Hotărârea nr. 26/2021

HCL 26 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 26

din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând act de referatul de aprobare nr. 154/07.01.2021 inițiat de Primar prin Direcția Poliția Locală Târgu Mureș, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei locale de ordine publică;

Văzând raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;

Având în vedere prevederile art. 28 și art. 29 din Legea nr. 155/2010 (Legea poliției locale), republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de H.C.L. nr.222 din 03 decembrie 2020, privind constituirea Comisiei locale de ordine publică;

Luând în considerare prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

În temeiul art.129 alin (1) și alin.(2) lit.a), alin.(7), lit.g., art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei locale de ordine publică.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Târgu Mureș, Secretarul general al municipiului Târgu Mureș, directorul executiv al Direcției Poliția Locală, precum și șeful Poliției municipiului Târgu Mureș.

Art.3. În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.(c) și ale art.255 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art.3, alin.(1) din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • - Soos Zoltân

 • - Deaconescu Ciprian

 • - Matiș Raul Dacian

 • - Soos Erika

 • - Venczi Vidor Jânos

 • - Pâpai Lâszlo Zsolt

 • - Gyorgy Alexandru


 • - Primarul municipiului Târgu Mureș - președinte;

 • -șeful Poliției municipiului Târgu Mureș-membru;

-Direcția poliția locală Târgu Mureș -membru;

-Secretarul general al municipiului Târgu Mureș-membru;

 • - consilier local-membru;

 • - consilier local-membru;

 • - consilier local-membru.

Art. 5. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri)

Anexa 1 la HCL nr.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor art.28 și art.29 din Legea nr.155/2010 ( Legea poliției locale), cu modificările și completările ulterioare ;

Art.2.Comisia locală de ordine publică este constituită din : primar, șeful structurii teritoriale a Poliției Române, șeful Poliției locale, secretarul unității administrativ-teritoriale și 3 consilieri locali.

Art.3. Ședințele comisiei locale de ordine publică sunt conduse de primar.

Art.4. Comisia locală de ordine publică se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Primarului Municipiului Târgu Mureș sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

CAPITOLUL II

ATRIBUȚIILE COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ.

Art.5. Comisia locală de ordine publică are următoarele atribuții:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și

al siguranței publice la nivelul unității administrative-teritoriale;

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare si funcționare al poliției locale;

 • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al unității   administrativ -

teritoriale, pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul unității administrativ-teritoriale și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 • e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale;

 • f) prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al unității administrative-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să prevină faptele care afectează climatul social .

CAPITOLUL III

DISPOZITII FINALE

Art.6 Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târgu Mureș, nominalizate prin Dispoziția Primarului .