Hotărârea nr. 19/2021

HCL 19 privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat,în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,actualizată,cu modificările și completările ulterioare

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 19 din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 77.221/9518DAS/28.12.2020 inițiat de Primar prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Avizele Serviciului public de utilități municipale, Administrației complexului de agrement și sport „Mureșul”, Administrației serelor, parcurilor și zonelor verzi și Serviciului Public Administrația domeniului public;

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările

ulterioare;

 • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2021 planul de lucrări de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, Administrația complexului de agrement și sport „Mureșul”, Serviciul Public de utilități municipale și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;

 • - Serviciului public de utilități municipale;

 • - Administrației complexului de agrement și sport „Mureșul”;

 • - Administrației serelor, parcurilor și zonelor verzi;

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru)

Anexa nr. 1 la HCL nr..................

Planul de lucrări de interes local pentru anul 2021, propus pentru beneficiarii venitului minim garantat din Municipiul Târgu Mureș

luna

Serviciul public de utilități municipale

Propus și avizat: director     SPUM,

Mircea Moldovan

Administrația complexului de agrement și sport ”Mureșul”

Propus și avizat: director    ACASM,

Matyasi Levente

Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi

Propus și avizat: director ASPZV, Lajos Daniel

Administrația domeniului public

Propus și avizat: director ADP, Florian Moldovan

I.

Măturat, adunat gunoi, golire coșuri, efectuat curățenie, igienizare, deszăpezire etc. la punctele de lucru din cadrul SPUM: Cetate, Parcul municipal, Teatrul de vară, patinoar, pârtie tubing, pistă de alergare, parc de joacă, trenuleț, terenuri de sport, cimitirele municipale, vespasiene, cinematografe, baie romi.

Întreținerea curățeniei (colectarea gunoiului menajer de la cabane, unități de alimentație publică, coșuri de gunoi), curățarea de zăpadă a terenurilor de sport, căilor de acces, locurilor de joacă, parcărilor.

Deszăpezirea și întreținerea patinoarului dacă e cazul.

Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Pregătirea     lemnelor

pentru foc.

întreținere curățenie în incinta ASPZV.

Lucrări   specifice   în

sere.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

II.

Măturat, adunat gunoi, golire coșuri, efectuat curățenie, deszăpezire la punctele de lucru din cadrul SPUM.

Întreținerea curățeniei, curățarea de zăpadă a terenurilor de sport, căilor de acces, locurilor de joacă, parcărilor. întreținerea patinoarului dacă e cazul.

Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Pregătirea     lemnelor

pentru foc.

întreținere curățenie în incinta ASPZV.

Lucrări   specifice   în

sere.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

III.

Măturat, adunat gunoi, golire coșuri, efectuat curățenie, deszăpezire la punctele de lucru din cadrul SPUM. Plantări arbori și arbuști.

Întreținerea curățeniei, lucrări de îngrijire a arborilor, arbuștilor, gardului viu. Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Pregătit teren în vederea plantărilor de arbori și arbuști.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

IV.

Efectuare curățenie generală de primăvară și întreținerea ei permanentă la toate punctele de lucru ale SPUM. Prelucrat teren în vederea plantării speciilor floricole și lucrări de întreținere gazon. Alte lucrări ivite ocazional la punctele de lucru ale SpUM.

Întreținerea curățeniei, lucrări de îngrijire a arborilor, arbuștilor, gardului viu.

Vopsirea cu var a copacilor și refacerea spațiului verde. Curățarea lacului de canotaj și lansarea la apă a ambarcațiunilor. Ajutor la scoaterea șezlongurilor și balansoarelor pe plajă, Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Prelucrat teren în vederea plantării speciilor floricole și lucrări de întreținere gazon.

Dezgropat trandafiri din ronduri și rabate.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

V.

Efectuare curățenie și întreținerea ei permanentă, cosit și întreținere gazon la toate punctele de lucru SPUM. Lucrări de întreținere gazon.

Întreținerea curățeniei în jurul bazinelor și plajă. Vopsirea cu var a copacilor și refacerea spațiului verde. Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Prelucrat teren în vederea plantării speciilor floricole și lucrări de întreținere gazon.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

VI.

Efectuare curățenie și întreținerea ei permanentă, cosit și întreținere gazon la toate punctele de lucru SPUM.

Întreținerea curățeniei în jurul bazinelor și plajă, a arborilor, arbuștilor, gardului viu și întreținerea spațiului verde. Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Prelucrat teren în vederea plantării speciilor floricole și lucrări de întreținere gazon.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

VII.

Efectuare curățenie și întreținerea ei permanentă, cosit și întreținere gazon la toate punctele de lucru SPUM.

Întreținerea curățeniei în jurul bazinelor și plajă, a arborilor, arbuștilor, gardului viu și întreținerea spațiului verde. Alte lucrări ivite ocazional în complex.

întreținerea culturilor dendro-floricole și lucrări de întreținere ale gazonului.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

VIII

Efectuare curățenie și întreținerea ei permanentă, cosit și întreținere gazon la toate punctele de lucru SPUM.

Întreținerea curățeniei în jurul bazinelor și plajă, a arborilor, arbuștilor, gardului viu și întreținerea spațiului verde. Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Întreținerea culturilor dendro-floricole și lucrări de întreținere ale gazonului.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

IX.

Efectuare curățenie și întreținerea ei permanentă, cosit și întreținere gazon la toate punctele de lucru SPUM.

Întreținerea curățeniei bazinelor, plajei, arbuștilor și întreținerea spațiului verde. Ajutor la scoaterea șezlongurilor și balansoarelor de pe plajă, scoaterea ambarcațiunilor de pe lac și conservarea lor. Alte lucrări ivite ocazional în complex.

întreținerea culturilor dendro-floricole și lucrări de întreținere ale gazonului.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

X.

Măturat alei, adunat gunoi, efectuarea curățeniei de toamnă, pregătirea pentru sezonul de iarnă.

Întreținerea curățeniei bazinelor, plajei, arbuștilor și întreținerea spațiului verde. Ajutor la conservarea bazinelor de înot pentru iarnă. Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Pregătirea terenului în vederea plantărilor de toamnă, plantarea arborilor/arbuștilor și îngropat trandafiri.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

XI.

Curățenie și deszăpezire la toate punctele de lucru din cadrul SPUM.

Întreținerea curățeniei bazinelor, plajei, arbuștilor și întreținerea spațiului verde. Alte lucrări ivite ocazional în complex

Pregătirea terenului în vederea plantărilor de toamnă, plantarea arborilor/arbuștilor și îngropat trandafiri.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

XII.

Curățenie și deszăpezire la toate punctele de lucru din cadrul SPUM.

Întreținerea curățeniei, curățarea de zăpadă a terenurilor de sport, căilor de acces, locurilor de joacă, parcărilor. Ajutor la pregătirea, deszăpezirea și întreținerea patinoarului dacă este cazul. Alte lucrări ivite ocazional în complex.

Pregătirea     lemnelor

pentru foc și lucrări specifice în sere.

Curățare și igienizare zone pietonale, parcuri, locuri de joacă etc.

Întocmit,

Șef serviciu Protecție Socială

Kiss Ildiko