Hotărârea nr. 36/2021

HCL 36 privind modificarea şi completarea HCL nr. 117/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 36 din 8 februarie 2021

privind modificarea și completarea HCL nr. 117/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public nr. 5827/544/ADP/2021, privind modificarea și completarea HCL nr. 117/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș;

Având în vedere dispozițiile art.8, alin. (3), lit.”i”, art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobate cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităților aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82/2015,

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureș,

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) coroborate cu art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 117/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul municipiului Târgu Mureș să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureș” modificarea și completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș, aprobat conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica:

 • - Institutiei Prefectului Județului Mureș

 • - Primarului Municipiului Târgu Mureș

 • - Administrației Domeniului Public

 • - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect” Mureș - care va supune aprobării în AGA, Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș aprobat conform art.1.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I privind Codul Administrativ și art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru)

ANEXA NR. 1 LA HCL nr.___/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

 • 1. La Capitolul I Dispoziții generale, Secțiunea 1-a Domeniul de aplicare, art. 2 alin. (2) și (3) se modifică și va avea următorul conținut: „(2) Activitățile menționate la alin. (1) literele a, c, d, e, i, j vor fi prestate de operatori selecționați conform prevederilor proiectului POS Mediu “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș” (SMIDS Mureș), responsabilitatea delegării operării acestor activități revenind Consiliului Județean Mureș și ADI Ecolect Mureș;

 • (3) Celelalte activități menționate la alin. (1) literele b, f, g, h, k și detaliate în cuprinsul prezentului Regulament la Secțiunile 2, 6, 7, 8, 11 rămân în continuare în sarcina fiecărei unități administrativ teritoriale până la alte dispoziții.”

 • 2. La Capitolul I Dispoziții generale, Secțiunea 2-a, Accesul la serviciul de salubrizare, art. 7 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut: „(4) Pentru a facilita accesul la servicii si a asigura îmbunătățirea calității servicului , operatorii de salubrizare vor elabora Planuri Anuale de Relații cu Comunitățile și de Educație Publică, cu respectarea Caietelor de Sarcini si aprobate de CJM/ ADI Ecolect Mureș;”

 • 3. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: „Modalitatea colectării separate a deșeurilor menajere municipale este prezentată în Anexa C - Reglementări specifice privind funcționarea SMIDS Mureș, la prezentul Regulament și va fi detaliată și prin caietele de sarcini ale serviciului, conform prevederilor legale.”

 • 4. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, art. 17 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: „Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare colectată separat, în containere sau recipiente special destinate acestui scop, vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de SMIDS. Colectarea si traseul acestor deșeuri va corespunde reglementărilor specifice privind funcționarea SMIDS Mureș (Anexa C la prezentul Regulament), caietele de sarcini ale serviciului detaliind zonele/UAT -urile/beneficiarii unde se va efectua colectarea separată a acestei fracții.”

 • 5. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, art. 19 alin. (1) lit. (e) se modifică și va avea următorul conținut: „e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, separat în recipiente de culoare verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.”

 • 6. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, art. 21 se modifică și va avea următorul conținut: „Colectarea deșeurilor "din poartă în poartă" se poate realiza, pentru fiecare flux de deșeuri, cu frecvențe de colectare cel puțin egale cu cele din contractele de delegare/ potrivit prevederilor legale.”

 • 7. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, articolul 22 se completează în sensul că se introduce    un nou articol 22A1 cu următorul conținut: „(1) Se va permite

beneficiarilor servicului să solicite aplicarea instrumentului economic “plătește cât arunci” prin reducerea frecvenței de colectare a deșeurilor (sau a volumului recipienților), cu respectarea celorlalte prevederi incidentale.

 • (2) Aplicarea instrumentului se va realiza cu prioritate asupra fluxului de deșeuri reziduale, colectate separat.

 • (3) Solicitarea beneficiarilor servicului de aplicare se va transmite simultan către operatorul care efectuează prestarea serviciului de colectare și către autoritatea contractantă care a delegat contractul în baza căruia se efectuează prestarea serviciului, respectiv ADI ECOLECT Mureș.

 • (4) Autoritățile contractante și operatorii vor elabora o metodologie de implementare la nivelul județului Mureș.”

 • 8. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, art. 28 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: „În județul Mureș, colectarea și transportul deșeurilor la destinația stabilită va fi executată de către operatorii desemnați ai sistemului SMIDS”

 • 9. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 2 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajere și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, art. 33 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut: „Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.”

 • 10. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 2 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajere și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, art. 34 se modifică și va avea următorul conținut: „Eliminarea deșeurilor rezultate din lucrări de reabilitare și reamenajări se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată și cu respectarea reglementărilor specifice.”

 • 11. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 4-a Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale, art. 46 se modifică și va avea următorul conținut:„Operatorii vor asigura transferul din stațiile de transfer către instalațiile de tratare a deșeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora, luând în considerare prevederile art.28 alin.(2).”

 • 12. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 5-a Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare art. 49 aliniatele (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) se modifică și va avea următorul conținut: „(1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă către stațiile de sortare/transfer din cadrul SIMDS numai de către operatorii care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară.

 • (2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale in concordanță cu reglementările specifice privind funcționarea SMIDS (Anexa C la prezentul Regulament) în funcție de cerințele de calitate solicitate prin Caietele de sarcini. In vederea creșterii gradului de recuperare a materialelor reciclabile si a îndeplinirii cerințelor de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare, vor putea fi adoptate măsuri specifice de sortare a deșeurilor municipale care îndeplinesc criteriile tehnice necesare realizării acestei activități.

 • (3) In SMIDS Mureș există 6 stații de sortare realizate prin finanțare PHARE și OG. 7/2005, și 1 realizată prin finanțare POS Mediu la Cristești, care va deservi SMIDS.

 • (4) Sticla nu se sortează în stațiile de sortare.

 • (5) Transportul deșeurilor reciclabile recuperate în vederea reciclării sau a unui alt tip de valorificare se va face de către operatorii desemnați ai SMIDS, sau de reciclatori și valorificatori aprobați de CJ Mures/ADI, în condițiile legii, materialele livrându-se de la sediul Stațiilor de transfer (sticla) sau SSTC (plastic, metal, hârtie, carton și sticla din zona 1 și zona 2).

 • (6) Responsabilitatea privind calitatea sortării și a depozitării materialelor sortate pregătite pentru valorificare aparține operatorului stației de sortare.

 • (7) Responsabilitatea vânzării materialelor recuperate in vederea valorificării revine Operatorului de sortare SSTC Cristești, în conformitate cu prevederile contractuale și cu aprobarea prealabilă CJ/ADI.

 • (8) Veniturile alocate delegatarilor ca urmare a veniturilor suplimentare realizate din vânzarea materialelor recuperate de către operatorul de sortare sunt asimilate redevenței și vor alimenta Fondul de Investiții, Înlocuiri și Dezvoltare (IID) al proiectului SMIDS Mureș, constituit și întreținut în conformitate cu prevederile legale de către CJ Mureș.

 • (9) CJ Mureș are responsabilitatea gestionarii Fondului IID, raportând despre aceasta Adunării Generale a ADI Ecolect Mureș și utilizând fondurile numai pe baza hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a ADI Ecolect Mureș.”

 • 13. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 5-a Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare art. 50, se elimină alin. 3, 4, 5, 6, 7 și alin. 1, 2 se modifică, și va avea următorul conținut: „(1)Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate conform prevederilor caietului de sarcini si ale contractelor de delegare.

 • (2) Deșeurile din sticlă vor fi descărcate de către operatori, direct după

transport, în containere special prevăzute, ele fiind vândute în stare nesortată către agenți economici specializați în reciclarea deșeurilor din sticlă cu acordul CJ/ADI.”

 • 14. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 11-a Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, alin. (3) lit. b), alin. (5) și alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate;

 • (5) Plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din

domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din

proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

 • d) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

 • e) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele și canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local.

15. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 11-a Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, art. 105 alin. (1), (3) și (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În ceea ce privește frecvența, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pe spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari;

b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de substanțe insecticide ce urmează a fi utilizate în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate.

 • (3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acțiune. Înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, fiecare autoritate a administrației publice locale sau, după caz, asociație de dezvoltare intercomunitară solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior.

 • (4) În situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune.

 • 16. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 11-a Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, art. 106 lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului;”

 • 17. La Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare, Secțiunea 11-a Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, art. 109 alin.(2) și (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune se prestează exclusiv de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară, în condițiile legii.

 • (4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale.”

 • 18. La Capitolul III Drepturi și obligații,  Secțiunea 1 Drepturile și obligațiile operatorilor

serviciului de salubrizare, art. 115 lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

”e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, exclusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acțiune;”

 • 19. La Capitolul IV Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate, art. 120 alin.

 • (1) se modifică și va avea următorul conținut: „(1) În cazul aplicării unui sistem de plată prin tarif de operare la încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.”

 • 20. La Capitolul IV Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate, art. 121 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut: ”(3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.”

 • 21. La Anexa C la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -REGLEMENTĂRI SPECIFICE privind funcționarea SMIDS din județul Mureș, art. 4 titlul Infrastructura SMIDS, se modifică, și se introduc două alineate cu următorul conținut:

„Infrastructura SMIDS - situația actuală”

„Ținând cont de diminuarea cantitățiilor, necesitatea asigurării eficienței activităților care urmează a fi efectuate și starea facilităților de sortare preexistente proiectului derularea activităților se va efectua conform următoarei scheme:”

„După închiderea depozitului de la Sighișoara daca nu se va impune construirea aici a unei statii de transfer, deșeurile aferente vor fi transportate către stația de transfer Bălăușeri de către operatorul zonal, pentru a fi ulterior direcționate către facilitățile aferente fiecărui tip de deșeuri de la Cristești, pentru sortare și compostare și la Sânpaul pentru tratare sau eliminare de către operatorul depozitului Sânpaul sau SSCT Cristești.”

Punctul verde Acatari-Gruisor este destinat stocării temporare a unor fluxuri speciale de deșeuri - deșeuri voluminoase, DEEE, deșeuri periculoase provenite de la populație de pe raza județului Mureș și pentru stocarea diferitelor materiale destinate a fi distribuite rezidenților/proprietarilor (de exemplu: containere speciale, broșuri, etc.).

 • 22. La Anexa C la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -REGLEMENTĂRI SPECIFICE privind funcționarea SMIDS din județul Mureș, I. REGLEMENTĂRI PRIVIND COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MENAJERE MUNICIPALE DE LA UTILIZATORII CASNICI - 1.Colectarea separată și transportul deșeurilor menajere reziduale, punctul 1.3 - Reglementări specifice privind colectarea și transportul deșeurilor reziduale se modifică și va avea următorul conținut:

„Prin proiectul SMIDS nu a fost prevăzută achiziția de echipamente de colectare și mijloace de transport pentru colectarea separată și transportul deșeurilor menajere reziduale, de aceea operatorii de colectare desemnați vor pune la dispoziția beneficiarilor casnici ai serviciului, pubele pentru acest tip de deșeuri.

Deșeurile reziduale colectate separat vor fi transportate de către operatorii sistemului, direct sau prin intermediul stațiilor de transfer, către TMB Sînpaul sau depozitul zonal Sînpaul.

Stațiile de transfer aferente fiecărei zone sunt conform tabelului de mai jos:

Zona

Stație de transfer

2

Cristesti

3

Bălăușeri

4

Reghin

5

Târnăveni

6

Bălăușeri

7

Râciu

Transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer se va face de către:

 • - operatorul Depozitului Sânpaul pentru stațiile de transfer Târnăveni, Râciu, Bălăușeri și eventual Sighișoara (dacă se va impune construirea aici a unei stații noi de transfer, după închiderea depozitului de la Sighișoara)

 • - operatorul SSCT Cristești (pentru zona 2),

 • - operatorul stației de transfer Reghin (pentru zona 4)

 • - operatorul zonei 1 (direct la TMB/DDN pentru zona 1)”

 • 23. La Anexa C la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -REGLEMENTĂRI SPECIFICE privind funcționarea SMIDS din județul Mureș, I. REGLEMENTĂRI PRIVIND COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MENAJERE MUNICIPALE DE LA UTILIZATORII CASNICI - 2.1 Colectarea separată a deșeurilor menajere reciclabile - lit. b Zona urbană, case individuale, lit. c Zona rurală, gospodării individuale,  -  se modifică și va avea următorul conținut: „Colectarea deșeurilor

reciclabile de plastic și metal (metale feroase și neferoase) se va face prin colectare din poartă în poartă.

Colectarea deșeurilor menajere reciclabile poate fi realizată și din “poartă în poartă” pe baza deciziei în acest sens al APL/ADI.”

 • 24. La Anexa C la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -REGLEMENTĂRI SPECIFICE privind funcționarea SMIDS din județul Mureș, I. REGLEMENTĂRI PRIVIND COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MENAJERE MUNICIPALE DE LA UTILIZATORII CASNICI - 2.3 Reglementări specifice privind colectarea și transportul deșeurilor reciclabile se modifică și va avea următorul conținut:

„La semnarea contractului de delegare, pentru fiecare zonă în parte, se concesionează Operatorilor cărora li se atribuie delegarea, numărul și tipul de pubele/containere de colectare deșeuri reciclabile achiziționate prin proiectul SMIDS, ca bunuri de retur. După colectarea deșeurilor reciclabile de pe raza UAT-lor, cu excepția UAT Sighișoara a cărui contract de operare va intra în vigoare la data de 24.10.2022, acestea vor fi transportate către stația de sortare Cristești.

Stațiile de transfer aferente fiecărei zone sunt conform tabelului de mai jos:

Zona

Stație de transfer

2

Cristesti

3

Bălăușeri

4

Reghin

5

Târnăveni

6

Bălăușeri

7

Râciu

Transportul deșeurilor reciclabile de la stațiile de transfer la SSCT Cristesti se va face de către:

 • - operatorul SSCT Cristesti pentru stațiile de transfer Târnăveni, Râciu, Bălăușeri și Sighișoara (dacă se va impune o statie nouă de transfer, după închiderea depozitului de la Sighișoara),

 • - operatorul stației de transfer Reghin (pentru zona 4)

 • - operatorul zonei 1 (direct la SSCT, pentru zona 1)

 • - operatorul zonei 2 (direct la SSCT, pentru zona 2)”

 • 25. La Anexa C la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -REGLEMENTĂRI SPECIFICE privind funcționarea SMIDS din județul Mureș, I. REGLEMENTĂRI PRIVIND COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MENAJERE MUNICIPALE DE LA UTILIZATORII CASNICI - 3.3 Reglementări specifice privind colectarea și transportul deșeurilor biodegradabile se modifică și va avea următorul conținut: „Deșeurile verzi (parcuri+grădini) din stațiile de transfer Târnăveni, Râciu, Bălăușeri, vor fi transportate de către operatorul SSCT Cristești la SSCT Cristești. Deșeurile verzi aferente zonelor 1, 2 și 4 vor fi transportate în mod direct către stația de compostare de la Cristești de către operatorii de colectare din zonele 1,2,4.”

 • 26. La Anexa C la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -REGLEMENTĂRI SPECIFICE privind funcționarea SMIDS din județul Mureș, II COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MENAJERE MUNICIPALE DE LA UTILIZATORII NON-CASNICI, lit. c) alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Deșeurile similare biodegradabile din piețele comerciale din județ, sunt depuse, de regulă, în containere pe roți cu capacitatea de 1,1 m3 (din metal sau plastic, cele din metal fiind mai robuste), dar și containerele pe roți din material plastic aflate în proprietatea administratorilor piețelor sau închiriate de la Operator. Ele vor fi transportate de către operatorul de colectare desemnat, în funcție de zonă, fie direct la stația de compostare, fie către stațiile de transfer. Frecvența de colectare va fi determinată individual, în funcție de cantitatea de deșeuri generată, cu respectarea prevederilor legale și aprobată de ADI/APL.”

 • 27. La Anexa C la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -REGLEMENTĂRI SPECIFICE privind funcționarea SMIDS din județul Mureș, VIII Indicatori de performanță, aliniatul 4.6 Indicator se modifică și va avea următorul conținut:

  4.6

  Numărul și capacitatea stațiilor de sortare

  (capacitatea include și cantitatea de reziduuri) (indicator de bază)

  t / an

  25.000

  stație de sortare pentru asigurarea eficienței activității

  Număr

  6

  1

 • 28. La Anexa D la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș - PLANUL MULTIANUAL - Tabel cu nivelul de suportabilitate actualizată de către MFE se modifică și va avea următorul conținut:

Tabel cu nivelul de suportabilitate actualizată de către M.F.E.

Județul Mureș

AN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Inflație

anuala

4,63%

3,40%

2,60%

2,50%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

cumulativa

4,63%

3,40%

6,09%

8,74%

11,35%

14,02%

16,76%

19,56%

22,43%

25,37%

28,38%

31,46%

Crester e PIB in termeni reali

anuala

4,10%

5,50%

5,70%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

cumulativa

4,10%

5,50%

11,51

%

17,09%

22,94%

29,09%

35,55%

42,32%

49,44%

56,91%

64,76%

72,99%

AN

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Inflație

anuala

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

cumulativa

34,61%

37,85%

41,15%

44,54%

48,01%

51,56%

55,20%

58,92%

62,74%

Creștere PIB in termeni reali

anuala

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

cumulativa

81,64%

90,73%

100,26%

110,28%

120,79%

131,83%

143,42%

155,59%

168,37%

Tarife maximale pentru orizontul 2019 - 2038 (TVA-ul inclus)

An

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Tarif maximal pentru mediul urban (lei/pers/luna)

12,84

13,93

14,99

16,12

17,33

18,63

20,03

21,54

23,16

24,90

26,77

28,79

Tarif maximal pentru mediul rural (lei/pers/luna)

7,82

8,48

9,13

9,81

10,55

11,34

12,20

13,12

14,10

15,16

16,30

17,53

Tarife maximale pentru orizontul 2019 - 2038 (TVA-ul inclus)

An

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Tarif maximal pentru mediul urban (lei/pers/luna)

30,95

33,28

35,78

38,47

41,37

44,48

47,82

51,42

Tarif maximal pentru mediul rural (lei/pers/luna)

18,85

20,26

21,79

23,43

25,19

27,08

29,12

31,31

 • 29. La Anexa E la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș - II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI -după punctul 1.4.1 se introduce punctul 1.4.2. cu următorul conținut:

  Nr.

  Titlu

  Descriere

  Unitate de măsură

  Valoare

  Sancțiuni

  1.4.2.

  Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art.17 alin.(1). lit. a

  Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal plastic și sticlă din deșeurole municipale. Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă , din deșeurile   municipale   colectate   separat

  reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/ stațiile de sortare. Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale   se   calculează   pe   baza

  determinărilor de compoziție, realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa determinărilor   a   compoziției   deșeurilor

  municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal,   plastic   și   sticlă   din   deșeurile

  municipale se consideră a fi 33%.

  %

  40 % pentru anul 2019

  Penalitati crescatoare pentru fiecare 10 % sub tintele de stabilite în funcție de valoarea anuală a contractului (VAC)

  Cu alte cuvinte: Pentru tinta de 40 % care trebuie atinsa pana la sfârșitul lui 2019, se aplica anual urmatoarele penalități urmatoarelor procentele de deseuri reciclabile colectate separat:

  10% sau mai puțin: 8% din VAC

  10% - 20%: 6% din VAC 20% - 30%: 4% din VAC 30% - 40%: 2% din VAC 40% sau mai mult: nu se aplica penalitati

  Nr.

  Titlu

  Descriere

  Unitate de măsură

  Valoare

  Sancțiuni

  50% pentru anul 2020

  Pentru ținta de 50% se a plică anual următoarele penalități, următoarelor p rocentelor de deșeuri reciclabile colectate separat:

  10% sau mai putin: 12% din VAC

  10% - 20%: 8% din VAC

  20% - 30%: 6% din VAC 30% - 40%: 4% din VAC

  40% - 50%: 2% din VAC 50% sau mai mult: nu se aplică penalități

  60% pentru anul 2021

  Pentru tinta de 60 % se aplica anual urmatoarele penalități urmatoarelor procentele de deseuri reciclabile colectate separat:

  10% sau mai putin: 12% din VAC

  10%o - 20%: 10%o din VAC 20% - 30%: 8% din VAC 30% - 40%: 6% din VAC 40% - 50%: 4% din VAC 50% - 60%: 2% din VAC 60% sau mai mult: nu se aplica penalități

  Nr.

  Titlu

  Descriere

  Unitate de măsură

  Valoare

  Sancțiuni

  70% începând cu anul 2022

  Pentru tinta de 70 % se aplica anual urmatoarele penalități urmatoarelor procentele de deseuri reciclabile colectate separat:

  10% sau mai puțin: 12% din VAC

  10% - 20%: 12% din VAC 20% - 30%: 10% din VAC 30% - 40%: 8% din VAC 40% - 50%: 6% din VAC 50% - 60%: 4% din VAC 60% - 70%: 2% din VAC 70% sau mai mult: nu se aplica penalități

 • 30. La Anexa E la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș - IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU ACTIVITTATEA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ - se modifică și va avea următorul conținut:

  1. Indicatori de performanta (tinte)

  1.1.

  Asigurarea cu deșeu la intrare

  Cantitatea medie anuala totala de deseuri reziduale receptionate si procesate la statie, pe parcursul unui an [t]

  Min. 65000

  Penalitate speciala, pe tona (5 euro / tonă)

  1.2.

  Procentul initial de reducere de la eliminarea finala prin depozitare

  Reducerea de masă la depozitare, raportata la cantitatea de la intrare, pentru perioada de raportare

  Min 19% + procentul suplimentar din oferta

  Pierderi ale Operatorului cu plata taxei de mediu de catre el

  1.3.

  Utilizarea Statiei

  Indicele de utilizare a tratarii Mecanice, exprimat ca aportul intre numarul de ore efectiv lucrate pe parcursul perioadei de raportare si 4229 ore pe an (calculul se face la perioada de raportare respectiva)

  min. 87%

  Penalitate speciala, pe luna

  1.4.

  Operarea instalației de tratare mecano-biologică

  Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și striclă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptă la instalația de tratare mecano-biologică (%).

  3%

  2. Indicatori de calitate a operării

  2.1.

  Omisiunea receptiei si cantaririi

  Numarul maxim admisibil de omisiuni ale inregistrarilor de cantitati intrate sau iesite de la TMB

  0

  Penalitate de 100-3000 lei, functie de gravitate

  2.2.

  Calitatea documentelor de inregistrare intrarilor si iesirilor (formularele de receptie si de livrare),

  Numarul maxim de documente care contin erori sau inadvertente cu privire la receptia si livrarea de materiale pe parcusrul unui an , incluzand cantitati si conformarea compozitiei

  max. 4 pe an

  Amenda de 2000 lei peste 4 pe an

  2.3.

  Raportarea zilnica

  Numarul maxim de intarzieri mai mari de 12 h in transmiterea rapoartelor zilnice

  Max 2 pe luna

  500 lei/ pentru orice numar mai mare

  2.4.

  Raportarea lunara, trimestriala si anuala

  Numarul maxim de intarzieri, pe an, la transmiterea rapoartelor lunare, trimestriale si anuale, ca si a celorlalte rapoarte (in termenele si conditiile din Caietul de sarcini cu privire la raportari)

  Max 1 pe an

  0,01% din valoarea Contractului raportata pe anul respectiv, pana la predare

  2.5.

  Durata depozitarii intermediare pentru deseuri neconforme

  Numarul de cazuri in care deseurile neconforme au fost depozitate temporar in STMB pentru o durata mai mare de 24 de ore

  Max 1 pe an

  Penalitate 2000-6000 lei pentru orice eveniment

  2.6.

  Timpul de asteptare la descarcare

  Durata de timp medie, din momentul in care vehiculul a fost cantarit, pana cand deseurile au fost descarcate pentru procesare sau inspectie

  <30 min

  Operatorul va plati penalitati Operatorului retinut

  2.7.

  Instiintarea asupra intreruperii si duratei ei

  Numarul de intreruperi neanuntate de operator la AC/ADI in mai putin de o ora de la momentul in care intreruperea a fost certa

  0

  0,01% /zi de intarziere, din valoarea Contractului raportata pe anul respectiv, pana la predare

  2.8.

  Raspunsul initial la reclamatii

  Numarul de reclamatii pe an la care nu s- a raspuns preliminar in 24 de ore

  Max 1%

  Penalitate de 2000 leipentru fiecare procent in plus

  2.9.

  Raspunsul final la reclamatii

  Numarul de reclamatii pe an. La care nu s- a raspuns final in 15 zile

  Max 2%

  Penalitate de 3000 lei pentru fiecare procent in plus

  2.10.

  Comunicarea rapoartelor prevazute de lege catre Autoritatile competente

  Comunicarea la termen a rapoartelor prevazute de lege catre Autoritatile competente.

  Evenimente pe an

  0

  Asumarea penalitatilor care decurg din prevederile legale

  2.11.

  Respectarea programului de Intretinere a echipamentelor si lucrarilor, incluzand curateia acestora

  Numarul maxim de intarzieri pe an de la indeplirea programului de intretinere si reparatii

  max 2

  Penalitate de 5000 lei/eveniment

  Numarul maxim de esecuri constatate pentru completarea Fisei de Viata a vreunui Activ

  Max 3

  Penalitate de 5000 lei/eveniment

  2.12

  Echipamente nefolosite

  Numarul maxim de notificari pe an cu privire la omisiunea conservarii echipamentelor nefolosite si/sau descompletarea lor

  0

  Penalitate de 3000 lei/eveniment

  2.13

  Comunicarea in avans (cu min 48 h inainte) a aducerii ori retragerii de echipamente (proprii) in amplasament

  Omisiunea de a instiinta AC in mai putin de 48de ore cu privire la defectarea vreunui echipament si a masurilor de repunere in functiune, conservarea lor, aducerea sau retragerea de echipamente mobile proprii de pe amplasament. Numar de evenimente pe an

  0

  0,01% pe zi de intarziere, din valoarea contractului raportata la anul respectiv

  2.14

  Marcare, panouri de avertizare sau publicitate

  Omisiunea de a mentine complete, vizibile si in buna stare a marcajelor, indicatoarelor, panourilor de avertizare si publicitate (inclusiv Panourile de Identitate a proiectului). numar de evenimente constatate pe an

  3

  1000 lei/eveniment

  2.15

  Actiunea la evenimente speciale

  Omisiunea de a instiinta AC in mai termenele prevazute de legislatia in vigoare, in Contract sau CS pentru evenimente speciale sau evenimente de forta majora

  0

  2000-10000 lei in functie de eveniment

  2.16

  Paza si securitatea amplasamentului

  Omisiunea de a asigura paza si securitatea in conformitate cu Planul de paza si securitate .

  Numar maxim de evenimente pe an

  0

  7000 lei/eveniment

  2.17

  Prezenta persoanelor neautorizate in amplasament

  Omisiunea autorizarii persoanelor care intra in amplasament si/sau prezenta de persoane intruse fara stirea Coincesionarului. Nr de cazuri pe an

  1

  1000 lei/eveniment

  2.18

  Sanatatea si securitatea muncii

  Omisiunea de a asigura Securitatea in conformitate cu Planul de paza si securitate intocmit in perioada de mobilizare. Numar maxim de evenimente pe an

  0

  Operatorul isi asuma plata tuturor sumelor prevazute in legislatie. La o constatare exccvlusiva din partea AC, penalitate de 1000-3000 lei/eveniment, functie de gravitate

  2.19

  Paza impotriva incendiilor

  Omisiunea de a asigura conditiile de protectie la foc in conformitate cu Planul de prevenire a incendiilor intocmit in perioada de mobilizare . Numar maxim de evenimente pe an

  0

  Operatorul isi asuma plata tuturor sumelor prevazute in legislatie. La o constatare exccvlusiva din partea AC, penalitate de 2000-5000 lei/eveniment, functie de gravitate

  2.20

  Protectia mediului

  Omisiunea de a asigura conditiile de protectie a mediului in conformitate cu Planul mediuintocmit in perioada de mobilizare . Numar maxim de evenimente pe an

  0

  Operatorul isi asuma plata tuturor sumelor prevazute in legislatie. La o constatare exccvlusiva din partea AC, penalitate de 1000-3000 lei/eveniment, functie de gravitate

  2.21.

  Verificarea calitatii deseului procesat si/sau esecul de a prezenta analizele de compozitie prevazute in Caietul de sarcini

  Numarul maxim de reclamatii, pe an, facute de Operatorul DDN, cu privire la calitatea deseului incredintat pentru eliminare finala (grad de descompunere, umiditate, granulație, conținut)

  0

  Penalitate de 1000-5000 lei / mai mare daca se repeta

  2.22.

  Efectuarea necorespunzatoare a remedierilor constatate im vederea tranzitiei la operatorul urmator si pregatirea personalului

  Nefectuarea complete a remedierilor si neinstruirea/nepregatirea personalului operatorului subsecvent pentru

  0

  Plata contravalorii completarii activitatilor de tranziție cu terti.

 • 31. La Anexa E la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -

V.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU SORTAREA ȘI COMPOSTAREA DEȘEURILOR - se modifică și va avea următorul conținut:

2.1 Activitatea de Sortare, Compostare si Transfer a Deșeurilor din SSCT Cristesti-Valureni

2.1.1. Indicatori de performanta (tinte)

2.1.1.1.

Procentul de deseu ultim la sortare, raportat la cantitatea receptionata la intrare

Procent maxim admis de deseu ultim de 20% in anul 1, 15% in anul 2, 13% in anul 3, 11 % in anul 4 si 10% in alul 5 la sortare,

Operatorul va plati contravaloarea eliminarii prin depozitare a cantitatii de deseu suplimentare fata de cea limita admisa

2.1.1.2.

Procentul de deseu ultim la compostare, raportat la cantitatea receptionata la intrare

Procent maxim admis de deseu ultim de 20% in anul 1, 15% in anul 2, 13% in anul 3, 11 % in anul 4 si 10% in alul 5 la sortare,

Operatorul va plati contravaloarea eliminarii prin depozitare a cantitatii de deseu suplimentare fata de cea limita admisa

2. 1.1.3

Procentul de compost vandut raportat la cantitatea de biodeseuri receptionata la compostare

Procent maxim admis de 50%

Operatorul va plati echivalentul a 10 Euro/t pentru fiecare tona de compost vandut sub procentul de 50% din cantitatea de biodeseu receptionata la intrare

2.1.2. Indicatori de calitate a operării

2.1.2.1.

Omisiunea receptiei si cantaririi

Numărul maxim admisibil de omisiuni ale înregistrărilor de cantitati intrate sau iesite de la SSCT fara a aplica regulile privind declararea cantitatilor in caz de defectiune a instalatiilor de cantarire.

0

Penalitate de 1003000 lei, functie de gravitate.

2.I.2.2.

Calitatea documentelor de inregistrare intrarilor si iesirilor (formularele de receptie si de livrare),

Numarul maxim de documente care contin erori sau inadvertente cu privire la receptia si livrarea de materiale pe parcusrul unui an , incluzand cantitati si conformarea compozitiei

max. 1 pe trimestru

Amenda de 2000 lei peste 4 pe an

2.I.2.3.

Raportarea zilnica

Numarul maxim de intarzieri mai mari de 12 h in transmiterea rapoartelor zilnice

Max 2 pe luna

500 lei/ pentru orice numar mai

mare

2.I.2.4.

Raportarea lunara, trimestriala si anuala

Numarul maxim de intarzieri, pe an, la transmiterea rapoartelor lunare, trimestriale si anuale , ca si a celorlalte rapoarte (in termenele si conditiile din Caietul de sarcini cu privire la raportari)

Max 1 pe an

0,01% din valoarea Contractului raportata pe anul respectiv, pana la predare

2.I.2.5.

Durata depozitarii intermediare pentru deseuri neconforme

Numarul de cazuri in care deseurile neconforme au fost depozitate temporar in amplasamentul SSCT pentru o durata mai mare de 24 de ore

Max 1 pe semestru

Penalitate 20006000 lei pentru orice eveniment

2.I.2.6.

Timpul de așteptare la descărcare

Durata de timp medie, din momentul in care vehiculul a fost cantarit, pana cand deseurile au fost descarcate pentru procesare sau inspectie

<30 min

Operatorul va plati penalitati Operatorului retinut

2.I.2.7.

Instiintarea asupra întreruperii si duratei ei

Numarul de intreruperi neanuntate de operator la AC/ADI in mai putin de o ora de la momentul in care intreruperea a fost certa

0

0,01% /zi de intarziere, din valoarea Contractului raportata pe anul respectiv, pana la predare

2.I.2.8.

Raspunsul initial la reclamatii

Numarul de reclamatii pe an la care nu s- a raspuns preliminar in 24 de ore

Max 1%

Penalitate de 2000 procent in plus

21.2.9.

Raspunsul final la reclamatii

Numarul de reclamatii pe an. La care nu sa raspuns final in 15 zile

Max 2%

Penalitate de 3000 lei/procent in plus

2.1.2.10.

Comunicarea in termen a rapoartelor prevazute de lege catre Autoritatile competente

Comunicarea la termen a rapoartelor prevazute de lege catre Autoritatile competente. Evenimente pe an

Max 2 pe an

Asumarea penalitatilor care decurg din prevederile legale

2.1.2.11.

Respectarea programului de Intretinere a echipamentelor si lucrarilor, incluzand curateia acestora

Numarul maxim de intarzieri pe an de la indeplirea programului de intretinere si reparatii

max 2 pe semestru

Penalitate de 5000 lei/eveniment

11.2.12.

Numarul maxim de esecuri constatate pentru completarea Fisei de Viata a vreunui Activ

Max 21 pe luna

Penalitate de 5000 lei/eveniment

2.1.2.13

Echipamente nefolosite

Numarul maxim de notificari pe an cu privire la omisiunea conservarii echipamentelor nefolosite si/sau descompletarea lor

0 / Max. 2 pe an

Penalitate de 3000 lei/eveniment

2.1.2.14

Comunicarea in avans (cu min 48 h inainte) a aducerii ori retragerii de echipamente (proprii) in amplasament

Omisiunea de a instiinta AC in mai putin de 24 de ore cu privire la defectarea vreunui echipament si a masurilor de repunere in functiune, conservarea lor, aducerea sau retragerea de echipamente mobile proprii de pe amplasament. Numar de evenimente pe an

Maxim 2 pe an

0,01% pe zi de intarziere, din valoarea contractului raportata la anul respectiv

2.1.2.17

Marcare, panouri de avertizare sau publicitate

Omisiunea de a menține complete, vizibile si in buna stare toate marcajele, indicatoarele, panourilede avertizare si publicitate (inclusive Panourile de Identitate a proiectului), numar de evenimente constatate pe an

Max 3 pe an

1000 lei/eveniment

2.1.2.18

Actiunea la evenimente speciale

Omisiunea de a instiinta AC in termenele prevazute de legislatia in vigoare, in Contract sau CS pentru evenimente speciale sau evenimente de forta majora

0

2000-10000 lei in functie de eveniment

2.1.2.19

Paza si securitatea amplasamentului

Omisiunea de a asigura paza si securitatea in conformitate cu Planul de paza si securitate . Numar maxim de evenimente pe an

max 2 pe an

7000 lei/eveniment

2.1.2.20

Prezenta persoanelor neautorizate in amplasament

Omisiunea autorizarii persoanelor care intra in amplasament si/sau prezenta de persoane intruse fara stirea Coincesionarului. Nr de cazuri pe an

max 1 pe semestru

1000 lei/eveniment

2.1.2.21

Sanatatea si securitatea muncii

Omisiunea de a asigura Securitatea in conformitate cu Planul de paza si securitate intocmit in perioada de mobilizare. Numar maxim de evenimente pe an

Maxim 2

Operatorul isi asuma plata tuturor sumelor prevazute in legislatie. La o constatare exccvlusiva din partea AC, penalitate de 10003000 lei/eveniment, functie de gravitate

2.1.2.22

Paza impotriva incendiilor

Omisiunea de a asigura conditiile de protectie la foc in conformitate cu Planul de prevenire a incendiilor intocmit in perioada de mobilizare . Numar maxim de evenimente pe an

0

Operatorul isi asuma plata tuturor sumelor prevazute in legislatie. La o constatare exclusiva din partea AC, penalitate de 20005000 lei/eveniment, functie de gravitate

2.1.2.23

Protecția mediului

Omisiunea de a asigura condițiile de protecție a mediului in conformitate cu Planul mediuintocmit in perioada de mobilizare . Numar maxim de evenimente pe an

0

Operatorul isi asuma plata tuturor sumelor prevazute in legislatie. La o constatare exclusiva din partea AC, penalitate de 10003000 lei/eveniment, functie de gravitate

2.1.2.24.

Verificarea calitatii deșeului procesat si/sau eșecul de a prezenta analizele de compozitie prevazute in Caietul de sarcini

Numarul maxim de reclamatii, pe an, facute de Operatorul DDN,, cu privire la calitatea deșeului incredintat pentru eliminare finala (grad de descompunere, umiditate, granulatie, continut)

Maxim 1 pe trim estru

Penelitate de 10005000 lei, mai mare daca se repeta

2.1.2.25.

Efectuarea necorespunzatoare a remedierilor constatate im vederea tranzitiei la operatorul urmator si pregatirea personalului

Nefectuarea completa a remedierilor si neinstruirea/nepregatirea personalului operatorului subsecvent pentru operare (inclusiv calitate, mediu , sanatate, actiune in cazuri de situatii speciale

Imediat dupa ce se constata definitiv ca, dupa acordarea tuturor termenelor de remediere, operatorul nu isi indeplineste total sau partial obligatiile privind tranzitia

Plata contravalorii completarii activitatilor de tranzitie cu terti.

 • 32. La Anexa E la Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș -

 • VI. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU SORTAREA DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII se introduce un nou punct cu următorul conținut:

  Nr.

  Titlu

  Descriere

  Valoare/Unitate de măsură

  Sancțiuni

  1.

  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

  Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/ sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate.

  Valorile sunt prevăzute în anexa nr.6 din legea 211/2011

  Se aplică persoanelor juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de construcție/desființare, pe baza hotărârilor autoritățiilor publicce locale.