Hotărârea nr. 2/2021

HCL 2 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Companiei Aquaserv S.A. de către consiliul de administrație al companiei și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 2

din 21 ianuarie 2021

privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Companiei Aquaserv S.A. de către consiliul de administrație al companiei și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 3995 din data de 18.01.2021 inițiat de consilierii locali Frunda Csenge, Portik Vilmos, Kelemen Marton, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Companiei Aquaserv S.A. de către consiliul de administrație al companiei și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș,

Raportul Serviciul juridic, contencios administrativ nr. 4168 din data de 19.01. 2021,

Luând în considerare amendamentele formulate în plenul ședinței Consiliului local,

Ținând cont de prevederile art. 119 din Legea 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și de art.15 alin. (3) lit. „c” și art.16 alin. (4) din Actul Constitutiv al Compania Aquaserv SA,

Ținând cont de prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a”, ”d” , alin. (3). lit „d” și „e” , alin. (4). lit „e” și „f”, alin. (7). lit „n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 3 punctul 2 lit. a și b, art. 29 alin 1, art. 32 alin. 1 art. 64 1 alin 3 și 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 132 art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă înaintarea către Consiliul de Administrație al SC Compania Aquaserv SA a solicitării de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SC Compania Aquaserv SA în data de 26.02.2021., ora 14.00., la sediul societății din Târgu Mureș, str. K6s Karoly, nr. 1, în temeiul art. 119 din Legea 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și de art. 20 alin.(4), art.15 alin. (3) lit. „c” și art.16 alin. (4) din Actul Constitutiv al SC Compania Aquaserv SA și ale prevederilor art. 3 punctul 2 lit. a și b art. 29 alin 1, art. 32 alin 1 art. 64 1 alin 3 și 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC Compania Aquaserv SA, va avea un singur punct pe ordinea de zi: numirea unui Consiliu de Administrație, provizoriu, pe o durată de 4 luni, cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv al Companiei.

Art. 3. În cazul în care la data mai sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale, ședința ordinară a AGA a SC Compania Aquaserv SA se va desfășura în data de 01.03.2021, orele 14,00, la sediul operațional al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”, P-ța Mărășești nr. 13A.

Art. 4. Se mandatează reprezentantul Municipiului Târgu Mureș în A.G.A. a SC Compania Aquaserv SA, dl. Kelemen Atilla-Marton, pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a SC COMPANIA AQUASERV S.A. menționată la art.1 și art.3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al Municipiului Târgu Mureș, Consiliului de Administrație al SC COMPANIA AQUASERV S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”, SC Compania Aquaserv S.A., dl./dnei Kelemen Atilla-Marton reprezentant al Municipiului Târgu Mureș în AGA SC Compania Aquaserv SA.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș și reprezentantul Municipiului Târgu-Mureș în AGA a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă)