Hotărârea nr. 34/2021

HCL 34 privind modificarea şi completarea,provizorie,pe perioada pandemiei CoVid-19,a art. 4 din Regulamentului privind eliberarea acordului Direcţiei Arhitect Sef în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere şi a comerţului promoţional în zona centrala a municipiului Târgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 135 din 26 martie 2009

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 34 din 8 februarie 2021

privind modificarea și completarea, provizorie, pe perioada pandemiei CoVid-19, a art. 4 din Regulamentului privind eliberarea acordului Direcției Arhitect Sef în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere și a comerțului promoțional în zona centrala a municipiului Târgu Mureș aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local Municipal nr. 135 din 26 martie 2009

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare a Grupului UDMR din Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș privind modificarea și completarea, provizorie, pe perioada pandemiei CoVid-19, a art. 4 din Regulamentului privind eliberarea acordului Direcției Arhitect Sef în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere și a comerțului promoțional în zona centrala a municipiului Târgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 135 din 26 martie 2009

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și prevederile art. 1 , art. 2, prevederile art. 35, alin. (1) din anexa nr. 1 și art. 36, alin. (2) din anexa nr. 1, din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea, provizorie, pe perioada pandemiei CoVid-19, a art. 4 din Regulamentul privind eliberarea acordului Direcției Arhitect Sef în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere și a comerțului promoțional în zona centrala a municipiului Târgu Mureș conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 135 din 26.03.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Arhitect șef.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției arhitect șef

 • - Grupului UDMR din Consiliu Local al Municipiului Târgu Mureș

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru)

 • 1. Se modifică, provizoriu, pe perioada pandemiei CoVid-19, Art. 4 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) și vor avea următorul cuprins :

 • - Art. 4 alin. (1) Se modifică și va avea următorul cuprins :

Este permisă doar așezarea de mese, scaune, umbrele cu una sau mai multe picioare -de tip prefabricat, umbrele tip cort fără închideri laterale - de tip prefabricat, corpuri de iluminat și sisteme mobile de încălzire sau răcire.

 • - Art. 4 alin. (5) Se modifică și va avea următorul cuprins :

Este interzisă așezarea covoarelor, a altor asemenea elemente suport din materiale plastice și a podestelor pentru așezarea mobilierului pentru spatiile de amplasament cu panta mai mica de 6%. Pentru spațiile în panta mai mare de 6% este permisă realizarea podestelor din elemente modulare, ușor demontabile, pe structura din lemn de esență tare sau materiale composite durabile, cu suprafețe antiderapante, pentru asigurarea planeitatii suprafeței ocupate.

 • - Art. 4 alin. (6) Se modifică și va avea următorul cuprins :

Este interzisă amplasarea de folii.

 • - Art. 4 alin. (7) Se modifică și va avea următorul cuprins :

Împrejmuirea teraselor sezoniere nu este recomandata. În cazul în care se dorește, aceasta se poate face numai prin panouri transparente mobile cu înălțime maximă de 2,20 m sau prin jardiniere confecționate din materiale unitare cu celelalte elemente de mobilier propus. Înălțimea jardinierelor propriu-zise nu va depăși 0,50 m și 1,20 m cu tot cu vegetație.

 • - Art. 4 alin. (8) Se modifică și va avea următorul cuprins :

Sunt acceptate amplasarea de umbrele cu picior sau picioare de tip central sau excentric sau de umbrele de tip cort prefabricat fără închideri laterale având înălțimea maximă de 3,00 m.

Materialul de acoperire va fi monocrom, din pânză (eventual impermeabil)

Sigla eventualilor sponsori, a numelui localului respectiv sau a altor însemne și denumiri nu va depăși 10% din suprafața totală desfășurată a unei umbrele sau a cortului.

 • - Art. 4 alin. (9) Se modifică și va avea următorul cuprins :

Umbrelele pot acoperi integral sau parțial suprafața folosită pentru fiecare terasă, fără a depăși limitele zonei aferente terasei. În afara programului de funcționare umbrelele vor fi închise și mobilierul depozitat grupat, în caz contrar societatea comercială care gestionează terasa asumându-și responsabilitatea pentru situația generată de deplasarea lor datorită condițiilor meteorologice neprielnice.

 • 2. Se completează, provizoriu, pe perioada pandemiei CoVid-19, Art. 4 cu două noi alineate, alin. (13) și alin. (14) care vor avea următorul cuprins :

 • - Art. 4 alin. (13) Este permisa amplasarea de corpuri de iluminat mobile, cu lumina unitara, ambientală în cromatică albă sau galbenă cu temperatura luminii încadrate între 2700K până la 5000K având fluxul luminos de maxim 1000 Lm.

 • - Art. 4 alin. (14) Sistemele de încălzire sau răcire pot fi amplasate pe suprafața ocupată de terasă. Este interzisă direcționarea sistemelor de încălzire sau răcire în afara perimetrului ocupat de terasă. Sunt interzise corpuri de încălzire cu foc deschis.