Hotărârea nr. 193/2021

HCL 193 privind împuternicirea Municipiului Târgu Mureş pentru promovarea cererilor de intervenţie şi reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarele cu nr. 159/1371/2021 și 160/1371/2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 193

din 31 mai 2021

privind împuternicirea Municipiului Târgu Mureș pentru promovarea cererilor de intervenție și reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată

în dosarele cu nr. 159/1371/2021 și 160/1371/2021

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Târgu Mureș nr. 40291/31.05.2021 privind împuternicirea Municipiului Târgu Mureș pentru promovarea cererilor de intervenție și reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarele cu nr. 159/1371/2021 și 160/1371/2021

În conformitate cu prevederile:

  • - Art. 80 și următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art.109 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă împuternicirea Municipiului Târgu Mureș pentru promovarea cererilor de intervenție și reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarele cu nr. 159/1371/2021 și 160/1371/2021

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Juridică Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,