Hotărârea nr. 24/2021

HCL 24 – privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 24 din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 2.261 din 12.01.2021 inițiat de Primar prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2021,

  • b) Rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • > Art. 59 al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c“, alin. (6), lit. „a“ și „b“, art. 196, alin. (1), lit. „a“, art. 243, alin. (1), lit. „a“ și art. 307, alin.(1) și alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rapoartele de evaluare a terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2021, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției economice,

  • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

  • - Direcției Arhitect Șef.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru)