Hotărârea nr. 197/2021

HCL 197 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.90 din 25.03.2021,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș,anul școlar 2020-2021,semestrul I și II

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 197 din 14 iunie 2021

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.90 din 25.03.2021, privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș,

anul școlar 2020-2021, semestrul I și II

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.364/38394 din 24.05.2021, inițiat de Primar prin Direcția Școli -Serviciul coordonare administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.90 din 25.03.2021, privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, anul școlar 2020-2021, semestrul I și II

Raportul de specialitate nr. 42794/2021 al Direcției juridice contencios administrativ și administrație publică locală

Raportul de specialitate nr. 39306/2021 al Direcției economice

În conformitate cu prevederile:

 • - art.82 și art.105, alin.1 si alin..(2), lit. “d” din Legea educației naționale nr.1/2011, cu

modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de

merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 - 2021;

 • - Ordinul MEC nr.3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;

 • - Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de prevederile art.80 și art.81 din Legea nr.24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.7, alin.(1), alin.(2), alin.13, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. “d”, alin.(7), lit.”a”, alin.(14), art.136 alin.(1), art.139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit.”a “ din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.90 din 25.03.2021, privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, anul școlar 2020-2021, semestrul I și II, astfel:

 • 1. Art.1 alin (2) și alin (3) se modifică și vor avea urmatorul conținut :

“-alin.(2) Se aprobă numărul de beneficiari pentru acordarea următoarelor burse școlare în anul școlar 2020-2021, semestrul I, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - bursă de performanță: 14 elevi

 • - bursă de merit: 6317 elevi

 • - bursă de studiu: 5 elevi

 • - bursă de ajutor social: 97 elevi

Total:6.433 elevi”

 • - alin.(3) Se aprobă numărul de beneficiari pentru acordarea următoarelor burse școlare în anul școlar 2020-2021, semestrul II, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - bursă de performanță: 14 elevi

 • - bursă de merit: 8.918 elevi

 • - bursă de studiu: 6 elevi

 • - bursă de ajutor social: 105 elevi

Total: 9.043 elevi”

Art.2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr.90 din 25.03.2021, rămân neschimbate.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli-Serviciul coordonare administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative.

Art.4. În conformitate cu prevederile art.252, alin.(1), lit.”c” și ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”)

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

DIRECȚIA ȘCOLI

SCAUBC

NR.365 DIN 24.05.2021

SITUAȚIE

PRIVIND NUMĂRUL BURSELOR ȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, SEMESTRUL I

NR.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

BURSE DE

PERFORMANȚĂ

BURSE DE

MERIT

BURSE DE

STUDIU

BURSE SOCIALE

TOTAL

BURSE

lit.a

lit.b

lit.c

1

COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU PAPIU ILARIAN

0

636

0

0

0

0

636

2

COLEGIUL NAȚIONAL “UNIREA”

1

527

0

2

0

0

530

3

COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA”

0

229

0

0

0

0

229

4

COLEGIUL AGRICOL “TRAIAN SĂVULESCU”

0

80

0

0

0

0

80

5.

LICECUL TEORETIC “GHEORGHE MARINESCU”

0

253

1

3

0

0

257

6

LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN VUIA”

0

37

0

0

0

0

37

7

LICEUL TEHNOLOGIC “ION VLASIU”

0

39

0

0

0

0

39

8

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC “MIHAI EMINESCU”

0

345

0

0

0

0

345

9

LICEUL TEHNOLOGIC “ELECTROMUREȘ”

0

106

0

1

3

0

110

10

LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT

0

203

0

1

0

0

204

11

LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ

0

426

0

2

0

0

428

12

LICEUL TEORETIC “BOLYAI FARKAS”

11

603

0

6

0

0

620

13

LICEUL TEHNOLOGIC " GHEORGHE ȘINCAI"

0

17

0

0

0

0

17

14

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “SZASZ ADALBERT”

0

128

0

1

0

0

129

15

LICEUL TEHNOLOGIC “AUREL PERSU”

0

3

0

0

0

0

3

16

LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU”

0

47

0

34

0

0

81

17

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

2

239

0

0

0

0

241

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FRIEDRICH SCHILLER”

0

131

0

0

0

0

131

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”

0

189

0

7

0

0

196

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SERAFIM DUICU”

0

54

0

0

0

0

54

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”

0

162

2

2

0

0

166

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR.BERNDY GYORGY"

0

251

0

0

0

0

251

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”

0

125

2

4

0

0

131

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " EUROPA"

0

249

0

7

2

0

258

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

0

121

0

0

0

0

121

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMULUS GUGA”

0

142

0

0

0

0

142

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA”

0

184

0

10

0

0

194

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU”

0

472

0

0

0

0

472

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR VLADIMIRESCU”

0

176

0

7

0

0

183

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”

0

143

0

5

0

0

148

TOTAL:

14

6317

5

92

5

0

6433

Întocmit insp.sup.Elena Morariu

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

DIRECȚIA ȘCOLI

SCAUBC

NR.366 DIN 24.05.2021

SITUAȚIE

PRIVIND NUMĂRUL BURSELOR ȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, SEMESTRUL II

NR.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

BURSE DE

PERFORMANȚĂ

BURSE DE

MERIT

BURSE DE

STUDIU

BURSE SOCIALE

TOTAL

BURSE

lit.a

lit.b

lit.c

1

COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU PAPIU ILARIAN

0

880

0

0

0

0

880

2

COLEGIUL NAȚIONAL “UNIREA”

1

714

0

1

0

0

716

3

COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA”

0

460

0

0

0

0

460

4

COLEGIUL AGRICOL “TRAIAN SĂVULESCU”

0

130

0

0

0

0

130

5.

LICECUL TEORETIC “GHEORGHE MARINESCU”

0

315

1

3

0

0

319

6

LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN VUIA”

0

45

0

0

0

0

45

7

LICEUL TEHNOLOGIC “ION VLASIU”

0

68

0

0

0

0

68

8

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC “MIHAI EMINESCU”

0

585

0

1

0

0

586

9

LICEUL TEHNOLOGIC “ELECTROMUREȘ”

0

133

0

1

3

0

137

10

LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT

0

313

0

1

0

0

314

11

LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ

0

569

0

3

0

0

572

12

LICEUL TEORETIC “BOLYAI FARKAS”

11

863

0

6

0

0

880

13

LICEUL TEHNOLOGIC " GHEORGHE ȘINCAI"

0

53

0

0

0

0

53

14

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “SZASZ ADALBERT”

0

262

0

1

0

0

263

15

LICEUL TEHNOLOGIC “AUREL PERSU”

0

3

0

0

0

0

3

16

LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU”

0

54

4

30

0

0

88

17

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

2

239

0

0

0

0

241

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FRIEDRICH SCHILLER”

0

172

0

0

0

0

172

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”

0

242

0

7

0

0

249

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SERAFIM DUICU”

0

58

0

0

0

0

58

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”

0

271

1

15

0

0

287

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR.BERNDY GYORGY"

0

338

0

0

0

0

338

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”

0

192

0

2

0

0

194

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " EUROPA"

0

373

0

7

2

0

382

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

0

160

0

0

0

0

160

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMULUS GUGA”

0

203

0

0

0

0

203

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA”

0

267

0

10

0

0

277

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU”

0

475

0

0

0

0

475

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR VLADIMIRESCU”

0

258

0

7

0

0

265

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”

0

223

0

5

0

0

228

TOTAL:

14

8918

6

100

5

0

9043

Întocmit insp.sup.Elena Morariu