Hotărârea nr. 198/2021

HCL 198 privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Mureș”,pentru personalități cu merite deosebite

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 198 din 14 iunie 2021

privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Mureș”, pentru personalități cu merite deosebite

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 43046 din 11.06.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul relații interne și internaționale privind acordarea titlului “Cetățean de onoare al Municipului Târgu Mureș” pentru personalități cu merite deosebite,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 111 din 22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului ”Cetățean de onoare al Municipiului Târgu Mureș”,

Luând în considerare amendamentul formulat în plenul ședinței

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (13) și (14), art. 136 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Mureș”, pentru personalități cu merite deosebite, domnilor:

  • - dr. Pal - Antal Alexandru - istoric - arhivist

  • - prof.univ.dr.Sigmirean Cornel - istoric

Art. 2. Se aprobă acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Mureș” post-mortem pentru personalități cu merite deosebite, doamnei:

  • - Bălaș Sorina - jurnalist

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale - Serviciul relații interne și internaționale.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1) lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Serviciului relații interne și internaționale din cadrul Direcției Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale,

  • - domnului dr. Pal - Antal Alexandru,

  • - domnului prof.univ.dr.Sigmirean Cornel

  • - domnului Țintar Marcel.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”)