Hotărârea nr. 32/2021

HCL 32 privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 191 din 18.05.2017,referitoare la asocierea dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L.,precum și toate actele premergătoare și subsecvente cu punerea situației anterioare a părților

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 32 din 28 ianuarie 2021

privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 191 din 18.05.2017, referitoare la asocierea dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L., precum și toate actele premergătoare și subsecvente cu punerea situației anterioare a părților

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 6.736/643 din 28.01.2021, inițiat de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, a proiectului de hotărâre privind încetarea asocierii dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L.încuviințate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 18.05.2017, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere amendamentele formulate în Plenul Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 28 ianuarie 2021,

În temeiul art. 24 din Contractul de societate simplă nr. 11.980/42.286/01.08.2017 a asociatului prim - Municipiul Târgu Mureș și nr. 14/01.08.2017 al asociatului second - S.C. Administrație și Turism S.R.L., art. 1930 alin. (1) lit. ”b” Cod civil,

În baza art. 129 alin. (1), (2) lit. ”c” și ”d”, și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191 din 18.05.2017 referitoare la asocierea dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L. precum și toate actele premergătoare și subsecvente cu punerea situației anterioare a părților.

Art. 2. Se aprobă încetarea contractului de asociere dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L.

Art. 3. Dreptul de folosință asupra bunurilor imobile, activelor corporale, obiectelor de inventar care au fost necesare bunei desfășurări a asocierii revine Municipiului Târgu Mureș.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul public de utilități municipale, Direcția economică, Direcția juridică, contencios administrativ și administrație publică locală, Serviciul audit public intern și S.C. Administrație și Turism S.R.L.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Instituției Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • - Serviciul public de utilități municipale;

  • - Direcția economică;

  • - Direcția juridică, contencios administrativ și administrație publică locală,

  • - Serviciul audit public intern;

  • - S.C. Administrație și Turism S.R.L.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri)