Hotărârea nr. 23/2021

HCL 23 privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Avram Iancu,asupra imobilului situat în Târgu Mureş,str. B-dul 1848,nr.9 înscris în Cf nr.90387/N ( A+ 30) corp C1,nr. top.3843/1/2 şi trecerea imobilului respectiv în administrarea Şcolii Gimnaziale Dr. Bernády György din Târgu Mureş,pe o perioadă de 10 ani

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 23 din 28 ianuarie 2021

privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Avram Iancu, asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. B-dul 1848, nr.9 înscris în Cf nr.90387/N ( A+ 30) corp C1, nr. top.3843/1/2 și trecerea imobilului respectiv în administrarea Școlii

Gimnaziale Dr. Bernady Gyorgy din Târgu Mureș, pe o perioadă de 10 ani.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 543 din 05.01.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, privitor la retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Avram lancu, asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. B-dul 1848, nr. 9 înscris în Cf nr.90387/N (A+ 30) corp C1, nr. top.3843/1/2 și trecerea imobilului respectiv în administrarea Școlii Gimnaziale Dr. Bernady Gyorgy din Târgu Mureș.

Având în vedere prevederile art. 108 alin.(1) lit. „a“ din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin. (2) lit. „c” ,alin. (6) lit. „a“, respectiv alin.(7) lit. „a“, art.139 alin.(1), art. 293, art.297 alin.(1) lit. „a“, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.867, 869, 874 din Cod civil,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se retrage dreptul de administrare a Liceului Tehnologic Avram Iancu, asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. B-dul 1848, nr.9 înscris în Cf nr.90387/N ( A+ 30) corp C1, nr. top.3843/1/2.

Art. 2. Se acordă dreptul de administrare asupra imobilului de mai sus, în favoarea Școlii Gimnaziale „Dr. Bernady Gyorgy“ pe o perioadă de 10 ani.

Art. 3. Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.1 se va face pe bază de protocol încheiat între Autoritatea Publică Locală și Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy“, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Școli,

  • - Liceului Tehnologic Avram Iancu,

  • - Școlii Gimnaziale „Dr. Bernady Gyorgy“.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri)