Hotărârea nr. 27/2021

HCL 27 privind modificarea și completarea art. 12 alin. (2) din Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 27 din 28 ianuarie 2021

privind modificarea și completarea art. 12 alin. (2) din Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr.75 din 18.01.2021 inițiat de Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș privind modificarea și completarea art. 12 alin. (2) din Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș;

  • b) Raportul Direcției juridice nr. 5101/21.01.2021;

  • c) Raportul Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale nr. 4498/20.01.2021;

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând în considerare Procesul - verbal din cadrul ședinței Comitetului Director al Clubului sportiv Municipal Târgu Mureș, din data de 13.01.2021,

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, ale O.U.G. nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,

In temeiul prevederilor art. 127, art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. 12 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, astfel:

  • 1. Art. 12 alin. (2) se modifică și se completează, în sensul introducerii unei noi litere, litera "m", care va avea următorul conținut:

"Încheierea contractelor de activitate sportivă la nivelul Clubului, să fie adusă, în prealabil, la cunoștința Comitetului Director și să primească avizul acestuia, prin ședințe operative statutare".

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

  • - Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș

  • - Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă)