Hotărârea nr. 22/2021

HCL 22 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Narciselor,nr. 14,ap. 1,către d-nul Szabó Zoltán și d-na Kovács Agneta

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 22 din 28 ianuarie 2021

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, str. Narciselor, nr. 14, ap. 1, către d-nul Szabo Zoltan și d-na Kovacs Agneta

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. 77.366 din 28.12.2020, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 mp situat pe str. Narciselor, nr. 14, ap. 1, către d-nul Szabo Zoltan și d-na Kovacs Agneta,

  • b) Nota internă nr. 66.873 din 26.11.2020 a Serviciului Public Administrația Domeniului Public, c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • > Art. 36, alin. (1) al Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Art. 15, lit. „e“ și art. 17 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Art. 59 al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c“, alin. (6), lit. „a“ și „b“, art. 196, alin. (1), lit. „a“, art. 243, alin. (1), lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 de mp, situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, situat pe str. Narciselor, nr. 14, ap. 1, identificat în CF nr. 120195, nr. top 1039/1/1/2, pe o perioadă de 25 de ani, către d-nul Szabo Zoltan și d-na Kovacs Agneta, în vederea amenajării unui acces separat dinspre stradă la cabinetul medical existent, conform documentației care stă la baza aprobării prezentului contract de concesiune și a avizelor compartimentelor de specialitate.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Raportului de evaluare aprobat prin HCL nr. 26/27.02.2020, pentru suprafața de teren de 8,50 mp este de 108 Euro/an.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări,

  • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

  • - Arhitectului Șef,

  • - d-lui Szabo Zoltan și d-nei Kovacs Agneta, prin Serviciul Relații cu Consilierii.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru)