Hotărârea nr. 37/2021

HCL 37 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021,în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 37 din 8 februarie 2021

privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de Aprobare nr. 8700/2021 inițiat de un grup de consilieri locali din partea UDMR privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020

 • b) Avizele compartimentelor de specialitate;

În conformitate cu prevederile:

 • > Art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • > Art. 6, alin. (1), lit. k), art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • > Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

 • > OUG nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare;

 • > Ordinului nr. 578 din 6 iunie 2006 al Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor pentru aprobarea

Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

 • > Legea nr. 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată

 • > Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică,

În temeiul art.129,art.(2),lit. d),alin. (7),lit. n),art 139,alin (1),art. 196 alin (1) lit. a),art 243,alin (1) din OUG.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020, astfel:

 • 1. Articolul 8 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

 • ” (1) Taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici se plătește anual, în patru rate egale, astfel: până la 31 martie pentru lunile ianuarie-martie, până la 30 iunie pentru lunile aprilie-iunie, până la 30 septembrie pentru lunile iulie-septembrie respectiv până la data de 15 decembrie ale anului respectiv pentru lunile octombrie-decembrie.

 • 2. La Articolul 10 se introduce un nou punct care va avea următorul conținut:

 • •  ”Persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate”

 • 3. După Articolul 10 din Regulament se introduc două noi articole care vor avea următorul cuprins:

” Articolul 11

În cazul familiilor numeroase, cu 3 sau mai mulți copii minori aflați în întreținere și care domiciliază la aceeași adresă, taxa se datorează și se va calcula doar pentru doi copii.

Pentru al treilea, respectiv următorii copii minori, aflați în întreținere și care locuiesc la respectiva adresă, nu se datorează taxa specială de salubrizare.

La împlinirea vârstei de 18 ani proprietarul imobilului va depune o Declarație fiscală rectificativă ”.

” Articolul 12

Diferența de sume rezultată ca urmare a acordării facilităților mai sus precizate se suportă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș.”

Art.2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020 rămân în vigoare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivului Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Impozite și Taxe Locale și Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Impozite și Taxe Locale

 • - Administrației Domeniului Public

 • - Consilierilor locali care au inițiat proiectul de hotărâre

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru)