Hotărârea nr. 30/2021

HCL 30 privind prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020,în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 30

din 28 ianuarie 2021

privind prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 3790 din 18.01.2021 inițiat de dl. Primar prin Direcția impozite și taxe privind prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș c) necesitatea adoptării în regim de urgență a proiectului de hotărâre având în vedere

termenul scurt până la care se poate prelungi procedura de acordare a facilităților;

În conformitate cu prevederile :

  • art. XVII din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, coroborat cu prevederile art.VIII - XXII din Capitolul II al ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, în forma modificată și completată prin art. XX, art. XXIV lin. (2), alin. (3) și alin. (4) ale Ordonanței de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

  • Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 87 alin. (3), art. 129 alin.(1), alin. (4) lit. ”c”, alin. (14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Art. 2. Sunt considerate obligații bugetare principale restante, în conformitate cu Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 200/2020 și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.

Art. 3. Debitorii care au depus notificarea potrivit pct. 3 alin. (1) din Anexa la HCL 200/2020 și nu au depus cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, iar organul fiscal nu a emis decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii în perioada 16 decembrie 2020 și 31 decembrie 2020, în conformitate cu Procedura aprobată prin HCL nr. 200/2020, pot depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 martie 2021 inclusiv.

Art. 4. Debitorii care au depus notificarea potrivit pct. 3 alin. (1) din Anexa la HCL 200/2020 și nu au depus cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, iar organul fiscal a emis decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii în perioada 16 decembrie 2020 și 31 decembrie 2020, în conformitate cu Procedura aprobată prin HCL 200/2020, pot depune o nouă notificare și, respectiv, cerere de anulare a accesoriilor.

Art. 5. Debitorii care au notificat organul fiscal potrivit potrivit pct. 3 alin. (1) din Anexa la HCL 200/2020 și au depus cererea de anulare a accesoriilor în perioada 16 decembrie 2020 și 31 decembrie 2020, pentru care organul fiscal nu a emis decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, în conformitate cu Procedura aprobată prin HCL 200/2020, își pot retrage cererea de anulare a accesoriilor, devenind aplicabile prevederile art. 3

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcțiile de specialitate care gestionează obligații bugetare.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 1 abținere)