Hotărârea nr. 29/2021

HCL 29 privind radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al Primei Asociaţiuni a agricultorilor şi Reuniunea Funebrală din Tg. Mureş şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 390 mp situat pe str. Livezeni,nr. 69

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 29

din 28 ianuarie 2021

privind radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al Primei Asociațiuni a agricultorilor și Reuniunea Funebrală din Tg. Mureș și atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 390 mp situat pe str. Livezeni, nr. 69

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 3080/297/14.01.2021, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al Primei Asociațiuni a agricultorilor și Reuniunea Funebrală din Tg. Mureș și atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 390 mp situat pe str. Livezeni, nr. 69,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Art. 41, alin. (5A2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al Primei Asociațiuni a agricultorilor și Reuniunea Funebrală din Tg. Mureș și atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 390 mp situat pe str. Livezeni, nr. 69.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru)