1292 din 15.02.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș,

Informarea nr. 11989/1000 din 15.02.2021 a Direcției Economice;

Prevederile din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare al localităților, republicată, din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, ale Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr. 101/2006;

Contractul de servicii nr. 48 din 16.06.2020, încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureș și Prestatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL;

Dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională;

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.d), alin.7 lit. n), respectiv cele ale art. 196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se ia act de încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020, încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureș și Prestatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL.

Art. 2 Se solicită operatorului SC SYLEVY SALUBRISERV SRL să asigure continuitatea prestării serviciilor de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 3 Se mandatează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Economică să îndeplinească procedurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor de la art. 2.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Economică.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Administrația Domeniului Public și Direcției Economice.

Art. 6 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 abținere)