Hotărârea nr. 28/2021

HCL 28 – privind trecerea unui teren în suprafaţă de 178 mp din Târgu Mureş,str.Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 28 din 28 ianuarie 2021

privind trecerea unui teren în suprafață de 178 mp din Târgu Mureș, str.Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la SC. MACO CONSTRUCT SRL.

Consiliul local municipal Târgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

  • a) Referatul de aprobare nr. 2594/240/12.01.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, a proiectului de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 178 mp din Târgu Mureș str.Vasile Săbădeanu f.nr în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la SC. MACO CONSTRUCT SRL,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. 5, ale art. 129 alin 2, lit.(c), ale art. 139 alin 1 și alin. 3 lit (g), art.196,alin.(1), lit.a) ale art 243, alin(1), lit.(a) si ale art. 361 alin.(2) si (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

  • Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureș, terenul în suprafață de 178 mp, înscris în C.F. nr. 141182 Tîrgu Mureș, nr. cad. 141182, situat în Târgu Mureș, str. Vasile Săbădeanu f.n., conform declarației de autentificare nr.981 din 09.09.2020 a proprietarilor SC. MACO CONSTRUCT SRL.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public și S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 1 abținere)