Hotărârea nr. 20/2021

HCL 20 privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale,selecționate în baza Legii nr. 34/1998,cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001,cu modificările și completările ulterioare

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 20 din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, selecționate în baza Legii nr.

34/1998, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 76128/9406DAS/21.12.2020 inițiat de Primar prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, selecționate în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legii nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu

modificările și completările ulterioare;

 • HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum

și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1 Se aprobă lista unităților de asistență socială care au punctaj de minimum 60 de puncte, pentru care comisia de evaluare și selecționare a propus acordarea de subvenții de la bugetul local, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă lista unităților de asistență socială pentru care se încheie convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială și alocațiile bugetare pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021, numărul mediu lunar de persoane asistate și categoriile de cheltuieli pentru asociațiile și fundațiile selecționate în baza Legii nr. 34/1998 - conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Convențiile pentru alocarea subvenției se vor încheia în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. În cazul în care bugetul pe anul 2021 nu este aprobat, se încheie o convenție provizorie urmând ca în termen de maximum 30 zile de la data aprobării bugetului să se încheie o convenție definitivă cu fiecare unitate de asistență socială (asociații și fundații) prezentată în anexele nr. 1 și nr. 2 ale prezentei hotărâri. Convențiile se vor încheia cu condiția continuității licenței de funcționare pentru asociațiile și fundațiilor a căror licență expiră în cursul anului 2021.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 5 În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;

 • - Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr.

34/1998.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru)

Anexa nr. 1

Punctajul acordat conform criteriilor de evaluare și selecționare din HG. nr. 1153/2001, art. 6. pentru asociațiile, fundațiile și cultelor recunoscute în România, acreditat ca furnizori de servicii sociale, care au solicitat subvenționare din bugetul local pentru anul 2021

Nr. crt.

ASOCIAȚIE / FUNDAȚIE

UNITATEA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PUNCTAJ

1

Fundația Creștină Rhema

Centru de îngrijire și asistență ”Iona”

90

5

Asociația Caritas Alba lulia - Asistență Medicală și Socială

Centru de îngrijire medicală și asistență socială

90

3

Fundația Mâini Dibace

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

85

4

Fundația Creștină Diakonia Tîrgu

Mureș

Serviciul de asistență și îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

84

9

Fundația Creștină Rhema

Centrul de zi pentru copii aflăți în situație de risc de separare de părinți - Ioana

84

12

Fundația Rheum - Care

Centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Joy

80

16

Fundația de Ecologie Umană ”Oasis”

Centru de zi pentru persoane vârstnice "Brândușa”

80

6

Asociația Caritas Asistență Socială-Filiala Organizației Caritas Alba lulia

Centrul de zi pentru vârstnici ”Maica Tereza”

79

7

Fundația Talentum

Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

79

8

Fundația Cezara Codruța Marica

Centrul de zi Cezara pentru persoane adulte cu dizabilități

79

11

Fundația Rheum - Care

Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

79

15

Fundația Transilvană Alpha

Centru de zi pentru tineri și adulți cu dizabilități

79

13

Fundația Unitarcoop

Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

78

14

Fundația Transilvană Alpha

Centru comunitar Alpha

78

2

Asociația Hifa Romania - Ajutor pentru Toți

Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, boli cronice

77

10

Asociația Hifa România

Să construim poduri (Building Bridges) -Centru de zi

77

17

Parohia Reformată Târgu Mureș II

Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

60

Notă: asociațiile sau fundațiile pot primi subvenție numai pentru unitățile de asistență socială care realizează cel puțin 60 de puncte.

Comisia de evaluare și selecționare:

 • 1. Kakassy Blanka

 • 2. Berecki Sândor

 • 3. Venczi Vidor Jânos '      -__________

 • 4. Gyorgy Alexandru     __________

 • 5. Pui Sebastian Emil          ____________

..........

 • 7. Maier Mihaela ___________>__________

 • 8. Cotruș Crina Veronica

 • 9. Scridon lulia Gabriela           . ______

 • 10. Kristof Emese________ -V7?

 • 11. Cseresznves Ibolva L         f

exa nr. 2

Evaluarea și selecționarea proiectelor depuse în baza Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2021

Categorii de cheltuieli

Valoarea totală a proiectului

Perioada

Asociație/

Fundație/Cult

Numărul de beneficiari și categoria asistată

solicitate a fi acoperite de la bugetul local

acoperite din bugetul fundației/ asociației

Subvenția solicitată pentru anul 2021, de la bugetul local, conform cererii

Contribuția proprie al asociației/ fundației pentru anul 2021 conform cererii

pentru care se solicită subvenția de Ia bugetul local pentru anul 2021

Nr. de beneficiari, perioada, categoria de cheltuieli și alocația bugetară aprobată de la bugetul local pentru anul 2021 ianuarie - decembrie

Asociația Caritas Asistență Socială- Filiala Organizației Caritas Alba ,          Tulia

Centrul de zi pentru vârstnici "Maica Tereza”

(8810CZ-V-I) Licența de funcționare Seria LF nr. 0009651

Valabilitate: 17.09.2025

40 persoane vârstnice peste 65 ani;

defavorizați economic, social, medical

- cheltuieli de personal - cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

- cheltuieli de personal

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie: iluminat, apă, canal salubrizare și telefon, etc.

 • - cheltuieli pentru carburanți

 • - cheltuieli cu hrană

84.000,00

175,00 lei persoană/lună

101.200,00

ianuarie -decembrie

z

40 persoane asistate;

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli de întreținere (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

40 pers, x 12 luni x 175,00 lei

84.000,00 lei

>

Asociația Hifa România Ajutor pentru Toți Să construim poduri (Building Bridges) -Centru de zi

(8899 CZ-D-I) Licență de funcționare Seria LF nr. 0008126

Valabilitate: 02.02.2021

z

45 persoane adulte cu dizabilități și familiile lor

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

cheltuieli de întreținere și gospodărie

(încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

94.500,00

175 lei/ persoană/lună

320.500,00

ianuarie -decembrie

45 persoane asistate;

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

45 pers, x 12 luni x 175,00 lei

94.500,00 lei

*cu condiția continuității licenței de funcționare

Fundația Rheum - Care

Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

(8810CZ-V-I) Licența de funcționare Seria LF nr. 0008144

Valabilitate: 05.04.2021

40 persoane vârstnice cu deficiențe, dizabilități neuro-motorii cu venituri scăzute

- cheltuieli de personal - cheltuieli de întreținere (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

- cheltuieli de personal - cheltuieli de întreținere (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.) - cheltuieli cu materiale sanitare și de curățenie pentru beneficiari - alte cheltuieli

84.000,00

175,001ei/ persoană/lună

145.320,00

ianuarie -

decembrie

40 persoane asistate

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli de întreținere

(iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

40 pers, x 12 luni x 175,00 lei

84.000,00 lei

 • * cu condiția continuității licenței de funcționare

Fundația Creștină Rhema Centru de îngrijire și asistență ’lona”

(8790 CR-D-I) Licența de funcționare Seria LF nr. 0000170 Valabilitate: 03.07.2022

10 persoane asistate: copii și tineri seropozitivi HIV SIDA care au fost abandonați în clinica de boli infecțioase

- cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate - cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

- cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

30.000,00

250,00 lei / persoană/lună

2.400,00

ianuarie -decembrie

10 persoane asistate

- cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

- cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

10 pers, x 12 luni x 250,00 lei

30.000,00 lei

Fundația Creștină Rhema

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți - Ioana

(8891 CZ-C-II)

Licența de funcționare Seria LF nr. 0000430

Valabilitate:30.05.2022

24 persoane asistate: copii (3-7 ani) proveniți din mediu precar, sub nivelul minim de trai, familiile de proveniență sunt de etnie romă

- cheltuieli de personal - cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

- cheltuieli de personal - cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

50.400,00

175 lei/ persoană/lună

84.200.00

ianuarie -decembrie

24 persoane asistate

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

24 pers, x 12 luni x 175,00 lei

50.400,00 lei

Fundația Mâini Dibace

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

(8899 CZ-D-I) Licența de funcționare Seria LF nr. 000175

Valabilitate: 06.10.2025

27 persoane asistate:

persoane cu dizabilitate mintală, locomotor sau cu poli handicap

- cheltuieli de personal - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport -cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, etc.)

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

-cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, etc.)

56.700,00

175 lei / persoană/lună

250.632,00

ianuarie -

decembrie

27 persoane asistate:

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

-cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, etc.)

27 pers, x 12 luni x 175,00 lei

56.700,00 lei

Fundația Unitarcoop Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

(8810 ID-I) Licența de funcționare Seria LF nr. 0008121 Valabilitate: 18.01.2021

42 persoane vârstnice rămase singure sau imobilizate temporar sau definitiv

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

-cheltuieli de personal

 • - cheltuieli pentru carburanți

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie: iluminat, apă, canal salubrizare și telefon, etc.

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

60.480,00

120,00 lei /persoană/ lună

43.320,00

ianuarie -decembrie

42 persoane asistate;

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

42 pers, x 12 luni x 120,00 lei

60.480,00 lei

*cu condiția continuității licenței de funcționare

Asociația Hifa România Ajutor pentru Toți

Ridică-re și umblă (Get up and walk) Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, boli cronice și a familiilor lor

(8810 ID-I^

Licența de funcționare Seria LF nr. 0001403

Valabilitate:20.05.2021

56 persoane cu dizabilități sau cu boli cronice, dependente socio -medical

 • - cheltuieli de personal - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon ,etc.)

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon ,etc.)

80.640,00

120 lei/ persoană/lună

334.360,00

ianuarie -decembrie

56 persoane asistate;

cheltuieli de personal

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, etc.)

56 pers x 12 luni x 120,00 lei

80.640,00 Iei

*cu condiția continuității licenței de funcționare

Fundația Talentum

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

(8899 CZ- F- I) Licența de funcționare Seria LF nr. 0008117

Valabilitate: 18.01.2021

50 copii și tineri cu capacități intelectuale bune, copii talentați, neglijați, familii aflate în dificultate

 • - cheltuieli de personal - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, materiale didactice și sanitare, obiecte de inventar, etc.)

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană

pentru beneficiari

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, etc.)

105.000,00

175,001ei/ persoană/lună

69.410,00

ianuarie -decembrie

50 persoane asistate

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari

 • - cheltuieli de transport pentru persoane asistate

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, materiale didactice și sanitare, obiecte de inventar etc.)

50 pers, x 12 luni x 175,00 lei

105.000,00 lei

 • * cu condiția continuității licenței de funcționare

Fundația Creștină

Diakonia Filiala Târgu Mureș

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ”BodPeter”

(8810 ID-I)

Licența de funcționare

Seria LF nr. 0005861

Valabilitate: 10.g8.2022

70 persoane vârstnice cu probleme materiale și financiare, neajutorate cu stare psihică deteriorată

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari - cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate - cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate

 • - cheltuieli de personal - cheltuieli cu materiale didactice și de curățenie pentru persoanele atestate

 • - cheltuieli de întreținere - cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare - cheltuieli de transport și carburanți pentru persoanele asistate

100.800,00

120,00/lei/ persoană/luna

352.800,00

ianuarie -decembrie

70 persoane asistate

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari

 • - cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

- cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate

70 pers, x 12 luni x 120,00 lei

100.800,00 Iei

Fundația Transilvană Alpha

Centru de zi pentru tineri și adulți cu dizabilități — dezvoltarea deprinderilor de viață independentă "Atrium ”

(8899 CZ-D-I) Licența de funcționare Seria LF nr. 0008136

Valabilitate: 10.03.2021

30 persoane asistate, tineri și adulți cu dizabilități

- cheltuieli de personal - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

- cheltuieli de personal - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

63.000,00

175,00 lei/ persoana / luna

51.200,00

ianuarie -decembrie

30 persoane asistate

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

30 pers, x 12 luni x 175,00

63.000,00 lei

*cu condiția continuității licenței de funcționare

Fundația de Ecologie Umană ”Oasis” Centrul de zi "Brândușa”

(8810CZ-V-I) Licență de funcționare Seria LF nr. 0005860 Valabilitate: 28.11.2021

30 persoane vârstnice cu posibilități materiale reduse

 • - cheltuieli de personal - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari - cheltuieli cu obiecte de inventar

 • - cheltuieli cu materiale sanitare, de curățenie, consumabile birou

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

 • - cheltuieli de personal - cheltuieli cu obiecte de inventar

 • - cheltuieli cu materiale sanitare, de curățenie, consumabile birou

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

63.000,00

175,00 lei/ persoana/luna

8.100,00

ianuarie -decembrie

30 persoane vârstnice

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari

 • - cheltuieli cu obiecte de inventar

 • - cheltuieli cu materiale sanitare, de curățenie, consumabile birou - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

30 pers, x 12 luni x 175,00

63.000,00 lei

 • * cu condiția continuității licenței de funcționare

Fundația Cezara Codruța Marica

Centrul de zi Cezara pentru persoane adulte cu diz abilități

(8899 CZ-D-I) Licență de funcționare Seria LF nr. 0000157

Valabilitate: 20.04.2022

9 persoane adulte cu dizabilități

- cheltuieli de personal - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

 • - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari

20.000,00

185,18 lei/ persoana/luna

183.200,00

ianuarie -decembrie

9 persoane adulte cu dizabilități

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

9 pers, x 12 luni x 175,00

18.900, 00 lei

Fundația Transilvană Alpha

Centrul comunitar Alpha

(8899 CZ-PN-V) Licență de funcționare Seria LF nr. 0008132 Valabilitate: 10.03.2021

60 persoane adulte defavorizate și familiile acestora

- cheltuieli de personal - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

-cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

- cheltuieli de personal - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

-cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

126.000,00

175,00 lei/ persoana/luna

31.800,00

ianuarie -

decembrie

40 persoane adulte defavorizate

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

40 pers, x 12 luni x 175,00

84.000,00 lei

*cu condiția continuității licenței de funcționare

Asociația Caritas Alba lulia - Asistență Medicală și Socială

Centru de îngrijire medicală și asistență socială (CIMAS Târgu Mureș)

(8810 ID^I) Licență de funcționare Seria LF nr. 0001758

Valabilitate: 03.02.2021

20 persoane vârstnice

- cheltuieli de personal - cheltuieli pentru

carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

- cheltuieli de personal - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

- cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

28.800,00

120,00 lei/ persoana/luna

42.840,00

ianuarie -

decembrie

20 persoane vârstnice

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

20 pers, x 12 luni x 120,00

28.800,00 lei

 • * cu condiția continuității licenței de funcționare

Parohia Reformată Târgu Mureș II

Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

(8810 ID-I) Licență de funcționare Seria LF nr. 0001401

Valabilitate: 20.05.2021

32 persoane vârstnice

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari

 • - cheltuieli cu materiale de curățenie

 • - cheltuieli de personal - cheltuieli pentru carburanți necesari funcționării mijloacelor de transport

 • - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

46.080,00

120,00 lei/ persoana/luna

78.020,00

ianuarie -

decembrie

32 persoane vârstnice

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli cu hrană pentru beneficiari

 • - cheltuieli cu materiale de curățenie

32 pers, x 12 luni x 120,00

46.080,00 lei

 • * cu condiția continuității licenței de funcționare

Fundația Rheum Care

Centrul de servicii de recuparera neuromotorie de tip ambulatoriu Joy

(8899-CZ-D-I)

Licență de funcționare

Seria LF nr. 0000001

Valabilitate: 30.09.2021

40 persoane cu dizabilități

- cheltuieli de personal - cheltuieli de

întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

- cheltuieli de personal - cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.) -cheltuieli cu materiale de curățenie, sanitare -alte cheltuieli

84.000,00

175,00 lei/ persoana/luna

150.000,00

ianuarie -

decembrie

40 persoane cu dizabilități

 • - cheltuieli de personal cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon, etc.)

40 pers, x 12 luni x 175,00

84.000,00 lei

 • *cu condiția continuității licenței de funcționare

misia de evaluare și selecționare


Zakassy Blanka

terecki Sândor


jyorgy Alexandru6. Kiss Zoltân


7. Maier Mihaela • 9. Scridon lulia Gabriela

 • 10. Kristof Emese______

 • 11. Cseresznyes Ibolya__