Hotărârea nr. 192/2021

HCL 192 privind suplimentarea cu noi trasee a transportului public în comun,în ziua de 1 Iunie,Ziua Internațională a Copilului

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 192 din 27 mai 2021

privind suplimentarea cu noi trasee a transportului public în comun, în ziua de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 39.255/4.219/27.05.2021 inițiat de Primar prin Serviciului Public Administrația Domeniului Public privind suplimentarea cu noi trasee a transportului public în comun, în ziua de 1 Iunie 2021, Ziua Internațională a Copilului,

 • b) Raportul Direcției Juridice, Contencios Administrative și Administrație Publică Locală nr. 39.380/27.05.2021.

 • c) Luând în considerare amendamentul formulat în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • > Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > art. 12 alin. (3) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

 • > art. 7 alin. (13) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Contractului de delegare de gestiune nr. 75.072/2019 încheiat cu S.C. Transport Local S.A.;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n”, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a”, art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea cu noi trasee a transportului public în comun, în ziua de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului.

Art. 2. Noile trasee vor fi următoarele:

 • 1. Shopping City Târgu Mureș - Corina - Fortuna - Radio Târgu Mureș - Stația Izvor -P-ța Trandafirilor - Platoul Cornești;

 • 2. ERP (Combinat) - Metro - Liceul de Chimie - Record - Prodcomplex - Autogara Voiajor - Trecătorul - Olimp - Cosmos - Avram Iancu - P-ța Trandafirilor - Platoul Cornești;

 • 3. Foto - P-ța Unirii - Decebal - Podul Mureș - Electrica - Evreilor Martiri - Platoul Cornești;

 • 4. Revoluției - P-ța Republicii - 22 Decembrie 1918 - Spitalul Județean - Parcul Eroilor -Clinica de Oncologie - Braseria Universității - Nicolae Iorga - Platoul Cornești

Art. 3. Se aprobă programul plecărilor de la cap de linie, după cum urmează:

 • 1. Orele: 9:45; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:45; 15:45; 16:45; 17:45.

 • 2. Ultima plecare de la Platoul Cornești va fi de la ora 18:30.

Art. 4. Călătoriile pe aceste trasee vor fi gratuite.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și S.C. Transport Local S.A.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public;

 • - S.C. Transport Local S.A.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)