Hotărârea nr. 196/2021

HCL 196 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Asociația Sportivă MASTER SKI & BIKE CLUB,în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public municipal:,Multisport European Championfestival 2021 ”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 196 din 14 iunie 2021

privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și Asociația Sportivă MASTER SKI & BIKE CLUB, în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public municipal:,,Multisport European Championfestival 2021 ”

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 41.650 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și Asociația Sportivă MASTER SKI & BIKE CLUB, în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public municipal:,,Multisport European Championfestival 2021 ”

 • b) Avizul favorabil al Direcției economice

 • c) Avizul favorabil al Serviciului public de utilități municipale

 • d) Raportul de specialitate nr. 42682/2021 al Direcției juridice contencios administrativ și administrație publică locală

În conformitate cu prevederile:

 • Hotărârea Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 95/2021 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021 Titlul II BUNURI ȘI SERVICII. PCT. 4 - 67.02.05.01.SPORT

 • art. 3 alin (1) art. 71 alin (1), lit. g) din Legea nr. 69/2000 privind Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare

 • H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare

 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129       alin. (1), alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “f”,

art. 196 alin. (1) din lit. “a” și ale art. 243 alin. (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și Asociația Sportivă MASTER SKI & BIKE CLUB, în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public municipal:,,Multisport European Championfestival 2021” conform Acordului de Colaborare cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează

Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale.

Art.3 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcței Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale.

 • - Direcției Economice

 • - Serviciului Public de Utilități Municipale

 • - Asociației Sportive Master Sski & Bike Club.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 14voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 4 voturi „abținere” )