Hotărârea nr. 25/2021

HCL 25 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale,str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC " MACO CONSTRUCT" SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 25

din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea documentației de urbanism „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale, str. Budiului fnr.

cu regulamentul local de urbanism aferent Inițiator: SC " MACO CONSTRUCT" SRL

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 264 din 14.01.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef’

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 02/04.01.2021

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2*), alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L.nr. 329/28.11.2019 privind aprobare "P.U.G.-Municipiul Târgu Mureș",

  • Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale, str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru terenurile cu suprafața totală de teren de 4300mp, situate în extravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Budiului fnr., înscrise în cărțile funciare: evidențiate în cărțile funciare nr. 130851- Târgu Mureș, nr. cad. 130851(teren cu suprafața de 400mp), nr. 140489- Târgu Mureș, nr. cad. 140489(teren cu suprafața de 1200mp); nr. 132815- Târgu Mureș, nr. cad. 132815(teren cu suprafața de 2700mp), aflate în proprietatea beneficiarului “Maco Construct”SRL, în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 616/2019-2020 elaborat de SC"Arhitecton"SRL- arhitect urbanist Kovacs Angela, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele și acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei studiate prin P.U.Z., respectiv UTR "L2"- zona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri cu "L2a"- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități, a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie și a respectării prevederilor H.C.L. nr. 241/2019 privind dimensionarea locurilor de parcare.

Pentru emiterea autorizațiilor de construire în vederea edificării locuințelor, proprietarul imobilelor reglementate prin P.U.Z. va obține avizul D.J.C. Mureș și va depune anticipat o declarație pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarația ce se va depune la dosar, proprietarii își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

Art.3.Se modifică limita intravilanului existent conform planșă A2.1 aferentă P.U.Z. privind reglementări urbanistice și se majorează cu suprafața de teren de 4300mp.

Art.4.Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max 5ani de la data aprobării.

Art.5.Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art.6.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef, Administrația Domeniului Public, Direcția Tehnică, Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol, Direcția Impozite și Taxe Locale.

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru)