Hotărârea nr. 31/2021

HCL 31 privind desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş cu apărarea intereselor Consiliului local - în calitatea sa de persoană vătămată în cadrul dosarului nr.174/P/2015,aflat în instrumentarea DNA - Serviciul teritorial Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 31 din 28 ianuarie 2021

privind desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș cu apărarea intereselor Consiliului local - în calitatea sa de persoană vătămată în cadrul dosarului nr.174/P/2015, aflat în instrumentarea DNA - Serviciul teritorial Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 6739 din 28.01.2021, inițiată de Primar prin Direcția Școli, privind desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș cu apărarea intereselor Consiliului local - în calitate de persoana vătămată în cadrul dosarului nr.174/P/2015, aflat în instrumentarea DNA-Serviciul Teritorial Târgu Mureș,

Luând în considerare propunerea făcută în plenul ședinței Consiliului local,

Având în vedere prevederile art. 106 și art.109 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 33 Cod procedură penală, art.129, alin.1, alin.14, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se desemnează cu apărarea intereselor Consiliului local - în calitatea sa de persoană vătămată, în cadrul dosarului penal nr.174/P/2015, aflat pe rolul DNA - Serviciul Teritorial Târgu Mureș:

Dl. consilier PAPUC SERGIU-VASILE.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată la art. 1.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru)