Hotărârea nr. 33/2021

HCL 33 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului care ocupă funcţii publice şi posturi de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ,Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş şi din serviciile publice

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 33

din 28 ianuarie 2021

pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului care ocupă funcții publice și posturi de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș și din serviciile publice

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 6957 din 28.01.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului care ocupă funcții publice și posturi de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș și din serviciile publice,

Luând în considerare dispozițiile art. I, alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

În conformitate cu prevederile art.11, alin.(1) - (4) coroborate cu cele ale art.38, alin.(3), lit. „e” și „f” din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională,

În temeiul prevederilor art.129 alin.14, respectiv cele ale art. 196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Prin derogare de la dispozițiile din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.298/23.11.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor art.2 din H.C.L. nr. 223/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și posturile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târgu Mureș și din serviciile publice, în anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, salariile lunare corespunzătoare salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale prevăzute în Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.298/23.11.2017 și nr.356/19.12.2017, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2020.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică -Serviciul Salarizare și Resurse Umane și Direcția economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice și Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică - Serviciul Salarizare și Resurse Umane, precum și Serviciilor publice.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru)