Hotărârea nr. 21/2021

HCL 21 privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 21

din 28 ianuarie 2021

privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 706/36 din 06.01.2021, inițiat de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, pe anul 2020,

Luând în considerarea Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 49 și art. 82 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 5 din 06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, a Hotărârii Guvernului 1.100/17.12.2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, publicată în M.O. nr. 1.256 din 18 decembrie 2020 precum și Situația privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2020, emisă de către Direcția generală a finanțelor publice Brașov - Activitatea de trezorerie și contabilitate publică Mureș, înregistrată sub numărul 76.147/5.003/21 decembrie 2020,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 privind modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform Anexei nr. A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Tuturor direcțiilor/serviciilor publice/unităților subordonate.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru)


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

HOTĂRÂREA nr. 21

din 28 ianuarie 2021

privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 706/36 din 06.01.2021, inițiat de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, pe anul 2020,

Luând în considerarea Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 49 și art. 82 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 5 din 06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, a Hotărârii Guvernului 1.100/17.12.2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, publicată în M.O. nr. 1.256 din 18 decembrie 2020 precum și Situația privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2020, emisă de către Direcția generală a finanțelor publice Brașov - Activitatea de trezorerie și contabilitate publică Mureș, înregistrată sub numărul 76.147/5.003/21 decembrie 2020,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

Art 1. Se aprobă rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 privind modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform Anexei nr. A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 3. în conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Tuturor direcțiilor/serviciilor publice/unităților subordonate.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Mărton

Contrasemnează

Secretar General al Mdnidipiului Târgu Mureș, Soos Erika .

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru)

ROMÂNIA                      [ANEXĂ LA HOT. Nr 2( ~^T]

JUDEȚUL MUREȘ                        ---- --------

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 7i/’-P din M             2020

privind modificarea bugetului

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020

Primarul Municipiului Târgu Mureș,

Văzând Referatul nr. 76.239/5.018 din 21.12.2020 emis de către Direcția Economică privind modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale-Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020,

Ținând seama de prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată, a Legii nr. 5 din 06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, a Hotărârii Guvernului 1.100/17.12.2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, publicată în M.O. nr. 1.256 din 18 decembrie 2020 precum și Situația privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2020, emisă de către Direcția generală a finanțelor publice Brașov -Activitatea de trezorerie și contabilitate publică Mureș, înregistrată sub numărul 76.147/5.003/21 decembrie 2020,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. ”b”, art. 197 și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se aprobă modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, 1/SF, 1/SD, 2, 2/1,2/2, 3 și 4.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Direcția Economică.

Art. 3. în conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză ae legalitate

Secretar General aHyhinicipiului Târgu Mureș, Sods

P RȚ^Âk'.’

1
Instituția: Municipiul Tg-MuresANEXA NR. 1


DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI

ARTICOLE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugctar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

TOTAL VENITURI

000102

494,408,077

2,645,000

497,053,077

0

0

0

2

VENITURI PROPRII

4902

347,660,429

0

347,660,429

0

0

0

3

I. VENITURI CURENTE

0002

382,493,877

2,645,000

385,138,877

0

0

0

4

A. VENITURI FISCALE

0003

336,446,778

2,645,000

339,091,778

0

0

0

5

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

194,193,546

0

194,193,546

0

0

0

6

A LL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURI

0005

41,200

0

41,200

0

0

0

7

Impozit pe profit

0102

41,200

0

41,200

0

0

0

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

41,200

0

41,200

o’

0

6

9

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZIC

0006

194,152,346

0

194,152,346

0

0

0

10

Impozit pe venit

0302

550,346

0

550,346

0

0

0

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346

0

550,346

0

0

0

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

14

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74,092,961

0

74,092,961

0

0

0

15

Impozite si taxe pe proprietate

0702

74,092,961

0

74,092,961

0

0

0

16

Impozit pe clădiri

070201

60,498,205

0

60,498,205

0

0

0

17

Impozit pe clădiri persoane fizice

07020101

12,897,754

0

12,897,754

0

0

0

18

impozit pe clădiri persoane juridice

07020102

47,600,451

0

47,600,451

0

0

0

19

Impozit pe terenuri

070202

8,511,548

0

8,511,548

0

0

0

20

Impozit pe terenuri persoane fizice

07020201

4,686,875

0

4,686,875

0

0

0

21

Impozit pe terenuri persoane juridice

07020202

3,732,511

0

3,732,511

0

0

0

22

Impozit pe teren extravilan

07020203

92J62

0

92,162

0

0

0

23

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

4,283,697

0

4,283,697

0

0

0

24

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

799,511

0

799,511

0

6

0

25

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68,084,568

2,645,000

70,729,568

0

0

0

26

Sume defalcate din TVA

1102

34,875,000

2,645,000

37,520,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata penttu finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

110202

28,624,000

0

28,624,000

0

0

0

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

4,278,000

2,645,000

6,923,000

0

0

0

29

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentiu finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

110209

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

Nn

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

[ *!«««* jrcclific»t . î 2020 r tcr«nr' bugetar^ Credit de angajament)

■iutgajamem multianuale pe 2020

/i^cnie credite de angajament

Credite de -angajament multianuale rectificat pe 2020

30

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

1,253

0

1,253

0

0

0

31

Taxe hoteliere

120207

1,253

0

1,253

0

0

0

32

Taxe pe servicii specifice

1502

2,709,797

0

2,709,797

0

0

0

33

Impozit pe spectacole

150201

193,397

0

193,397

0

0

0

34

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400

0

2,516,400

0

0

0

35

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

30,498,518

0

30,498,518

0

0

0

36

Taxa asupra mijloacelor de transport

160202

24,548,374

0

24,548,374

0

0

0

37

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16020201

13,556,659

0

13,556,659

0

0

0

38

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16020202

10,991,715

0

10,991,715

0

0

0

39

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționate

160203

5,291,438

0

5,291,438

0

0

0

40

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarc de activitati

160250

658,706

0

658,706

0

0

0

41

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

75,703

0

75,703

0

0

0

42

Alte impozite si taxe fiscale

1802

75,703

0

75,703

0

0

0

43

Alte impozite si taxe

180250

75,703

0

75,703

0

0

0

44

C, VENITURI NEFISCALE

0012

46,047,099

0

46,047,099

0

0

0

45

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

9,065,123

0

9,065,123

0

0

0

46

Venituri din proprietate

3002

9,065,123

0

9,065,123

0

0

0

47

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene si focale

300201

1,844,565

0

1,844,565

0

0

0

48,

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

4,730,106

0

4,730,106

0

0

0

49

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30020530

4,730,106

0

4,730,106

0

0

0

50

Venituri din dividende

300208

871,102

0

871,102

0

0

0

51

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

52

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

865,587

0

865,587

0

0

0

53

Alte venituri din proprietate

300250

1,619,350

0

1,619,350

0

0

0

54

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

36,981,976

0

36,981,976

0

0

0

55

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

3302

21,461,100

0

21,461,100

0

0

0

56

Venituri din prestări de servicii

330208

4,831,063

0

4,831,063

0

0

0

57

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

330210

275,427

0

275,427

0

0

0

58

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

330213

562,196

0

562,196

0

0

0

59

Venituri din recuperarea cheltuielile! de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

190,000

0

190,000

0

0

0

60

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

15,602,414

0

15,602,414

0

0

0

61

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

393,490

0

393,490

0

0

0

62

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548

0

147,548

0

0

0

63

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

245,942

0

245,942

0

0

0

64

Amenzi, penalitati si confiscări

3502

12,376,000

0

12,376,000

0

0

0

65

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

6,395,201

0

6,395,201

0

0

0

66

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

6,395,201

0

6,395,201

0

0

0

f Secretarul Municipiului Wșu Mureș

W £       Y J f

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar* Credit de angajament)

luihfcnte-"

Buget rectificat

wwâC

bugetar= Credit de angajament)

multianuale pe 2020

Influente niwdlfiFdc angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

67

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea eu întindere a declarației de impozite si laxe

350202

13,979

0

13,979

0

0

0

68

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

5,966,820

0

5,966,820

0

0

0

69

Diverse venituri

3602

2,751,386

0

2,751,386

0

0

0

70

Vărs a minte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

71

Taxe speciale

360206

921,886

0

921,886

6

0

0

72

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

360231

341,490

0

341,490

0

0

0

73

Alte venituri

360250

206,100

0

206,100

0

0

0

74

Vărsăminte din secțiunea de funcționate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-13,808,636

0

-13,808,636

0

0

0

75

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

13.808,636

0

13,808,636

0

0

0

76

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

41,552

0

41,552

0

0

0

77

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

41,552

0

41,552

0

0

0

78

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

6,552

0

6,552

0

0

0

79

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

390207

35,000

0

35,000

0

0

0

80

IV. SUBVENȚII

0017

111,872,648

0

111,872,648

0

0

0

81

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

29,347,121

0

29,347,121

0

0

0

82

Subvenții de la bugetul de stat

4202

29,080,129

0

29,080,129

0

0

0

83

A. De capital

0019

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

84

Subvenții pt reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

85

B. Curente

0020

25,130,607

0

25,130,607

0

0

0

86

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

7,535,478

0

7,535,478

0

0

0

87

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

8,516,000

0

8,516,000

0

0

0

88

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nctambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,410,559

0

7,410,559

0

0

0

89

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

175,000

0

175,000

0

0

0

90

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de funcționare

42027901

91,500

0

91,500

0

0

0

91

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42027902

83.500

0

83,500

0

0

0

92

Subvenții de Ia bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

1,493,570

0

1,493,570

0

0

0

93

Subvenții de la alte administratii

4302

266,992

0

266,992

0

0

0

94

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul /programului național de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

95

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

430241

106,992

0

106,992

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar3 Credit de angajament)

hdli4‘W-

■ t J

Buget rectificat

bugetar* ' Credit de angajament)

Ac 2020 /

■< . h £ & A Zi

^credite |le ^ngajam^td

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

96

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod

48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+

48.02.19)

4802

82,525,527

ț.

0

82,525,527

0

0

0

97

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01,02+48.02.01.03)

480201

79,725,527

0

79,725,527

0

0

0

98

Sume primite în contul piutilor efectuate în anul curent

48020101

19,171.085

0

19,171,085

0

0

0

99

Prefinantarc

48020103

60,554,442

0

60,554,442

0

0

0

100

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

101

Prefinantarc

48020203

2,800,000

0

2,800.000

0

0

0

102

TOTAL CHELTUIELI

4902

494,408,077

2,645,000

497,053,077

558,827,870

0

558,827,870

103

CHELTUIELI CURENTE

01

441,495,730

2,645,000

444,140,730

468,429,923

0

468,429,923

104

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

108,021,398

0

108,021,398

0

0

0

105

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

174,845,458

1,525,000

176,370,458

35,081,535

0

35,081,535

106

TITLUL III DOBÂNZI

30

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

107

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

108

TITLUL IV SUBVENȚII

40

29,430,000

820,000

30,250,000

0

0

0

109

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

29,430,000

820,000

30,250,000

0

0

0

110

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

261,411

0

261,411

0

0

0

111

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

5004

261,411

0

261,411

0

0

0

112

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

113

Transferuri curente

5101

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

114

Transferuri către instituții publice

510101

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

115

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

116

A. Transferuri interne.

5501

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

117

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

550163

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

118

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

19,550,034

0

19,550,034

0

0

0

119

Ajutoare sociale

5702

19,550,034

0

19,550,034

0

0

0

120

Ajutoare sociale in numerar

570201

18,939,034

0

18,939,034

0

0

0

121

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

122

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

570203

11,000

0

11,000

0

0

0

123

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

80,799,782

0

80,799,782

433,348,388

0

433,348,388

124

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

77,600,436

0

77,600,436

429,754,192

0

429,754,192

125

Finanțarea naționala

580101

18,125,619

0

18,125,619

65,054,968

0

65,054,968

126

Finanțarea externa nerambursabila

580102

42,720,175

0

42,720,175

293,211,275

0

293,211,275

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar3 Credit de angajament)

j Se

Inllinji le

rectifient 2020 V

(Credit

angajament)

f Grvdlțdde / angaja yjcnjț

HIpiWORg

bitlnent^ '‘Codite de i/iigujiiinent

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

127

Cheltuieli neeligibile

580103

16,754,642

0

16,754,642

71,487,949

0

71,487,949

128

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02,03)

5802

3,199,346

0

3,199,346

3,594,196

0

3,594,196

129

Finanțarea naționala

580201

359,901

0

359,901

539,133

0

539,133

130

Finanțare externa nerambursabila

580202

2,839,445

0

2,839,445

3,055,063

0

3,055,063

131

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

17,357,542

0

17,357,542

0

0

0

132

Burse

5901

6,253,086

0

6,253,086

0

0

0

133

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

134

Asociatii si fundatii

5911

5,251,512

0

5,251,512

0

0

0

135

Susținerea cultelor

5912

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

136

Despăgubiri civile

5917

360,000

0

360,000

0

0

0

137

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

138

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

670,000

0

670,000

0

0

0

139

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

36,062,033

0

36,062,033

90,397,947

0

90,397,947

140

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

36,012,033

0

36,012,033

90,397,947

0

90,397,947

141

Active fixe

7101

36,012,033

0

36,012,033

90,397,947

0

90,397,947

142

Construcții

710101

28,541,720

0

28,541,720

48,706,377

0

48,706,377

143

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

3,042,734

0

3,042,734

38,645,000

0

38,645,000

144

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

1,363,150

0

1,363,150

1,753,170

0

1,753,170

145

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

3,064,429

0

3,064,429

1,293,400

0

1,293,400

146

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

72

50,000

0

50,000

0

0

0

147

Active financiare

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

148

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

149

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

17,798,500

0

17,798,500

0

0

150

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

151

Rambursări de credite interne

8102

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

152

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-948,186

0

-948,186

0

0

0

153

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-763,157

0

-763,157

0

0

0

154

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029

0

-185,029

0

0

0

155

Autoritati publice si acțiuni externe

5102

45,806,694

0

45,806,694

10,077,596

0

10,077,596

156

CHELTUIELI CURENTE

01

45,799,079

0

45,799,079

9,719,196

0

9,719,196

157

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34,574,804

0

34,574,804

0

0

0

158

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,344,929

0

10,344,929

6,125,000

0

6,125,000

159

Reparatii curente

2002

90,000

0

90,000

110,000

0

110,000

160

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 Ia

58.05+58.11+58,12+58.16)

58

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat . 2020 Sectarul k bugetar^ Credit de angajament)

uw’feim nHdWQuJwnr v        f

sțm;

influente-

rwiâ&iuncnt

Credite de ■^angajament ^mllinnunle ț rectificat | pe 2020

161

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0

d

Mfe;

$

Re ................0

0

162

Finanțarea externa nerambursabila

580101

0

0

0

0

0

0

163

Finanțarea externa nerambursabila

580102

0

0

0

0

0

0

164

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

165

Finanțarea naționala

580201

59,901

0

59,901

539,133

0

539.133

166

Finanțare externa nerambursabila

580202

339,445

0

339,445

3,055,063

0

3,055,063

167

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

480,000

d

480,000

0

0

0

168

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

480,000

0

480,000

0

0

0

169

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

683,799

0

683,799

358,400

0

358,400

170

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

683,799

0

683,799

358,400

0

358,400

171

Active fixe

7101

683,799

0

683,799

358,400

0

358,400

172

Construcții

710101

444,312

0

444,312

0

0

0

173

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

107,750

0

107,750

100,000

0

100,000

174

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

65,510

0

65,510

0

0

0

175

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

66.227

0

66,227

258,400

0

258,400

176

Plăți efectuate în anii prccedenți și recuperate în anul curent

8501

-676,184

0

-676,184

0

0

0

177

Plăți efectuate în anii prccedenți 5' recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-676,184

0

-676,184

0

0

0

178

Autoritati executive si legislative

510201

45,806,694

0

45,806,694

10,077,596

0

10,077,596

179

Autoritati executive

51020103

45,806,694

0

45,806,694

10,077,596

0

10,077,596

180

Alte servicii publice generale

5402

4,362,506

0

4,362,506

89,500

0

89,500

181

CHELTUIELI CURENTE

01

4,348,226

0

4,348,226

89,500

0

89,500

182

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,518,228

0

3,518,228

0

0

0

183

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

568,587

0

568,587

89,500

0

89,500

184

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

261,411

0

261,411

0

0

0

185

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

5004

261,411

0

261,411

0

0

0

186

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,280

0

14,280

0

0

0

187

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

14,280

0

14,280

0

0

0

188

Active fixe

7101

14,280

0

14,280

0

0

0

189

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,280

0

14,280

0

0

0

190

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

540205

261,411

0

261,411

0

0

0

191

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,886,095

0

3,886,095

89,500

0

89,500

192

Alte servicii publice geneiale

540250

215.000

0

215,000

0

0

0

193

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

2,994,605

0

2,994,605

0

0

0

194

CHELTUIELI CURENTE

01

2,994,605

0

2,994,605

0

0

0

195

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

196

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

197

TITLULUI DOBÂNZI

30

2,989,605

0

2.989,605

0

0

0

198

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

199

Partea a ILa APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

16,671,748

0

16,671,748

50,000

0

50,000

200

Ordine publica si siguranța naționala

6102

16,671,748

0

16,671,748

50,000

0

50,000

Nr.

Denumire» indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget .....

î"

ț 2020

I (Credit

I bugetar» ICredU de p «HgHianwnD

Credita do| multiiumlF EStîWlt

i yrgu Mur

tereufte de

'Credite de angajament mijltianuale rectificat

.pe 2020

201

CHELTUIELI CURENTE

01

16,551,748

0

16,551,748

50,000

0

50,000

202

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15,137.370

0

15,137,370

0

0

0

203

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,394.378

0

1,394,378

50,000

0

50,000

204

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

205

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

206

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

120,000

0

120,000

0

0

0

207

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

120,000

0

120,000

0

0

0

208

Active fixe

7101

120,000

0

120,000

0

0

0

209

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

120,000

0

120,000

0

0

0

210

Ordine publica

610203

15,812,832

0

15,812,832

50,000

0

50,000

211

Politie comunitara

61020304

15,812,832

0

15,812,832

50,666

0

50,000

212

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmil ilara)

610205

858,916

0

858,916

0

0

0

213

Parte» a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

6402

151,291,090

557,000

151,848,090

57,689,819

0

57,689,819

214

Invatamant

6502

49,115,315

257,000

49,372,315

45,097,563

0

45,097,563

215

CHELTUIELI CURENTE

01

46,190,136

257,000

46,447,136

38,939,298

0

38,939,298

216

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563,703

0

563,703

0

0

0

217

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30,410,792

257,000

30,667,792

607,500

0

607,500

218

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

219

A. Transferuri interne.

5501

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

220

Finanțarea invatamantukii particular sau confesional acreditat

550163

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

221

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

1,800,454

0

1,800,454

0

0

0

222

Ajutoare sociale

5702

1,800,454

0

1,800,454

0

0

0

223

Ajutoare sociale in numerar

570201

1,189,454

0

1,189,454

0

0

0

224

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

225

Tichcte de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

570203

11,000

0

11,000

0

0

0

226

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 Ia

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

5,196,101

0

5,196,101

38,331,798

0

38,331,798

227

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.011a 58.01.03)

5801

2,396,101

0

2,396,101

38,331,798

0

38,331,798

228

Finanțarea naționala

580101

165,908

0

165,908

3,111,216

0

3,111,216

229

Finanțarea externa neratnbursabila

580102

939,523

0

939,523

17,630,093

0

17,630,093

230

Cheltuieli neeligibile

580103

1,290,670

0

1,290,670

17,590,489

0

17,590,489

231

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

232

Finanțarea naționala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

233

Finanțare externa nerambursabila

580202

2,500.000

0

2,500.000

0

0

0

234

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

6,246,086

0

6,246,086

0

0

0

235

Burse

5901

6,246,086

0

6,246,086

0

0

0

236

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,156,349

0

3,156,349

6,158,265

0

6,158,265

237

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,156,349

0

3,156,349

6,158,265

0

6,158,265

238

Active fixe

7101

3,156,349

0

3,156,349

6,158,265

0

6,158,265

239

Construcții

710101

1,319,342

0

1,319,342

6,098,265

0

6,098,265

240

Vfasini, echipamente si mijloace de transport

710102

1.035.811

0

1,035,811

60,000

0

60,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar55 Credit de angajament)

Influente

Buget .

l (Credit

Credit de ungajameidj

^1^ mnltianu^fit «/sBw

ii     w

JercdWțulc angafjwvnl

iftS i

^«țlite de Hqg^jmntNM inultiaimalc rectific#!

202(1

241

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

627,496

0

627,496

0

0

0

242

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

173,700

0

173,700

0

0

0

243

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-231,170

0

-231,170

0

0

0

244

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-231,170

0

-231,170

0

0

0

245

Plăți efectuate în anii precedenți ți recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-46,141

0

-46,141

0

0

0

246

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029

0

-185,029

0

0

0

247

Sunata te

6602

7,982,185

0

7,982,185

0

0

0

248

CHELTUIELI CURENTE

Ol

7,537,478

0

7,537,478

0

0

0

249

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,292,311

b

7,292,311

0

0

0

250

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

243,167

0

243,167

0

0

0

251

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

252

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

253

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

254

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

444,707

0

444,707

0

0

0

255

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

444,707

0

444,707

0

0

0

256

Active fixe

7101

444,707

0

444,707

0

0

0

257

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,000

0

4,000

0

0

0

258

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

440,707

0

440,707

0

0

0

259

Servicii de sanatate publica

660208

7,980,185

0

7,980,185

0

0

0

260

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

261

Alte institutiî si acțiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

262

Cultura» recreere si religie

6702

38,064,616

300,000

38,364,616

1,942,000

0

1,942,000

263

CHELTUIELI CURENTE

01

34,986,845

300,000

35,286,845

65,000

0

65,000

264

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,092,983

0

10,092,983

0

0

0

265

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,838,449

b

10,838,449

65,000

0

65,000

266

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

267

Transferuri curente

5101

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

268

Transferuri către instituții publice

510101

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

269

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

7,787,913

0

7,787,913

0

0

0

270

Asociatii si fundatii

5911

2,984,969

0

2,984,969

0

0

0

271

Susținerea cultelor

5912

1,264,256

0

1,264,256

0.

0

0

272

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

273

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

274

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

275

Active fixe

7101

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

276

Construcții

710101

2,108,900

0

2,108,900

1,732,000

0

1,732,000

277

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

892,581

0

892,581

145,000

0

145,000

278

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

85,000

0

85,000

0

0

0

279

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-8,710

0

-8,710

0

0

0

jhii I kgu Mureș

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat

2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

1 Buget hsctiffcnf j 2020 gCredil

Credit de angajament)

VUM

Creditțsdlte

pe 2020 *

ItffgTîjănwnî

Credite de nng|jameitl mult ian uate rectificai pe 2020

280

Plăți efectuate în anii precedențl și recuperate în anul curent

8501

-8,710

0

-8,710

0

0

0

281

Plăți efectuate în anii precedenți ți recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-8,710

0

-8,710

0

0

0

282

Servicii culturale

670203

5,487,516

0

5,487,516

0

0

0

283

Alte servicii culturale

67020330

5,487,516

0

5,487,516

6

0

0

284

Servicii recreative si sportive

670205

29,720,719

300,000

30,020,719

1,942,000

0

1,942,000

285

Sport

67020501

7.928,267

300,000

8,228,267

0

0

0

286

Tineret

67020502

475,343

0

475,343

0

0

0

287

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

21,317,109

0

21,317,109

1,942,000

0

1,942,000

288

Servicii religioase

670206

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

289

Alte servicii în domeniile culturii, recrcerii si religiei

670250

1,592,125

0

1,592,125

0

0

0

290

Asigurări si asistenta sociala

6802

56,128,974

0

56,128,974

10,650,256

0

10,650,256

291

CHELTUIELI CURENTE

01

55,728,538

0

55,728,538

10,650,256

0

10,650,256

292

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,725,726

0

24,725,726

0

0

0

293

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8,952,821

0

8,952,821

25,000

0

25,000

294

TITLUL IV SUBVENȚII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

295

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

296

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

17,747,580

0

17,747,580

0

0

0

297

Ajutoare sociale

5702

17,747,580

0

17,747,580

0

0

0

298

Ajutoare sociale in numerar

570201

17,747,580

0

17,747,580

0

0

0

299

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,428,868

0

1,428,868

10,625,256

0

10,625,256

300

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.011a 58.01.03)

5801

1,428,868

0

1,428,868

10,625,256

0

10,625,256

301

Finanțarea naționala

580101

80,638

0

80,638

384,089

0

384,089

302

Finanțarea externa ncrambursabila

580102

243,072

0

243,072

2,177,952

0

2,177,952

303

Cheltuieli neeiigibile

580103

i,105J58

0

1,105,158

8,063,215

0

8,063,215

304

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2,463,543

0

2,463,543

0

0

0

305

Burse

5901

7,000

0

7,000

0

0

0

306

Asociatii si fundatii

5911

2,266,543

0

2,266,543

0

0

0

307

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

190,000

0

190,000

0

0

0

308

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

425,387

0

425,387

0

0

0

309

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

425,387

0

425,387

0

0

0

310

Active fixe

7101

425,387

0

425,387

0

0

0

311

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

281,700

0

281,700

0

0

0

312

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

86,187

0

86,187

0

0

0

313

Alte active fixe (iunclusîv reparatii capitale)

710130

57,500

0

57,500

0

0

0

314

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-24,951

0

-24,951

0

0

0

315

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-24,951

0

-24,951

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit dc angajament)

Influente

Bttg^i rcetifnant

202W

(Credit bugetar* Credit de— angajament)

Credite angajament mul ii;țn 113 Ic.

pe    J

j jn

iît w urni........

Credite dc iiiigajnmenț m 11 Itinnunje - rectificați '^peÎD^O

316

Plăți efectuate în anii precedenți și recupeiate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-24,951

0

-24,951

0

0

0

317

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,174,064

0

4,174,064

0

0

0

318

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

680205

24,110,000

0

24,110,000

0

0

0

319

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

24.110.000

0

24,110,000

0

0

0

320

Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

2,780,314

0

2,780,314

0

0

0

321

Crese

680211

8,029,167

0

8,029,167

10,650,256

0

10.650,256

322

Prevenirea excluderii sociale

680215

4,543,862

0

4,543,862

0

0

0

323

Ajutor social

68021501

804,000

0

804,000

0

0

0

324

325

Cantine de ajutor social

68021502

3,739,862

0

3,739,862

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

680250

12,491,567

0

12,491,567

0

0

0

326

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

170,901,037

1,268,000

172,169,037

143,498,124

0

143,498,124

327

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

83,255,836

143,000

83,398,836

122,673,590

0

122,673,590

328

CHELTUIELI CURENTE

01

65,155,301

143,000

65,298,301

82,447,508

0

82,447,508

329

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,116,273

0

12.116,273

0

0

0

330

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30,454,681

143,000

30,597,681

5.923.931

0

5.923,93!

331

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabiie aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

22,384,347

0

22,384,347

76,523,577

0

76,523,577

332

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

22,384,347

0

22,384,347

76,523,577

0

76,523,577

333

Finanțarea naționala

580101

6,680,924

0

6,680,924

11,218,798

0

11,218,798

334

Finanțare externa nerambursabila

580102

10,839,876

0

10,839,876

54,724,512

0

54,724,512

335

Cheltuieli neeligibile

580103

4,863,547

0

4,863,547

10,580,267

0

10,580,267

336

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

337

Despăgubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

338

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18,107,706

0

18,107,706

40,226,082

0

40,226,082

339

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

18,107,706

0

18,107,706

40,226,082

0

40,226,082

340

Active fixe

7101

18,107,706

0

18,107,706

40,226,082

0

40,226,082

341

342'

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710101 '7IOIO2

15,231,095 ’ 536.612

0

0

15,231,095

536,612

37,412,912

90,000

0

0

37,412,912

90,000

343

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

583,957

0

583,957

1,753,170

0

1,753,170

344

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1.756.042

0

1.756,042

970,000

0

970,000

345

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-7,171

0

-7,171

0

0

0

346

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-7,171

0

-7,171

0

0

0

347

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-7,171

0

-7,171

0

0

0

348

Locuințe

700203

20,177,948

0

20,177,948

18,882,973

0

18,882,973

349

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

20,177,948

0

20,177,948

18,882,973

0

18,882,973

350

Iluminat public si electrificări rurale

700206

8,196,911

143,000

8,339,911

6,916,624

0

6,916,624

351

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

54,880,977

0

54,880,977

96,873,993

0

96,873,993

352

Protecția mediului

7402

87,645,201

1,125,000

88,770,201

20,824,534

0

20,824,534

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat

2020 (Credit bugetar2 Credit de angajament)

; SSCf'StSF'

Credite de angaja merit ni ti 1 iiiin unic

|pe 2020 ’

.W’-

Influente credite dt^ angaja numb

Credite de »fign/»ment

353

CHELTUIELI CURENTE

01

87,389,201

1,125,000

88,514,201

20,759,534

0

20,759,534

354

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

20

56,309,843

1,125,000

57,434,843

20,759,534

0

20,759,534

355

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58,16)

58

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

356

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

357

Finanțarea naționala

580101

8.235.717

0

8,235,717

0

0

0

358

Finanțarea externa nerambursabila

580102

15,844,055

0

15,844,055

0

0

0

359

Cheltuieli neeligibile

580103

6,939,586

0

6,939,586

0

0

0

360

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

361

Despăgubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

362

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

256,000

0

256,000

65,000

0

65,000

363

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

256,000

0

256,000

65,000

0

65,000

364

Active fixe

7101

256,000

0

256,000

65,000

0

65,000

365

Construcții

710101

1,000

0

1,000

0

0

0

366

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

255,000

0

255,000

65,000

0

65.000

367

Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

87,645,201

1,125,000

88,770,201

20,824,534

0

20,824,534

368

Salubritate

74020501

56,625,843

1,125,000

57,750,843

20,824,534

0

20,824,534

369

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

370

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7902

102,380,397

820,000

103,200,397

347,422,831

0

347,422,831

371

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

833,461

0

833,461

0

0

0

372

CHELTUIELI CURENTE

01

783,461

0

783,461

0

0

0

373

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

783,461

0

783,461

0

0

0

374

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50,000

0

50,000

0

0

0

375

TITLUL XIII ACTIVE

FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

376

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

377

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

378

Acțiuni generale economice si comerciale

800201

833,461

0

833,461

0

0

0

379

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

833,461

0

833,461

0

0

0

380

Transporturi

8402

101,546,936

820,000

102,366,936

347,422,831

0

347,422,831

381

CHELTUIELI CURENTE

01

74,031,112

820,000

74,851,112

305,709,631

0

305,709,631

382

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24,539,350

0

24,539,350

1,436,070

0

1,436,070

383

TITLUL IV SUBVENȚII

40

29,020,000

820,000

29,840,000

0

0

o

384

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

29,020,000

820,000

29,840,000

0

0

0

385

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

20,371,762

0

20,371,762

304,273,561

0

304,273,561

386

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 Ia 58.01.03)

5801

20,371,762

0

20,371,762

304,273,561

0

304,273,561

387

Finanțarea naționala

580101

2,962,432

0

2,962,432

50,340,865

0

50,340,865

388

Finanțarea externa nerambursabila

580102

14,853,649

0

14,853,649

218,678,718

0

218,678,718

389

Cheltuieli neeligibile

580103

2,555,681

0

2,555,681

35,253,978

0

35,253,978

Nn

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

nigajament nultianuale pe 2020

hțOi(ept/ etuditjwM^ 11 liga j^Wt

/ugajanicrit vctOcal

XWg020

390

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100,000

0

100,000

0

0

0

391

Despăgubiri civile

5917

100,000

0

100,000

0

0

0

392

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9,717,324

0

9,717,324

41,713,200

0

41,713,200

393

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

9,717,324

0

9,717,324

41,713,200

0

41,713,200

394

Active fixe

7101

9,717,324

0

9,717,324

41,713,200

0

41,713,200

395

Construcții

710101

9,437,071

0

9,437,071

3,463,200

0

3,463,200

396

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

50,000

0

50,000

38,250,000

0

38,250,000

397

Alte active fixe (iunclustv reparatii capitale)

710130

230,253

0

230,253

0

0

0

398

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

399

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

400

Rambursări de credite interne

8102

17,798,500

6

17,798,500

0

0

0

401

Transport rutier

840203

101,546,936

820,000

102,366,936

347,422,831

0

347,422,831

402

Transport în comun

84020302

48,753,779

820,000

49,573,779

329,433,789

0

329,433,789

403

Străzi Direcția Tehnica

84020303 01

41,498,921

0

41,498,921

2,363,200

0

2,363,200

404

Străzi ADP

84020303 02

11,294,236

0

11,294,236

15,625,842

0

15,625,842

405

EXCEDENT

9802

0

0

0

558,827,870

0

-558,827,870

406

DEFICIT

9902

0

0

0

558,827,870

0

558,827,870

Instltutia: Municipiul Tg-Mures f            h'^of'Ktkn THgu Vnnwș j

V ....... V ; :                                        ANEXA NR. 1

| ^mwmwjmcAL j

DETALIAT LA VENITURI TE CaPTTO              SI PARAGRAFE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI
ARTICOLE

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar^ Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

377,731,291

2,645,000

380,376,291

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

174,191,405

2,645,000

176,836,405

0

0

0

3

A VENITURI FISCALE

000302

142,294,432

2,645,000

144,939,432

0

0

0

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

000402

41,200

0

41,200

0

0

0

5

Al. 1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000502

41,200

0

41,200

0

0

0

6

Impozit pe profit (cod 010201)

0102

41,200

0

41,200

0

0

0

7 .

Impozit pe profit de la agentii economici

010201

41,200

b

41,200

0

0

0

8

Al 2, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 0302+0402)

030002

194,152,346

0

194,152,346

0

0

0

9

Impozit pe venit (cod 030218)

0302

550,346

0

550,346

0

0

0

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346

0

550,346

0

0

0

11

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 040201+040204)

0402

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,602.000

0

193,602,000

0

0

0

13

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)

070002

74,092,961

0

74,092,961

0

0

0

14

Impozite si taxe pe proprietate (cod 070201+070202+070203+070250)

0702

74,092,961

0

74,092,961

0

0

0

15

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07020101+07020102)

070201

60,498,205

0

60,498,205

0

0

0

16

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12,897,754

0

12,897,754

0

0

0

17

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

47,600,451

0

47,600,451

0

0

0

18

Impozit si taxa pe teren (cod

07020201+07020202+07020203)

070202

8,511,548

0

8,511,548

0

0

0

19

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,686,875

0

4,686,875

0

0

0

20

Impozitai taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

3,732,511

0

3,732,511

0

0

0

21

Impozitul pc terenul extravilan

07020203

92,162

0

92,162

0

0

0

22

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4,283,697

0

4,283,697

0

0

0

23

Alte impozite si taxe pc proprietate

070250

799,511

0

799,511

0

0

0

24

Ă4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1102+1202+1502+1602)

100002

68,084,568

2,645,000

70,729,568

0

0

0

25

Sume defalcate din TVA (cod 110201 la 110207)

1102

34.875,000

2,645,000

37,520,000

0

0

0

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

110202

28,624,000

0

28,624,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

4,278,000

2,645,000

6,923,000

0

0

0

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanîarca învă?ământului particular sau confesional acreditat

110209

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

29

Alte impozite sî taxe generale pe bunuri si servicii (cod 120207)

1202

1,253

0

1,253

0

0

0

30

7axe hoteliere

120207

1,253

0

1,253

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit iMigdai* ț Credit de f angajament)

Infhicnte

Crcțiiîde

CCrcditc de raie’âjatnrmU

pe 202(1

Influente "uredite de ^|gajainent ș

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

31

Taxe pe servicii specifice (cod 150201+150250)

1502

2,709,797

i                o

j            0

0

32

Impozit pc spectacole

150201

193.397

0

193W

...............-TI

0

0

33

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400

0

2,516,400

0

0

0

34

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 160202+160203+160250)

1602

30,498,518

0

30,498,518

0

0

0

35

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16020201+16020202)

160202

24,548.374

0

24,548,374

0

0

0

36

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

13.556,659

0

13,556,659

0

0

0

37

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

10,991,715

0

10,991,715

0

0

0

38

Taxe si tarife penttu eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

5,291,438

0

5,291,438

0

0

0

39

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

658,706

0

658,706

0

0

0

40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

75,703

d

75,703

0

0

0

41

Alte impozite si taxe fiscale (cod 180250)

1802

75,703

0

75,703

6

0

0

42

Alte impozite si taxe

180250

75,703

0

75,703

0

0

0

43

C. VENITURI NEFISCALE

290002

31,896,973

6

31,896,973

0

0

0

44

CL VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3002+3102)

300002

9,065,123

0

9,065,123

0

0

0

45

Venituri din proprietate (cod 300201 la 300250)

3002

9,065,123

0

9,065,123

0

0

0

46

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

1,844,565

0

1,844,565

0

0

0

47

Venituri din concesiuni si închideri

300205

4,730,106

0

4,730,106

0

0

0

48

Venituri din dividende (cod 30020802)

300208

871,102

0

871,102

0

0

0

49

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

5,515

6

5,515

0

0

0

50

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020803

865,587

0

865,587

0

0

0

51

Alte venituri din proprietate

300250

1,619,350

0

1,619,350

0

0

6

52

C2 VANZARÎ DE BUNURI Si SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

22,831,850

0

22,831,850

0

0

0

53

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+330224+330227+3302

28+330250)

3302

21,461,100

0

21,461,100

0

0

0

54

Venituri din prestări de servicii

330208

4,831,063

0

4,831,063

0

0

0

55

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in cresc

330210

275,427

0

275,427

0

0

0

56

Prefinantare

330213

562,196

0

562,196

0

0

0

57

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputat) i si despăgubiri

330228

190,000

0

190,000

0

0

0

58

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

15,602,414

0

15,602,414

0

0

0

59

Venituri din taxe administiative, eliberări permise (cod 340202+340250)

3402

393,490

0

393,490

0

0

0

60

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548

0

147,548

0

0

0

61

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

245,942

0

245,942

0

0

0

62

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 350201+350202+350203+350250)

3502

12,376,000

0

12,376,000

0

0

0

63

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

6.395,201

0

6,395,201

0

0

0

64

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declarației de impozite si taxe

350202

13,979

0

13,979

0

0

0

65

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

5,966,820

0

5,966,820

0

0

0

66

Diverse venituri (cod

360201+360205+36O21I+36O250))

3602

2,409,896

0

2,409,896

0

0

0

67

Varsamintc din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

68

Taxe speciale

360206

921,886

0

921,886

0

0

0

Nn

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar® Credit de angajament)

s'

Buget / rcctnîeiJ,

Credit de r angaja riient)

^Credite de

HpimhiîiîiâlU1

T pe 2020

Inilnenh’ JmstUte tk* niigpjameiit

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

69

Alte venituri

360250

206,100

V......_ d

J p p P   0

o

0

70

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 370201+370250)

3702

-13,808,636

0

-13,808,636

"D

0

0

71

Vărsămintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-13,808,636

0

-13,808,636

0

0

0

72

IV. SUBVENȚII

410002

9,387,540

0

9,387,540

0

0

0

73

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

9,387,540

0

9,387,540

0

0

0

74

Subvenții de ta bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

9,120,548

0

9,120,548

0

0

0

75

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

7,535,478

0

7,535,478

0

0

0

76

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

91,500

0

91,500

0

0

0

77

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de funcționare

42027901

91,500

0

91,500

0

0

0

78

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

1,493,570

0

1,493,570

0

0

0

79

Subvenții de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208)

4302

266,992

0

266,992

0

0

0

80

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul /programului național de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

81

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aliat in izolare preventiva la locul de munca

430241

106,992

0

106,992

0

0

0

82

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

377,731,291

2,645,000

380,376,291

35,081,535

0

35,081,535

A CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20130+40+50+51+55+56+57+59)

01

360,695,948

2,645,000

363,340,948

35,081,535

0

35,081,535

84

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

108,021,398

0

108,021,398

0

0

0

85

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

101,812,668

0

101,812,668

0

0

0

86

Salarii de baza

100101

95,253,624

0

95,253,624

0

0

0

87

Sporuri pentru condiții de munca

100105

215,000

0

215,000

0

0

0

88

Alte sporuri

100106

225,000

0

225,000

0

0

0

89

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

412,780

0

412,780

0

0

0

90

Indemnizații de delegare

100113

21,000

0

21,000

0

0

0

91

Indemnizații de detașare

100114

153,000

0

153,000

0

0

0

92

Alocatii pentru transport do la si la locul de munca

100115

563,703

0

563,703

0

0

0

93

Indemnizații de hrana

100117

4,722,761

0

4,722,761

0

0

0

94

Alte drepturi salariale in bani

100130

245,800

0

245,800

0

0

0

95

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,674,600

0

3,674,600

0

0

0

96

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

97

Vouchere de vacanta

100206

2,126,600

0

2,126,600

6

0

0

98

Contribuții

1003

2,534,130

0

2,534,130

0

0

0

99

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

2,534,130

0

2,534,130

0

0

0

100

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

174,845,458

1,525,000

176,370,458

35,081,535

0

35,081,535

101

Bunuri si servicii

2001

97,649,873

1,414,000

99,063,873

21,916,534

0

21,916,534

102

Furnituri de birou

200101

550,016

0

550,016

0

0

0

103

Materiale pentru curățenie

200102

1,480,587

0

1,480,587

275,000

0

275,000

104

încălzit, iluminat si forța motrice

200103

15,205,703

86,000

15,291,703

0

0

0

105

Apa, canal, salubritate

200104

58,375,278

1,157,000

59,532,278

20,759,534

0

20,759,534

106

Carburanți si hibrifianti

200105

1,193,200

0

1,193,200

405,000

0

405,000

107

Piese de schimb

200106

374,500

0

374,500

0

0

0

108

Transport

200107

551,973

0

551,973

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar^ Credit de . angajament^

influente

Bdget/

.IcrcuH

Ijygetâr^ / Cretine

^redite de

Tmfltia miale pe 2020

-Unnuentc șumiite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

109

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

2,630,450

T54;006

2:b 0

!              0

0

110

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

5,749,155

17,000

5,766,155

37,500

0

37,500

111

Alte bunuri si servicii pentiu intrelineie si funcționare

200130

11,539,011

0

11,539,011

439,500

0

439,500

112

Reparatii curente

2002

43,566,609

80,000

43,646,609

4,536,427

0

4,536,427

113

Hrana

2003

3,517,376

0

3,517,376

0

0

0

114

Hrana pentru oameni

200301

3,144,376

0

3,144,376

0

0

0

115

Hrana pentru animale

200302

373,000

0

373,000

0

0

0

116

Medicamente si materiale sanitare

2004

3.431.566

0

3,431,566

0

0

0

117

Medicamente

200401

158,907

0

158,907

0

0

0

118

Materiale sanitare

200402

1,230,943

0

1,230,943

0

0

0

119

Dezinfectanti

200404

2,041,716

0

2,041,716

0

0

0

120

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5,969,986

0

5,969,986

2,542,829

0

2,542,829

121

Uniforme si echipamente

200501

391,800

0

391,800

0

0

0

122

Lenjerie si accesorii de pat

200503

20,000

0

20,000

0

0

0

123

Alte obiecte de inventar

200530

5,558,186

0

5,558,186

2,542,829

0

2,542,829

124

Deplasări, detasari, transferări

2006

166,700

0

166,700

0

0

0

125

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

115,800

0

115,800

0

0

0

126

Deplasări in străinătate

200602

50,900

0

50,900

0

0

0

127

Materiale de laborator

2009

4,600

0

4,600

0

0

0

128

Caiti publicatii si materiale documentare

2011

54,050

0

54,050

0

0

0

129

Consultanta si epertiza

2012

283,200

0

283,200

0

0

0

130

Pregătire profesionala

2013

356,296

0

356,296

0

0

0

131

Protecția muncii

2014

264,183

0

264,183

0

0

0

132

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

133

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

134

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

135

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

136

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

137

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,000

0

20,000

0

0

0

138

Alte cheltuieli

2030

19,544,519

31,000

19,575,519

6,085,745

0

6,085,745

139

Reclama si publicitate

203001

587,595

0

587,595

0

0

0

140

Protocol si reprezentare

203002

517,311

0

517,311

0

0

0

141

Prime de asigurare non-viata

203003

271,237

0

271,237

0

0

0

142

Chirii

203004

1,591,486

31,000

1,622,486

0

0

0

143

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16,576,890

0

16,576,890

6,085,745

0

6,085,745

144

TITLUL III DOBÂNZI

30

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

145

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

146

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

147

TITLUL IV SUBVENȚII

40

29,430,000

820,000

30,250,000

0

0

0

148

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

29,430,000

820,000

30,250,000

0

0

0

149

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

261,411

0

261,411

0

0

0

150

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritalilor ocale

5004

261,411

0

261,411

0

0

0

151

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

152

Transferuri curente

5101

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

153

Transferuri către instituții publice

510101

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

154

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,973,000

0

1,973.000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget f aprobat | 2020

(Credit | bugetar^

Credit angajament)

ul

Influente

Bunel *

l/

Inw'cthr-angajament!

|%uj«jament j&ld (iuti nai e 2020

‘ hiflticnlu 1 credite de .itugajameni i

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

155

A. Transferuri interne (cod 55,01.03+55,01.08 la 55.01.10+55,01 12+55.01,13+55,01,15+55,01,21 la 55,01.25+55.01,27+55.01.28+55.01,42)

5501

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

156

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

550163

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

157

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

19,550,034

0

19,550,034

0

0

0

158

Ajutoare sociale

5702

19,550,034

0

19,550,034

0

0

0

159

Ajutoare sociale in numerar

570201

18,939,034

0

18,939,034

0

0

0

160

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

161

Țichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

570203

11,000

0

11,000

0

0

0

162

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

17,357,542

0

17,357,542

0

0

0

163

Burse

5901

6,253,086

0

6,253,086

0

0

0

164

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

165

Asociatii si fundatii

5911

5,251,512

0

5,251,512

0

0

0

166

Susținerea culteloi

5912

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

167

Despăgubiri civile

5917

360,000

0

360,000

0

0

0

168

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

169

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

670,000

0

670,000

0

0

0

170

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79*80+81)

79

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

171

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

172

Rambursări de credite interne

8102

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

173

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

174

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

§4

-763,157

0

-763,157

0

0

0

175

Plăți efectuate în anii precedenți ți recuperate în anul curent

8501

-763.157

0

-763,157

0

0

0

176

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-763,157

0

-763,157

0

0

0

177

5102 Autoritari publice si acțiuni externe

5102

44,723,549

0

44,723,549

6,125,000

0

6.125,000

178

A CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Oi

45,399,733

0

45,399,733

6,125,000

0

6,125,000

179

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34,574,804

0

34,574,804

0

0

0

180

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

33,310,251

0

33,310,251

0

0

0

181

Salarii de baza

100101

31,693,331

0

31,693,331

0

0

0

182

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

412,780

0

412,780

0

0

0

183

Indemnizații de delegare

100113

20,000

0

20,000

0

0

0

184

Indemnizații de hrana

100117

1,184,140

0

1,184,140

0

0

0

185

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

429,200

0

429.200

0

0

0

186

Vouchere de vacanta

100206

429,200

0

429,200

0

0

0

187

Contribuții

1003

835,353

0

835,353

0

0

0

188

Contribuție asigueatorie pentru munca

100307

835,353

0

835,353

0

0

0

189

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

10,344,929

0

10,344,929

6,125,000

0

6,125,000

190

Bunuri si servicii

2001

2,662,707

0

2,662,707

100,000

0

100,000

191

Furnituri de birou

200101

95,000

0

95,000

0

0

0

192

Materiale pentru curățenie

200102

90,000

0

90,000

0

0

0

193

încălzit, iluminat si forța motrice

200103

335,000

0

335,000

0

0

0

194

Apa, canal, salubritate

200104

32,200

0

32,200

0

0

0

195

Carburanți si lubrifiant!

200105

150,000

0

150,000

100,000

0

100,000

196

Piese de schimb

200106

35,000

0

35,000

0

0

0

197

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

873,000

0

873,000

0

0

0

198

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

622,000

0

622,000

0

0

0

Nr,

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

1nfluentc j

1

Buget

(Credit Ș 9 bugetar* CiXdjt de

/pe 2020

BA RE

^j^fliicnte creind de

>i «ga j a ni e n I

Credite de angajament inultianuale rectificat pe 2020

199

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

430,507

0

430,507

....... 0'

'       0

0

200

Repmmi i curente

2002

90,000

0

90,000

110,000

0

110,000

201

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

81,000

0

81,000

0

0

0

202

Alte obiecte de inventar

200530

81,000

0

81,000

0

0

0

203

Deplasări, detasari, transferări

2006

100,000

0

100,000

0

0

0

204_

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

50,000

0

50,000

0

0

0

205

Deplasări in străinătate

200602

50,000

0

50,000

0

0

0

206

Cârti publicatii si materiale documentare

2011

5,000

0

5,000

0

0

0

207

Pregătire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

208

Protecția muncii

2014

115,000

0

115,000

0

0

0

209

Alte cheltuieli

2030

7,276,222

0

7,276,222

5,915,000

0

5,915,000

210

Reclama si publicitate

203001

567,595

0

567,595

0

0

0

211_

Prime de asigurare non-viata

203003

40,000

0

40,000

0

0

0

212

Chirii

203004

4,000

0

4,000

0

0

0

213

Alte cheltuieli cu bunuri si sci vicii

203030

6,664,627

0

6,664,627

5,915,000

0

5,915,000

214

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

480,000

0

480,000

0

0

0

215

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratc

5940

480,000

0

480,000

0

0

0

216

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-676,184

0

-676,184

0

0

0

217

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-676,184

0

-676,184

0

0

0

218

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-676,184

0

-676,184

0

0

0

219

510201 Autoritati executive si legislative

510201

44,723,549

0

44,723,549

6,125,000

0

6,125,000

220

51020103 Autoritati executive

51020103

44,723,549

0

44,723,549

6,125,000

0

6,125,000

221

5402 Alte servicii publice generale

5402

4,348,226

6

4,348,226

89,500

0

89,500

222

A CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

4,348,226

0

4,348,226

89,500

0

89,500

223

TITLUL 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,518,228

0

3,518,228

0

0

0

224

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,385,187

0

3,385,187

0

0

0

225

Salarii de baza

100101

3,259,735

6

3,259,735

0

0

0

226

Indemnizații de hrana

100117

125,452

0

125,452

0

0

0

227

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

47,850

0

47,850

0

0

0

228

Vouchere de vacanta

100206

47,850

0

47,850

0

0

0

229

Contribuții

1003

85,191

0

85,191

0

0

0

230

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

85,191

0

85,191

0

0

0

231

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

568,587

6

568,587

89,500

0

89,500

232

Bunuri si servicii

2001

288,850

0

288,850

89,500

0

89,500

233

Furnituri de birou

200161

45,000

0

45,000

0

0

0

234

Materiale pentru curățenie

200102

12,000

0

12,000

0

0

0

235

încălzit, iluminat si forța motrice

200103

60,000

0

60,000

0

0

0

236

Apa, canal, salubritate

200104

5,000

0

5,000

0

0

0

237

Carburanți si lubrifiant!

200105

16,850

0

16,850

0

0

0

238

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

7,000

0

7,000

0

0

0

239

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

91,000

0

91,000

0

0

0

240

Alte bunuri si servicii pentru intretînere si funcționare

200130

52,000

0

52,000

89,500

0

89,500

241

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

45,000

0

45,000

0

0

0

242

Alte obiecte de inventar

200530

45,000

0

45,000

0

0

0

243

Deplasări, detasari, transferări

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

244

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

10,000

0

10,000

0

(1

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget

rc^tlfW ‘

(tțredH bukelai^ Credit de nngajainenl)

artgâjmmgj^ multilnmîu^ pe 20Ă0; <

ftrame de angAJmiKnl

A S A RE

.Credite de

mulțimi un le rectihcid pe 2020

245

Cârti publicatii si materiale documentare

2011

2,000

0

'2,000

■----■“■-—o

.................. 0

... 0

246

Pregătire profesionala

2013

5,000

0

5,000

0

0

0

247

Alte cheltuieli

2030

217,737

0

217,737

0

0

0

248

Prime de asigurare non-viata

203003

2,737

0

2,737

0

0

0

249

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

215,000

0

215,000

0

0

0

250

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

261,411

0

261,411

0

0

0

251

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritalilor locale

5004

261,411

0

261,411

0

0

0

252

540205 Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

540205

261,411

0

261,411

0

0

0

253

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,871,815

0

3,871,815

89,500

0

89,500

254

540250 Alte servicii publice generale

540250

215,000

0

215,000

0

0

0

255

5502 Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

2,994,605

0

2,994,605

0

0

0

256

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

2,994,605

0

2,994,605

0

0

0

257

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

258

Comisioane si alte costuri aferente împr umuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

259

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

260

TITLUL III DOBÂNZI

30

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

261

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

262

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,989,605

0

2,989,605

0

0

0

263

6102 Ordine publicași siguranța naționala

6102

16,551,748

0

16,551,748

50,000

0

50,000

264

A CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

16,551,748

0

16,551,748

50,000

0

50,000

265

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15,137,370

0

15,137,370

0

0

0

266

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

13,056,813

0

13,056,813

0

0

0

267

Salarii de baza

100101

13,029,488

0

13,029,488

0

0

0

268

Indemnizații de hrana

100117

27,325

0

27,325

0

0

0

269

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,753,900

0

1,753,900

0

0

0

270

Nome de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

27!

Vouchere de vacanta

100206

205,900

0

205,900

0

0

0

272

Contribuții

1003

326,657

0

326,657

0

0

0

273

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

326,657

0

326,657

0

0

0

274

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,394,378

0

1,394,378

50,000

0

50,000

275

Bunuri si servicii

2001

915,515

0

915,515

50,000

0

50,000

276

Furnituri de birou

200101

24,000

0

24,000

0

0

0

277

Materiale pentru curățenie

200102

6,000

0

6,000

0

0

0

278

încălzit, iluminat si forța motiice

200103

67,000

0

67,000

0

0

0

279

Apa, canal, salubritate

200104

15,000

0

15,000

0

0

0

280

Carburanți si lubrifianti

200105

176,000

0

176,000

50,000

0

50,000

281

Piese de schimb

200106

96,500

0

96,500

0

0

0

282

Transport

200107

6,000

0

6,000

0

0

0

283

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

198,000

0

198,000

0

0

0

284

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

197,000

0

197,000

0

0

0

285

Alte bunuri si servicii pentiu intretinere si funcționare

200130

130,015

0

130,015

0

0

0

286

Hrana

2003

20,000

0

20,000

0

0

0

287

Hrana pentru oameni

200301

10,000

0

10,000

0

0

0

288

Hrana pentru animale

200302

10,000

0

10,000

0

0

o’

289

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,000

0

1,000

0

0

0

290

Materiale sanitare

200402

1,000

0

1,000

0

0

0

291

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

298,463

0

298,463

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit dc angajament)

Influente ;

2020 (Credit bugetar^ . Credit ;

iingHjJunflrH’ in uit in nun Ic

^Imfliienle lmiile de a^tjnmeht

1 ^Credite de angajament multianualc l rectificat ; pe 2020

292

Uniforme si echipamente

200501

286,000

0

286,000

0

0

0

293

Lenjerie si accesorii de pat

200503

1,000

0

1,000

0

0

0

294

Alte obiecte de inventar

200530

11.463

0

11,463

0

0

0

295

Deplasări, detasari, transferări

2006

1,000

0

1,000

0

0

0

296

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

1,000

0

1,000

0

0

0

297

Pregătire profesionala

2013

2,000

0

2,000

0

0

0

298

Protecția muncii

2014

5,000

0

5,000

0

0

0

299

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

300

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturîior

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

301

Alte cheltuieli

2030

140,900

6

140,900

0

0

0

302

Prime de asigurare non-viata

203003

53,000

0

53,000

0

0

0

303

Chirii

203004

12,900

0

12,900

0

0

0

304

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

75,000

0

75,000

0

0

0

305

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

306

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

307

610203 Ordine publica

610203

15,692,832

0

15,692,832

50,000

0

50,000

308

61020304 Politie comunitara

61020304

15,692,832

0

15,692,832

50,000

0

50,000

309

610205 Protecție civila si protecția contra incendiilor

610205

858,916

0

858,916

0

0

0

310

6502 Invatamant

6502

40.947,894

257,000

41,204,894

607,500

0

607,500

311

A CHELTUIELILE CURENTE (01-10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

40,994,035

257,000

41,251,035

607,500

0

607,500

312

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563,703

0

563,703

0

0

0

313

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

563,703

0

563,703

0

0

0

314

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,703

0

563,703

0

0

0

315

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30.410,792

257,000

30,667,792

607,500

0

607,500

316

Bunuri si servicii

2001

15,266,979

226,000

15,492,979

87,500

0

87,500

317

Furnituri de birou

200101

139,797

0

139,797

0

0

0

318

Materiale pentru curățenie

200102

803,495

0

803,495

0

0

0

319

încălzit, iluminat si forța motrice

200103

7,947,677

23,000

7,970,677

0

0

0

320

Apa, canal, salubritate

200104

1,763,894

32,000

1,795,894

0

0

0

321

Carburanți si lubrifiant!

200105

36,700

0

36,700

0

0

0

322

Piese de schimb

200106

32,000

0

32,000

0

0

0

323

Transport

200107

21,400

0.

21,400

0

0

0

324

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

986,150

154,000

1,140,150

0

0

0

325

Materiale si prestări dc servicii cu caracter funcțional

200109

761,118

17,000

778,118

37,500

0

37,500

326

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

2,774,748

0

2,774,748

50,000

0

50,000

327

Reparatii curente

2002

7,513,803

0

7,513,803

520,000

0

520,000

328

Medicamente si materiale sanitare

2004

2,745,592

0

2,745,592

0

0

0

329

Medicamente

200401

7,700

0

7,700

0

0

0

330

Materiale sanitare

200402

906,176

0

906,176

0

0

0

331

Dezinfectant!

200404

1,831,716

0

1,831,716

0

0

0

332

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,584,746

0

2,584,746

0

0

0

333

Uniforme si echipamente

200501

15,300

0

15,300

0

0

0

334

Lenjerie si accesorii de pat

200503

19,000

0

19,000

0

0

0

335

Alte obiecte de inventar

200530

2,550,446

0

2,550,446

0

0

0

336

Deplasări, dețașari, transferări

2006

21,700

0

21,700

0

0

0

337

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

20,800

0

20,800

0

0

0

338

Deplasări in străinătate

200602

900

0

900

0

0

0

339

Materiale de laborator

2009

4,600

0

4,600

0

0

0

340

Cârti publicatii si materiale documentare

2011

39,050

0

39,050

0

0

0

Nr,

Denumire» indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar13 Credit de angajament)

I nGtieiitV

rectificat 2020

(Credit

h nge;

Ci'CdOe'" angajament)

'tTdUrmy nngiijâiicnt

/ . pe'iino .....

'Ut! îimiraș i

IpWcirie aellite de • im gii j a mc n t

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

341

Pregătire profesionala

2013

245,696

0

245,696

0

0

0

342

Protecția muncii

2014

61,300

0

61,300

0

0

0

343

Alte cheltuieli

2030

1,927,326

31,000

1,958,326

0

0

0

344

Reclama si publicitate

203001

1,000

0

1,000

0

0

0

345

Prime de asigurare non-viata

203003

22,000

0

22,000

0

0

0

346

Chirii

203004

1,443,650

31,000

1,474,650

0

0

0

347

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

460,676

0

460,676

0

0

0

348

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

349

A Transferuri interne (cod 55 01.03+55,01.08 la 55.01.10+55.01 12+55.01.13+55.01,15+55 01.21 la 55.01.25+55 01.27+55.01.28+55.01,42)

5501

1,973,000

0

1,973,000

0

0

0

350

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

550163

1.973,000

0

1,973,000

0

0

0

351_

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,800,454

0

1,800,454

0

0

0

352

Ajutoare sociale

5702

1,800,454

0

1,800,454

0

0

0

353

Ajutoare sociale in numerar

570201

1,189,454

0

1,189,454

0

0

0

354

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

355

Tichete.dc crcsa si tiche te sociale pentru grădiniță

570203

11,000

0

11,000

0

0.

0

356

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

6,246,086

0

6,246,086

0

0

0

357

Burse

5901

6,246,086

0

6,246,086

0

0

0

358

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-46,141

0

-46,141

0

0

0

359

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-46,141

0

-46,141

0

0

0

360

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-46,141

0

-46,141

0

0

0

361

6602 Sanatate

6602

7,537,478

0

7,537,478

0

0

0

362

A CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

7.537,478

0

7,537,478

0

0

0

363

TITLUL 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,292,311

0

7,292,311

o’

0

0

364

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

7,013,891

0

7,013,891

0

0

0

365

Salarii de baza

100101

6,568,008

0

6,568,008

0

0

0

366

Indemnizații de detașare

100114

153,000

0

153,000

0

0

0

367

Indemnizații de hrana

100117

292,883

0

292,883

0

0

0

368

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

108,750

0

108,750

0

0

0

369

Vouchere de vacanta

100206

108,750

0

108,750

0

0

0

370

Contribuții

1003

169,670

0

169,670

0

0

0

371

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

169,670

0

169,670

0

0

0

372

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

243,167

0

243,167

0

0

0

373

Bunuri si servicii

2001

96,000

0

96,000

6

0

0

374

Furnituri de birou

200101

15,000

0

15,000

0

0

0

375

Alte bunuri si servicii pentru intretineresi funcționare

200130

81,000

0

81,000

0

0

0

376

Medicamente si materiale sanitare

2004

146,167

0

146,167

0

0

0

377

Medicamente

200401

25,000

0

25,000

0

0

0

378

Materiale sanitare

200402

93,167

0

93,167

0

0

0

379

Dezinfectant!

200404

28,000

0

28,000

0

0

0

380

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1.000

0

1,000

0

0

0

381

Alte obiecte de inventar

200530

1,000

0

1,000

0

0

0

382

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

383

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

384

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

385

660208 Servicii de sanatatc publica

660208

7,535,478

0

7,535,478

0

0

0

s                  M i-1 Au u

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar3 Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat

2020 „ (Credir-'bugetar3 Credit de angajament)

Cr^piUde

multianimle pe 2020

Credite de angajament

Credite de angajament ,nmltianuale rectificat pe 2020

386

660250 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

387

66025050 Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

388

6702 Cultura, recreere si religie

6702

34,978,135

300,000

35,278,135

65,000

0

65,000

389

A CHELTUIELILE CURENTE

(01=101'20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

34,986,845

300,000

35,286,845

65,000

0

65,000

390

TITLUL I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,092,983

0

10,092,983

0

0

0

391

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

9,616,905

0

9,616,905

0

0

0

392

Salarii de baza

100101

9,030,333

0

9,030,333

0

0

0

393

Indemnizații de delegare

100113

1,000

0

1,000

0

0

0

394

Indemnizații de hrana

100117

585,572

0

585,572

0

0

0

395

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

223.300

0

223,300

0

0

0

396

Voucherede vacanta

100206

223,300

0

223,300

0

0

0

397

Contribuții

1003

252,778

0

252,778

0

0

0

398

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

252,778

0

252,778

0

0

0

399

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,838,449

0

10,838,449

65,000

0

65,000

400

Bunuri si servicii

2001

5,456,974

0

5,456,974

55,000

0

55,000

401

Furnituri de birou

200101

13,000

0

13,000

0

0

0

402

Materiale pentru curățenie

200102

50,000

0

50,000

0

0

0

403

Încălzit, iluminat si forța motrice

200103

1,386,000

d

1,386,000

0

0

0

404

Apa, canal, salubritate

200104

528,500

0

528,500

0

0

0

405

Carburanți si lubrifiant!

200105

303,650

0

303,650

55,000

0

55,000

406

Piese de schimb

200106

38,000

0

38,000

0

0

0

407

Transport

200107

514,573

0

514,573

0

0

0

408

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

92,000

0

92,000

0

0

0

409

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

465,746

0

465,746

0

0

0

410

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

2,065,505

fi

2,065,505

0

0

0

411

Reparatii curente

2002

1.682.600

0

1,682,600

10,000

0

10,000

412

Hrana

2003

10,000

0

10,000

0

0

0

413

Hrana pentru oameni

200301

10,000

0

10,000

0

0

0

414

Medicamente si materiale sanitare

2004

5,500

0

5,500

0

0

0

415

Medicamente

200401

3,000

0

3,000

0

0

0

416

Materiale sanitare

200402

2,500

0

2,500

0

0

0

417

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

283,850

0

283,850

0

0

0

418

Uniforme si echipamente

200501

50,000

0

50,000

0

0

0

419

Alte obiecte de inventar

200530

233,850

0

233,850

0

0

0

420

Deplasări, detasari, transferări

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

421

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

10,000

0

10,000

0

0

0

422

Pregătire profesionala

2013

33,000

0

33,000

0

0

0

423

Protecția muncii

2014

14,000

0

14,000

0

0

0

424

Alte cheltuieli

2030

3,342,525

0

3,342,525

0

0

0

425

Protocol si reprezentare

203002

499,311

0

499,311

0

0

0

426

Prime de asigurare non-viata

203003

50,500

0

50,500

0

0

0

427

Chirii

203004

115,000

0

115,000

0

0

0

428

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,677,714

0

2,677,714

0

0

0

429

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

430

Transferuri curente

5101

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

431

Transferuri către instituții publice

510101

6,267,500

300,000

6,567,500

0

0

0

432

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7,787,913

0

7,787,913

0

0

0

433

Asociatii si fundatii

5911

2,984,969

0

2,984,969

0

0

0

434

Susținerea cultelor

5912

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

435

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Itilluenll

rectificat 2020

(Credit

bugete ;;

angajament)

nibipiului ii / Credit# Oe/

Inihiente

CxAdite

W/j «metil

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

436

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-8,710

0

■8,710

0

0

0

437

Plăți efectuate în anii precedenți și recupeiate în anul curent

8501

-8,710

0

-8,710

0

0

0

438

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-8,710

0

-8,710

0

0

0

439

670203 Servicii culturale

670203

5,487,516

0

5,487,516

0

0

0

440

67020330 Alte servicii culturale

67020330

5,487,516

0

5,487,516

0

0

0

441

670205 Servicii recreative si sportive

670205

26,634,238

300,000

26,934,238

65,000

0

65,000

442

67020501 Sport

67020501

7,928,267

300,000

8,228,267

0

0

0

443

67020502 Tineret

67020502

475,343

0

475,343

0

0

0

444

67020503 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

18,230,628

0

18,230,628

65,000

0

65,000

445

6702050301 Sera de flori

67020503 01

9.590,300

0

9,590,300

60,000

0

60,000

446

6702050302 CASM

67020503 02

8,640,328

0

8,640,328

5,000

0

5,000

447

670206 Servicii religioase

670206

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

448

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1,592,125

0

1,592,125

0

0

0

449

6802 Asigurări si asistenta sociala

6802

54,274,719

0

54,274,719

25,000

0

25,000

450

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

54,299,670

0

54,299,670

25,000

0

25,000

451

TITLUL 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24.725,726

0

24,725,726

0

0

0

452

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

23,313,045

0

23,313,045

0

0

0

453

Salarii de baza

100101

20,788,421

0

20,788,421

0

0

0

454

Sporuri pentru condiții de munca

100105

215,000

0

215,000

0

0

0

455

Alte sporuri

100106

225,000

0

225,000

0

0

0

456

Indemnizații de hrana

100117

1,838,824

0

1,838,824

0

0

0

457

Alte drepturi salariate in bani

I00130

245,800

0

245,800

0

0

0

458

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

856,400

0

856,400

0

0

0

459

Vouchere de vacanta

100206

856,400

0

856,400

0

0

0

460

Contribuții

1003

556,281

0

556,281

0

0

0

461

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

556,281

0

556,281

0

0

0

462

TITLUL IL BUNURI SI SERVICII

20

8,952,821

0

8,952,821

25,000

0

25,000

463

Bunuri si servicii

2001

2,278,973

0

2,278,973

0

0

0

464

Furnituri de birou

200101

66,143

0

66,143

0

0

0

465

Materiale pentru curățenie

200102

239,092

0

239,092

0

0

0

466

Încălzit, iluminat si torta motrice

200103

517,849

0

517,849

0

0

0

467

Apa, canal, salubritate

200104

146,142

0

146,142

0

0

0

468

Carburanți si lubrifiant!

200105

100,000

0

100,000

0

0

0

469

Piese de schimb

200106

62,000

0

62,000

0

0

0

470

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

127,300

0

127.30Q

0

0

0

471

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

204,164

0

204,164

0

0

0

472

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

816,283

0

816,283

0

0

0

473

Reparatii curente

2002

882,000

0

882,000

25,000

0

25,000

474

Hrana

2003

3,103,242

0

3,103,242

0

0

0

475

Hrana pentru oameni

200301

3,103,242

0

3,103,242

0

0

0

476

Medicamente si materiale sanitare

2004

387,360

0

387,360

0

0

0

477

Medicamente

200401

52,260

0

52,260

0

0

0

478

Materiale sanitare

200402

163,100

0

163,100

0

0

0

479

Dcziiifeciiuiti

200404

172,000

0

172,000

0

0

0

480

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

407,900

0

407,900

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de imgitjnriU'itt)

Influente

•" biiRrinr'' Credilric angaja meni)

de angajament ^mOnnuale ........‘

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

481

Uniforme si echipamente

200501

11,500

0

11,500

0

0

0

482

Alte obiecte de inventar

200530

396,400

0

396,400

0

0

0

483

Deplasări, detasari, transferări

2006

4,000

0

4,000

0

0

6

484

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

4,000

0

4,000

0

0

0

485

Cârti publicatii si materiale documentare

2011

8,000

0

8,000

0

0

0

486

Pregătire profesionala

2013

40,600

0

40,600

0

0

0

487

Protecția muncii

2014

42,000

0

42,000

0

0

0

488

Alte cheltuieli

2030

1,798,746

0

1,798,746

0

0

0

489

Reclama si publicitate

203001

14,000

0

14,000

0

0

0

490

Protocol si reprezentare

203002

18,000

0

18,000

0

0

0

491

Prime de asigurare non-viata

203003

19,000

0

19,000

0

0

0

492

Chirii

203004

15.936

0

15,936

0

0

0

493

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,731,810

0

1,731,810

0

0

0

494

TITLUL IV SUBVENȚII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

495

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

496

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

17,747,580

0

17,747,580

0

0

0

497

Ajutoare sociale

5702

17,747,580

0

17,747,580

0

0

0

498

Ajutoare sociale in numerar

570201

17,747,580

0

17,747,580

0

0

0

499

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,463,543

0

2,463,543

0

0

0

500

Burse

5901

7.000

0

7,000

0

0

0

501

Asociatii si fundatii

5911

2,266,543

0

2,266,543

0

0

0

502

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

190,000

0

190,000

0

0

0

503

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-24,951

0

-24,951

0

0

0

504

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-24,951

0

-24,951

0

0

0

505

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-24,951

0

-24,951

0

0

0

506

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,152,364

0

4,152,364

0

0

0

507

'68020401 Cămin spital

68020401

3,224,849

0

3,224,849

0

0

0

508

68020402 îngrijitori persoane în varsta

68020402

927,515

0

927,515

0

0

1 1 0

509

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

680205

24,110,000

0

24,110,000

0

0

0

510

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

24,110,000

0

24,110,000

0

0

0

511

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

2,757,814

0

2,757,814

0

0

0

512

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

1,576,091

0

1,576,091

0

0

0

513

68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R

68020602

371,167

0

371,167

0

0

0

514

68020603 Centrul de zi perseverenta

68020603

711,136

0

711,136

0

0

0

515

68020604 Centrul de primiri urgente adapost

68020604

99,420

0

99,420

0

0

0

516

680211 Cresc

680211

6,324,112

0

6,324,112

25,000

0

25,000

517

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

4,533,862

0

4,533,862

0

0

0

518

68021501 Ajutor social

68021501

794,000

0

794,000

0

0

0

519

68021502 Cantine de ajutor social

68021502

3,739,862

0

3,739,862

0

0

0

520

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

680250

12,396,567

0

12,396,567

0

0

0

521

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

12,396,567

0

12,396,567

0

0

0

522

7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

42,763,783

143,000

42,906,783

5,923,931

0

5,923,931

523

A, CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

42,770,954

143,000

42,913,954

5,923,931

0

5,923,931

524

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,116,273

0

12,116,273

0

0

0

525

Cheltuieli cu salariile in bani

1001    |

11,552,873

0

11,552,873

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indic^4<r

i jhlgef iiprobalJ

CredWdc angajament)

Buget , rectificat ?   2020

(Credit bugetar» Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

526

Salarii de baza

100101

10,884,308

0

10,884,308

0

0

0

527

Indemnizații de hrana

100117

668,565

0

668,565

0

0

0

528

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

255,200

0

255,200

0

0

0

529

Vouchere de vacanta

100206

255,200

0

255,200

0

0

0

530

Contribuții

1003

308,200

0

308,200

0

0

0

531

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

308,200

0

308,200

0

0

0

532

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

30,454,681

143,000

30,597,681

5,923,931

0

5,923,931

533

Bunuri si servicii

2001

14,620,333

63,000

14,683,333

775,000

0

775,000

534

Furnituri de birou

200101

142,076

0

142,076

0

0

0

535

Materiale pentru curățenie

200102

280,000

0

280,000

275,000

0

275,000

536

Încălzit, iluminat si foita motrice

200103

4,832,177

63,000

4,895,177

0

0

0

537

Apa, canal, salubritate

200104

1,430,000

0

1,430,000

0

0

0

538

Carburanți si hibrifianti

200105

410,000

0

410,000

200,000

0

200,000

539

Piese de schimb

200106

111,000

0

111,000

0

0

0

540

Transport

200107

10,000

0

10,000

0

0

0

541

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

347,000

0

347,000

0

0

0

542

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

2,408,127

0

2,408,127

0

0

0

543

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

4,649,953

0

4,649,953

300,000

0

300,000

544

Reparatii curente

2002

9,835,606

80,000

9,915,606

2,435,357

0

2,435,357

545

Hrana

2003

384,134

0

384,134

0

0

0

546

Hrana pentru oameni

200301

21,134

0

21,134

0

0

0

547

Hrana pentru animale

200302

363,000

0

363,000

0

0

0

548

Medicamente si materiale sanitare

2004

145,947

0

145,947

0

0

0

549

Medicamente

200401

70,947

0

70,947

0

0

0

550

Materiale sanitare

200402

65,000

0

65,000

0

0

0

551

Dezinfectant!

200404

10,000

0

10,000

0

0

0

552

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2.073,327

0

2,073,327

2,542,829

0

2,542,829

553

Uniforme si echipamente

200501

29,000

0

29,000

0

0

0

554

Alte obiecte de inventar

200530

2,044,327

0

2,044,327

2,542,829

0

2,542,829

555

Deplasări, detasari, transferări

2006

20,000

0

20,000

0

0

0

556

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

20,000

0

20,000

0

0

0

557

Consultanta si epertiza

2012

50,000

0

50,000

0

0

0

558

Pregătire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

559

Protecția muncii

2014

26,883

0

26,883

0

0

0

560

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

561

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potri.cit legii

2025

20,000

0

20,000

0

0

0

562

Alte cheltuieli

2030

3,262,451

0

3,262,451

170,745

0

170,745

563

Reclama si publicitate

203001

5,000

0

5,000

0

0

0

564

Prime dc asigurare non-viata

203003

84,000

0

84,000

0

0

0

565

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3,173,451

0

3,173,451

170,745

0

170,745

566

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

567

Despăgubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

568

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-7,171

0

-7,171

0

0

0

569

Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent

8501

-7,171

0

-7,171

0

0

0

570

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-7,171

0

-7,171

0

0

0

571

700206 Iluminat public si electrificări rurale

700206

6,945,688

143,000

7,088,688

589,000

0

589,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

itprobnt $020 (fpedh l>ii^c(nr= CrcUiUle-angajament)

Ii/fiucntc

A Buget Rectificai

77 2020 -

bugetar-Credit de angajament)

Credite de ațigajnmcnt multianualc pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

572

700250 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

35,818,095

0

35,818,095

5,334,931

0

5,334,931

573

70025001 Administrația grădinii 200

70025001

5,285,837

0

5,285,837

100,000

0

100,000

574

70025002 Serviciul Public Util itati Municipale

70025002

17,423,878

0

17,423,878

3,984,186

0

3,984,186

575

70025003 Serviciu administrația domeniului public si privat

70025003

8,287,313

0

8,287,313

880,000

0

880,000

576

70025004 Administrația domeniului public -SG C.FSE.

70025004

693,009

0

693,009

100,000

0

100,000

577

70025005 Biroul juridic

70025005

1,003,447

0

1,003,447

170,745

0

170,745

578

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si întreținere

70025006

3,056,111

0

3,056,111

100,000

0

100,000

579

70025007 Serviciu investitii

70025007

68,500

0

68,500

0

0

0

580

7402 Protecția mediului

7402

56,369,843

1,125,000

57,494,843

20,759,534

0

20,759,534

581

A CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

56,369,843

1,125,000

57,494,843

20,759,534

0

20,759,534

582

TITLUL ÎL BUNURI SI SERVICII

20

56,309,843

1,125,000

57,434,843

20,759,534

0

20,759,534

583

Bunuri si servicii

2001

55,721,542

1,125,000

56,846,542

20,759,534

0

20,759,534

584

Apa, canal, salubritate

200104

54,454,542

1,125,000

55,579,542

20,759,534

0

20,759,534

585

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

586

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si iunctionare

200130

267,000

0

267,000

0

0

0

587

Reparatii curente

2002

70,000

0

70,000

0

0

0

588

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

154,700

0

154,700

0

0

0

589

Alte obiecte de inventar

200530

154,700

0

154,700

0

0

0

590

Alte cheltuieli

2030

363,601

0

363,601

0

0

0

591

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

363,601

0

363,601

0

0

0

592

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

593

Despăgubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

^94

740205 Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

56,369,843

1,125,000

57,494,843

20,759,534

0

20,759,534

595

74020501 Salubritate

74020501

56.369.843

1,125,000

57,494,843

20,759,534

0

20,759.534

596

8002 Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

783,461

0

783,461

0

0

0

597

A, CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

783,461

0

783,461

0

0

0

598

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

783,461

0

783,461

0

0

0

599

Alte cheltuieli

2030

783,461

0

783,461

0

0

0

600

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

783,461

0

783,461

0

0

0

601

800201 Acțiuni generale economice si comerciale

800201

783,461

0

783,461

0

0

0

602

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

783,461

0

783,461

0

0

0

603

8402 Transporturi

8402

71,457,850

820,000

72,277,850

1,436,070

0

1,436,070

604

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

53,659,350

820,000

54,479,350

1,436,070

0

1,436,070

605

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

24,539,350

0

24,539,350

1,436,070

0

1,436,070

606

Bunuri si servicii

2001

342,000

0

342,000

0

0

0

607

Furnituri de birou

200101

10,000

0

10,000

0

0

0

608

încălzit, iluminat si forța motrice

200103

60,000

0

60,000

0

0

0

609

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

272,000

0

272,000

0

0

0

610

Reparatii curente

2002

23,492,600

0

23,492,600

1,436,070

0

1,436,070

611

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

40,000

0

40,000

0

0

0

612

Alte obiecte de inventar

200530

40,000

0

40,000

0

0

0

613

Consultanta si epertiza

2012

233,200

0

233,200

0

0

0

614

Alte cheltuieli

2030

431,550

0

431,550

0

0

0

615

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

431,550

0

431,550

0

0

0

616

TITLUL IV SUBVENȚII

40

29,020,000

820,000

29,840,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

617

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

29,020,000

820,000

29,840,000

0

0

0

618

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100,000

0

100,000

0

0

0

619

Despăgubiri civile

5917

100,000

0

100,000

0

0

0

620

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

621

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

622

Rambursări de credite interne

8102

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

623

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

17,798,500

0

17,798,500

0

0

0

624

840203 Transport rutier

840203

71,457,850

820,000

72,277,850

1,436,070

0

1,436,070

625

84020302 Transport în comun

84020302

29,020,000

820,000

29,840,000

0

0

0

626

8402030301 Străzi Direcția Tehnica

84020303 01

32,230,350

0

32,230,350

700,000

0

700,000

627

8402030302 Străzi ADP

84020303 02

10,207,500

0

10,207,500

736,070

0

736,070

..................................................

Instituția: Municipiul Tg-Mures t                                       '?'‘ -

P “ ' ''                           '                          ANEXA NR. 1

I            «&fțP / Jl

ț                      /

1 ^^mlGlBTOIylJprAL..^

DETALIAT LA VENITIJRITE CAFTO  SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr,

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugctar= Credit de angajament)

influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

116,676,786

0

116,676,786

0

0

0

2

I VENITURI CURENTE

000202

14,150,126

0

14,150,126

0

0

0

3

C. VENITURI NEFISCALE

290002

14,150,126

0

14,150,126

0

6

0

4

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

14,150,126

0

14,150,126

0

0

0

5

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

341,490

0

341,490

0

0

0

6

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

360231

341,490

0

341,490

0

0

0

7

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 370201+370250)

3702

13,808,636

0

13,808,636

0

0

0

8

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

370204

13.808,636

0

13,808,636

0

0

0

9

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3902)

390002

41,552

0

41,552

0

0

0

10

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 390201+390203+390204+390207)

3902

41,552

0

41,552

0

0

0

11

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

6,552

0

6,552

0

0

0

12

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a) unităților administrativ-teritoriale

390207

35,000

0

35,000

0

0

0

13

IV. SUBVENȚII

410002

19,959,581

0

19,959,581

0

0

0

14

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

19,959,581

0

19,959,581

0

0

0

15

Subvenții de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

19,959,581

0

19,959,581

0

0

0

16

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

17

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

8,516,000

0

8,516,000

0

0

0

18

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ucrambursabile (FEN) postaderare, aferate perioadei de programare 2014-2020

420269

7,410,559

0

7,410,559

0

0

0

19

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

83,500

0

83,500

0

0

0

20

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42027902

83,500

0

83,500

0

0

0

21

Sume primite de ia UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48,02.01 Ia cod 48.02.05+48.02.1 î+48.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

82,525,527

0

82,525,527

0

0

0

22

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48,02.01.01+48.02,01,02+48,02.01.03)

480201

79.725,527

0

79,725,527

0

0

0

23

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

19,171,085

0

19,171,085

0

0

0

24

Prefinantare

48020103

60,554,442

0

60,554,442

0

0

0

25

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02 03)

480202

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

Nn

Denumirea indicatorilor

CâițîRt indiâiiof l i ț

Buget

2029 n ’ (Credit.; bugetat-Credit de

Buget

2020 n» (Credit

£ Credit d/î

jjugnjauivnt)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

26

Prefinantare

48020^1

„_.,2k80®J'000

0

2,800,000

0

0

0

27

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

116,676,786

0

116,676,786

523,746,335

0

523,746,335

28

A CHELTUIELILE CURENTE

(01 =104-20+30+40+50+51 +55+56+57+59)

01

80,799,782

0

80,799,782

433,348,388

0

433,348,388

29

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabiîc aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58,01 la 58,05+58.1 1+58.12+58.16)

58

80,799,782

0

80,799,782

433,348,388

0

433,348,388

30

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR) (5801.01 la 58.01.03)

5801

77,600,436

0

77,600,436

429,754,192

0

429,754,192

31

Finanțarea naționala

580101

18,125,619

0

18,125,619

65,054,968

0

65,054,968

32

Finanțarea externa nerambursabila

580102

42,720,175

0

42,720,175

293,211,275

0

293,211,275

JL3

Cheltuieli neeligibile

580103

16,754,642

0

16,754,642

71,487,949

0

71,487,949

34

Programe din Fondul Social European (FSE) (58,02.01 la 58.02.03)

5802

3,199,346

0

3,199,346

3,594,196

0

3,594,196

35

Finanțarea naționala

580201

359,901

0

359,901

539,133

0

539,133

36

Finanțarea externa nerambursabila

580202

2,839,445

0

2,839,445

3,055,063

0

3,055,063

37

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

36,062,033

0

36,062,033

90,397,947

0

90,397,947

38

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71,03)

71

36,012,033

0

36,012,033

90,397,947

0

90,397,947

39

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

7101

36,012,033

0

36,012,033

90,397,947

0

90,397,947

40

Construcții

710101

28,541,720

0

28,541,720

48,706,377

0

48,706,377

41

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

3,042,734

0

3,042,734

38,645,000

0

38,645,000

42

Mobilier, aparatulă birotică și alte active corporale

710103

1,363,150

0

1,363,150

1,753,170

0

1,753,170

43

Alte active fixe

710130

3,064,429

0

3,064,429

1,293,400

0

1,293,400

44

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01)

72

50.000

0

50,000

0

0

0

45

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50.000

0

50,000

0

0

0

46

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

47

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-185,029

0

-185,029

0

0

0

48

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-185,029

0

-185,029

0

0

0

49

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029

0

-185,029

0

0

0

50

5102 Auloritati publice si acțiuni externe

5102

1,083,145

0

1,083,145

3,952,596

0

3,952,596

51

A. CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

52

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

53

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58 02.03)

5802

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

54

Finanțarea naționala

580201

59,901

0

59,901

539,133

0

539,133

55

Finanțarea externa nerambursabila

580202

339,445

0

339,445

3,055,063

0

3,055,063

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

683,799

d

683,799

358,400

0

358,400

57

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)

71

683,799

0

683,799

358,400

0

358,400

58

Active fixe (cod71.0L01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

683,799

0

683,799

358,400

0

358,400

59

Construcții

710101

444,312

0

444,312

0

0

0

60

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

107,750

0

107,750

100,000

0

100,000

61

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

65,510

0

65,510

0

0

0

62

Alte active fixe

710130

66,227

0

66,227

258,400

0

258,400

63

510201 Auloritati executive si legislative

510201

1,083,145

0

1,083,145

3,952,596

0

3,952,596

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Bugiît-.p, jipHîlmt 2(12(1 (( reijit

Creditrlc^ angajament)

Influente

^20L<i

e/etnrac 7 angajament)

Credite de Angajament jMidtiimuiilc "pe2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

64

S1020103 Autoritatl executive

51020103

1,083,145

0

1,083,145

3,952,596

0

3,952,596

65

5402 Alte servicii publice geneiale

5402

14,280

0

14,280

0

0

0

66

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14,280

0

14,280

0

0

0

67

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71-01 la 71.03)

71

14,280

0

14,280

0

0

0

68

Active fixe (cod7L0L01 la 71.01.03+71.01 30)

7101

14,280

0

14,280

0

0

0

69

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,280

0

14,280

0

0

0

70

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

14,280

0

14,280

0

0

0

71

6102 Ordine publica sî siguranța naționala

6102

120,000

0

120,000

0

0

0

72

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

120,000

0

120,000

0

0

0

73

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7L01 la 71.03)

71

120,000

0

120,000

0

0

0

74

Active fixe (cod 71 OLOI la 71.01 03+71.01 30)

7101

120,000

0

120,000

0

0

0

75

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

120,000

0

120,000

0

0

0

_76

610203 Ordine publica

610203

120,000

0

120,000

0

0

0

77

61020304 Politie comunitara

61020304

120,000

0

120,000

0

0

0

78

6502 Invatamant

6502

8,167,42]

0

8,167,421

44,490,063

0

44,490,063

79

A CHELTUIELILE CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

5,196,101

0

5,196,101

38,331,798

0

38,331,798

80

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

5,196,101

0

5,196,101

38,331,798

0

38,331,798

81

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01,01 la 58.01 03)

5801

2,396,101

0

2,396,101

38,331,798

0

38,331,798

82

Finanțarea naționala

580101

165,908

0

165,908

3,111,216

0

3,111,216

83

Finanțarea externa nerambursabila

580102

939,523

0

939,523

17,630,093

0

17,630,093

84

Cheltuieli neeligibile

580103

1,290,670

0

1,290,670

17,590,489

0

17,590,489

85

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58,02 03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

86

Finanțarea naționala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

87

Finanțarea externa ncrambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

88

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,156,349

0

3,156,349

6,158,265

0

6,158,265

89

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,156,349

0

3,156,349

6,158,265

0

6,158,265

90

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3,156,349

0

3,156,349

6,158,265

0

6,158,265

91

Construcții

710101

1,319,342

0

1,319,342

6,098,265

0

6,098,265

92

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,035,811

0

1,035,81 1

60,000

0

60,000

93

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

627,496

0

627,496

0

0

0

94

Alte active fixe

710130

173,700

0

173,700

0

0

0

95

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-185,029

0

-185,029

0

0

0

96

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-185,029

0

-185,029

0

0

0

97

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029

0

-185,029

0

0

0

98

6602 Sanatate

6602

444,707

0

444,707

0

0

0

99

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

444,707

0

444,707

0

0

0

100

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

444,707

0

444,707

0

0

0

101

Active fixe (cod 71.0 L01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

444,707

0

444,707

0

0

0

102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,000

0

4,000

0

0

0

103

Alte active fixe

710130

440,707

0

440,707

0

0

0

104

660208 Servicii de sanatate publica

660208

444,707

0

444,707

0

0

0

105

6702 Cultura, recreere si religie

6702

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

2^20 (Ct^dii hugdh Credit de angajfejrtl

Influente .

^ugethu^, tHigajimicTjLl)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

106

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

107

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7101 la 71.03)

71

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

108

Active fixe (cod 71.01.01 ia 71 01.03+71.01.30)

7101

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

109

Construc|ii

710101

2,108.900

0

2,108,900

1,732,000

0

1,732,000

110

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

892,581

0

892,581

145,000

0

145,000

111

Alte active fixe

710130

85,000

0

85,000

0

0

0

112

670205 Servicii recreative si sportive

670205

3.086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1.877,000

113

67020503 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

114

6702050301 Sera de flori

67020503 01

879.621

0

879,621

145,000

0

145,000

115

6702050302 CASM

67020503 02

2,206,860

0

2,206,860

1,732,000

0

1,732,000

116

6802 Asigurări si asistenta sociala

6802

1,854,255

0

1,854,255

10,625,256

0

10,625,256

117

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,428,868

0

1,428,868

10,625,256

0

10,625,256

118

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58,01 la 58.05+58.11+58.12+58,16)

58

1,428,868

0

1,428,868

10,625,256

0

10,625,256

119

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58,01 03)

5801

1,428,868

0

1,428,868

10,625,256

0

10,625,256

120

Finanțarea naționala

580101

80,638

0

80,638

384,089

0

384,089

121

Finanțarea externa nerambursabila

580102

243,072

0

243,072

2,177,952

0

2,177,952

122

Cheltuieli neeligibile

580103

1,105,158

0

1,105,158

8,063,215

0

8,063,215

123

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+75)

70

425,387

0

425,387

0

0

0

124

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71,01 la 71,03)

71

425,387

0

425,387

0

0

0

125

Active fixe (cod 71.01 01 la 71 01.03+710130)

7101

425,387

0

425,387

0

0

0

_126

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

281,700

0

281,700

0

0

0

127

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

86,187

0

86,187

0

0

0

128

Alte active fixe

710130

57,500

0

57,500

0

0

0

_129

680204 Asistenta acordata persoanelor în varsta

680204

21,700

0

21,700

0

0

0

130

68020401 Cămin spital

68020401

21,700

0

21,700

0

0

0

131

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

22,500

0

22,500

0

0

0

132

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

22,500

0

22,500

0

0

0

133

680211 Cresc

680211

1,705,055

0

1,705,055

10,625,256

0

10,625,256

134

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

10,000

0

10,000

0

0

0

135

68021501 Ajutor social

68021501

10,000

0

10,000

0

0

0

136

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

680250

95.000

0

95,000

0

0

0

137

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

95,000

0

95,000

0

0

0

138

7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

40,492,053

0

40,492,053

116,749,659

0

116,749,659

139

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

22,384,347

0

22,384,347

76,523,577

0

76,523,577

140

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58,16)

58

22,384,347

0

22,384,347

76,523,577

0

76,523,577

141

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58,01.01 la 58.01.03)

5801

22,384,347

0

22,384,347

76,523,577

0

76,523,577

142

Finanțarea naționala

580101

6,680,924

0

6,680,924

11,218,798

0

11,218,798

143

Finanțarea externa nerambursabila

580102

10,839,876

0

10,839,876

54,724,512

0

54,724,512

144

Cheltuieli neeligibile

580103

4,863,547

0

4,863,547

10,580,267

0

10,580,267

145

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

18,107,706

0

18,107,706

40,226,082

0

40,226,082

Nr,

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

BttjlM llizjli (Crejlit bugetar* Cmln de angajament)

Influente

■' Buget '

ntfâcia»- '

wpîment)'

Credite de

Angajament alt inu uale

v pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

146

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la7L03)

71

18,107,706

0

18,107,706

40,226,082

0

40,226,082

147

Active fixe (cod71.0L01 la 7LOLO3+7LOL3O)

7101

18,107,706

0

18,107,706

40,226,082

0

40,226,082

148

Construc|ii

710101

15,231,095

0

15,231,095

37,412,912

0

37,412,912

149

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

536,612

0

536,612

90,000

0

90,000

150

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

583,957

0

583,957

1,753,170

0

1,753,170

151

Alte active fixe

710130

1,756,042

0

1,756,042

970,000

0

970,000

152

700203 Locuințe

700203

20,177,948

0

20,177,948

18,882,973

0

18,882,973

153

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

20,177,948

0

20,177,948

18,882,973

0

18,882,973

154

700206 Iluminat public si electrificări rurale

700206

1,251,223

0

1,251,223

6,327,624

0

6,327,624

155

700250 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

19,062,882

0

19,062,882

91,539,062

0

91,539,062

156

70025001 Administrația grădinii ZOO

70025001

367,412

0

367,412

0

0

0

157

70025002 Serviciul Public Utilițati Municipale

70025002

7,830,360

0

7,830,360

10,449,347

0

10,449,347

158

70025003 Serviciu administrația domeniului public si privat

70025003

3,088,601

0

3,088,601

1,996,138

0

1,996,138

159

70025004 Administrația domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

55,000

0

55,000

90,000

0

90,000

160

70025005 Biroul juridic

70025005

21,000

0

21,000

1,980,000

0

1,980,000

161

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si întreținere

70025006

40,000

0

40,000

0

0

0

162

70025007 Serviciu investitii

70025007

7,660,509

0

7,660,509

77,023,577

0

77,023,577

163

7402 Protecția mediului

7402

31,275,358

0

31,275,358

65,000

0

65,000

164

A CHELTUIELILE CURENTE (01== 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

165

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58 01 la 58,05+58,11+58.12+58 16)

58

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

166

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (5801,01 la 58.01.03)

5801

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

167

Finanțarea naționala

580101

8,235,717

0

8,235,717

0

0

0

168

Finanțarea externa nerambursabila

580102

15,844,055

0

15,844,055

0

0

0

169

Cheltuieli neeligibile

580103

6,939,586

0

6,939,586

0

0

0

170

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

256,000

0

256,000

65,000

0

65,000

171

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

256,000

0

256,000

65,000

0

65,000

172

Active fixe (cod 71,01,01 Ia 71.01.03+71.01.30)

7101

256,000

0

256,000

65,000

0

65,000

173

Construcții

710101

1,000

0

1,000

0

0

0

174

Alte active fixe

710130

255,000

0

255,000

65,000

0

65,000

175

740205 Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

31,275,358

0

31,275,358

65,000

0

65,000

176

74020501 Salubritate

74020501

256,000

0

256,000

65,000

0

65,000

177

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

178

8002 Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

50,000

0

50,000

0

0

0

179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50,000

0

50,000

0

0

0

180

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

181

Active financiare (cod 72.01 01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

182

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

183

800201 Acțiuni generale economice si comerciale

800201

50,000

0

50,000

0

0

0

184

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

50,000

0

50,000

0

0

0

185

8402 Transporturi

8402

30,089,086

0

30,089,086

345,986,761

0

345,986,761

186

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

20,371,762

0

20,371,762

304,273,561

0

304,273,561

Nn

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat

2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)