Hotărârea nr. 200/2021

HCL 200 privind revocarea H.C.L. nr.194 din 11 iunie 2021 privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 200 din 14 iunie 2021

privind revocarea H.C.L. nr.194 din 11 iunie 2021 privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere,

Referatul de aprobare nr. 43.328/4896 din 14.06.2021 inițiat de Primar prin Serviciul administrația domeniului public, privind revocarea H.C.L. nr. 194 din 11 iunie 2021 privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș,

Ținând cont de prevederile:

  • - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

  • - Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune

  • - art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

  • - art.2 lit.a), d) și j), art.4 lit.a) și d), art.7 lit.d) și e) și art.12 din Ordonanța de Urgență nr.21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de Urgență,

  • - art.7 lit.h) din Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) raportat la alin. (7) lit. n), art.196 alin.(1) li.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. l. Se aprobă revocarea H.C.L. nr.194 din 11 iunie 2021 privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) , art.255 din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Instituției Prefectului-județul Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Primarului Municipiului Târgu Mureș,

  • - Direcției economice,

  • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public.


Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo


(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 3 „abțineri”)