Hotărârea nr. 199/2021

HCL 199 privind încheierea unui contract de împrumut pentru folosință gratuită,a unui autoturism - Comodat mobiliar -

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 199 din 14 iunie 2021

privind încheierea unui contract de împrumut pentru folosință gratuită a unui autoturism - Comodat mobiliar -

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 42417 din 9 iunie 2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, dl. Soâs Zoltan , prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, privind aprobarea încheierii unui contract de împrumut de folosință gratuită a unui autoturism - comodat mobiliar;

 • b) Raportul de specialitate nr. 42650/2021 al Direcției juridice contencios administrativ și administrație publică locală

În conformitate cu prevederile:

 • - art. 297; și art. 349 - 352 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;

 • - art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările

ulterioare;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

 • - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

 • - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit.f. și alin. (14) și ale art. 139 alin. (3), art. 196

alin. (1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de împrumut pentru folosință gratuită a unui autoturism - comodat mobiliar, între Municipiul Târgu Mureș în calitate de comodant, pe de-o parte și Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș în calitate de comodatar, pe de altă parte, având ca obiect autoturismul marca DACIA DUSTER BUS, 1.5-90 CP, 4 x4, culoare brun cajou, serie caroserie UU1HSDA0N49789665, euro 5, având număr de înmatriculare MS-10-XZS, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Predarea, respectiv remiterea bunului se va realiza pe bază de proces - verbal întocmit în termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea contractului de împrumut de folosință. Modelul procesului - verbal este prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Proiecte cu Finanțare

Inernațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 al.1 lit.c și art.255 din O.U.G. nr.57/2019

privind Codul administrativ și art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș;

 • - Direcției Proiecte cu Finanțare Inernațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul

și Logistică.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 2 voturi „abținere” )

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ  CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

CONTRACT DE ÎMPRUMUT PENTRU FOLOSINȚĂ GRATUITĂ(COMODAT MOBILIAR) încheiat astăzi ................

Art.l-PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr.3, județul Mureș, C.I.F. 4322823, telefon 0264 268 330, reprezentat prin d1. Primar Soos Zoltan, în calitate de comodant,

Clubul Sportiv Municipal cu sediul în Târgu Mureș, str. Plutelor, nr.

1, jud Mureș, C.I.F. 39506110, reprezentat legal prin director, în calitate de comodatar,

în temeiul prevederile articolelor art. 297; și art. 349 - 352 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr._________________,

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut pentru folosință gtatuită (comodat mobiliar), cu respectarea următoarelor cauze:

Art.2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

Comodantul acordă comodatarului, sub forma împrumutului de folosință gratuită, bunului mobil autoturismul marca DACIA DUSTER BUS, 1.5-90 CP, 4 x4, culoare brun cajou, serie caroserie UU1HSDA0N49789665, euro 5, având număr de înmatriculare MS-10-XZS

Art.3 - DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 3 ani, începând cu data la care obiectul contractului va fi predat comodatarului pe bază de proces-verbal.

 • 3.2. Perioada contractuală poate fi prelungită cu voința părților, prin act adițional, pentru o durată cel mult egală cu cea inițială.

 • 3.3. Predarea, respectiv remiterea bunului se va realiza pe bază de proces verbal întocmit în termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea, respectiv încetarea contractului.

Art.4 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Comodantul are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să predea bunul în stare funcțională, pe bază de proces verbal,

 • b) să i se restituie bunul în stare funcțională, în termen de 2 zile lucrătoare de la încetarea contractului pe baza de proces-verbal,

 • c) să fie informat despre starea în care se găsește bunul, atunci când va solicita acest lucru,

 • d) să nu împiedice în vreun fel pe comodatar să folosească bunul în perioada convenită în prezentul contract,

 • e) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe unilateral contractul înainte de expirarea duratei acestuia, f) sa i se restituie anticipat bunul, înainte de expirarea contractului, atunci când acesta are o nevoie urgentă și neprevăzută de bunul dat în comodat sau în cazul în care comodatarul nu își îndeplinește în mod culpabil obligațiile.

 • 4.2. Comodatarul are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să folosească bunul conform destinației sale pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, pe perioada contractului, b) să suporte cheltuielile aferente bunului,

 • c) să se îngrijească ca un bun proprietar de conservarea bunului remis în comodat,

 • d) să respecte termenele de revizii tehnice și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice la o unitate de service autorizată,

 • e) să încheie și să suporte, din fondurile proprii, asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA) și CASCO obligatoriu,

 • f) pentru cazurile în care comodatarul utilizează bunul în afara granițelor României, acesta se va îngriji de obținerea documentelor necesare în acest sens și va suporta cheltuielile aferente obținerii lor,

 • g) să suporte toate taxele și impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului, pe toată perioada contractuală (dacă este cazul), h) să informeze în scris comodantul despre deteriorarea bunului, în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului, precum și modalitatea aleasă pentru reparare,

i) să predea bunul în stare de funcționare la data încetării contractului, j) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunului.

Art.5 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează:

 • a) de drept, la expirarea duratei contractului,

 • b) prin acordul de voință al părților,

 • c) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice,

 • d) prin dispariția bunului, cu posibilitatea recuperării prejudiciului de la comodatar în situația în care prejudiciul este cauzat de culpa sa,

 • e) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte părți sau își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract,

 • f) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea

termenului prevăzut în contract.

Art6- RISCURI

Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului, chiar dacă se datorează unei forțe majore, în următoarele cazuri:

 • a) întrebuințarea bunului contrar destinației sale,

 • b) folosirea bunului după încetarea prezentului contract, c) neîndeplinirea obligațiilor de a respecta termenele de revizii tehnice și cele aferente inspecțiilor periodice la o unitate de service autorizată.

Art.7 CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, după neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum este definită de dispozițiile legale în vigoare.

 • 7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 ore de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră.

 • 7.3. Daca în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • 7.4. Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea sau împiedica pericolul, în ipoteza în care nu a folosit bunul contrar destinației sale, precum și dacă 1-a restituit comodantului la termenul prevăzut în contract.

Art.8 - LITIGII

 • 8.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

 • 8.2 . în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile contractante se vor

Art. 9 - CLAUZE FINALE

 • 9. 1. Prevederile contractuale se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

 • 9.2. Modificarea prezentului contract se poate realiza cu acordul părților, prin act adițional, ce va face parte integrantă din contract.

 • 9.3. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 • 9.4. Procesul verbal de predare-primire a obiectului contractului face parte integrantă din prezentul contract.

  COMODANT, MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ


  COMODATAR,

  CLUB SPORTIV MUNICIPAL,


PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE încheiat astăzi................................ :

Între:

Clubul Sportiv Municipal, cu sediul în Târgu Mureș, str. Plutelor, nr.

 • 1, jud Mureș, C.I.F. 39506110, reprezentat legal prin director, în calitate de comodant,

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr.3, județul Mureș, C.I.F. 4322823, telefon 0264 268 330, reprezentat prin d1. Primar Soos Zoltan, în calitate de comodatar,

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr._____2021

prin care s-a aprobat încheierea unui contract de împrumut pentru folosință gratuită a unui autoturism, către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, în stare perfectă de funcționare și cu toate accesoriile din dotare, având următoarele caracteristici:

 • - Marca: DACIA DUSTER BUS, 1.5-90 CP, 4 x4, culoare brun cajou, serie caroserie UU1HSDA0N49789665, euro 5, având număr de înmatriculare MS-10-XZS,

 • - Valoare de inventar: ................lei,

 • - Număr de inventar ......................

 • - Număr km la bord:.........................

Împreună cu autoturismul se predau următoarele:

 • A. Documente:

 • 1. Factura fiscală seria: ............nr............. din data de .............(în copie),

 • 2. Cartea de identitate a autoutilitarei ............. (în original),

 • 3. Certificat de înmatriculare ................ (în original),

 • 4. Polița de asigurare de răspundere civilă auto, seria ..............,

 • 5. Polița de asigurare tip ..........................

 • 6. Documentația tehnică:

 • - carnet de garanție (în original),

 • - manualul de utilizare (în original),

 • - manual de utilizare radio clasic (în original),

 • - certificat de conformitate (în original),

 • - certificat de calitate și garanție (în original),

 • B. Accesorii:

 • 1. Cheie de contact: ....bucăți,

 • 2. Cric: 1 bucată,

 • 3. Extinctor: 1 bucată,

 • 4. Triunghi reflectorizant: ....bucăți,

 • 5. Trusă medicală: 1 bucată;

 • 6. Anvelope de iarnă (cu jantă): ..... bucăți,

 • 7. Anvelope de vară (cu jantă): ..... bucăți și 1 bucată rezervă,

 • 8. Compresor: 1 bucată,

Prezentul protocol de predare-primire conține un număr de__anexe, care fac parte integrantă din prezentul protocol de predare-primire și s-a semnat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Am predat,

Am primit,