Hotărârea nr. 194/2021

HCL 194 privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș ---------revocat prin HCL 200 din 14 iunie 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 194 din 11 iunie 2021

privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere,

Referatul de aprobare nr. 43.167 din 11.06.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș,

  • - Hotărârea nr.10 din 11 Iunie 2021 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

Ținând cont de prevederile:

  • - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

  • - art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

  • - art. 2 lit. a), d) și j), art.4 lit. a) și d), art.7 lit. d) și e) și art.12 din Ordonanța de Urgență nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

  • - art. 7 lit. h) din Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) raportat la alin. (7) lit. n), art.196 alin.(1) lit. .a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. l. Se aprobă asigurarea corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș.

Art. 2. Se aprobă procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, conform art.104 alin.(1) lit. c din Legea nr.98/2016, Legea privind achizițiile publice.

Art. 3. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii în regim de urgență, pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire până la soluționarea contestațiilor la CNSC și semnarea contractului cu operatorul desemnat prin procedură.

Art. 4. Se aprobă documentația aferentă procedurii de negociere, anexă la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș, pentru încheierea contractului.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Primarului Municipiului Târgu Mureș,

  • - Direcției economice,

  • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”)