Hotărârea nr. 190/2021

HCL 190 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,Aleea Carpați,nr. 39,ap. 2,către d-nul Végh Attila-Zsolt și d-na Végh Zenóbia

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 190 din 27 mai 2021

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, Aleea Carpați, nr. 39, ap. 2, către d-nul Vegh Attila-Zsolt și d-na Vegh Zenobia

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. 23.941 din 26.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș

prin Biroul concesionări, închirieri și vânzări din cadrul Direcției Economice, privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, Aleea Carpați, nr. 39, ap. 2, către d-nul Vegh Attila-Zsolt și d-na Vegh Zenobia,

  • b) Nota internă nr. 20213 din 26.03.2019 a Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

  • c) Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală, nr. 38.103 din 24.05.2021,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • > Art. 36, alin. (1) al Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Art. 15, lit. e) și art. 17 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) și b), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp, situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, Aleea Carpați, nr. 39, ap. 2, identificat în CF nr. 121307, nr. top 5702/9, pe o perioadă de 25 de ani, către d-nul Vegh Attila-Zsolt și d-na Vegh Zenobia, teren aferent balconului construit în baza Autorizației de construire nr. 320/10.06.2019.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Raportului de evaluare aprobat prin HCL nr. 24/28.01.2021, coroborat cu art.5. din HCL 323/28.11.2019, pentru suprafața de teren de 6,94 mp este de 30 Euro/an.

Art. 3. De la data de 18.12.2020 până în momentul încheierii unui nou contract de concesiune, concesionarii Vegh Attila-Zsolt și Vegh Zenobia sunt obligați să achite taxa de ocupare a domeniului public, calculată exact până în momentul intrării în vigoare a noului contract.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințeaza Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul concesionări, închirieri și vânzări, și Administrația Domeniului Public.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit.c, ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică :

  • - Direcției Economice - Biroul concesionări, închirieri și vânzări,

  • - Administrației Domeniului Public,

  • - D-lui Vegh Attila-Zsolt și d-nei Vegh Zenobia, prin Serviciul relații cu consilierii.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”).